Høring – endring i forskrift om tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår i endringer i Husbankens utbetaling av tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

Status: På høring

Høringsfrist: 24.04.2024

Vår ref.: 24/860

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender med dette forslag til endring i forskrift om tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem (FOR-2022-12-28-2525) på høring.

Om høringsforslaget

Departementet foreslår i forskriftsendringen at Husbankens utbetaling av tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem skal begrenses til en øvre ramme på 50 prosent av faktiske kostnader. Dette medfører en endring fra tidligere praksis, hvor utbetalt tilskudd tok utgangspunkt i en støtteutmåling basert på normerte verdier. Departementet er kjent med at det har vært tilfeller med en støttegrad på helt opp til 100 prosent av faktiske kostnader. Dette er høyere enn hva intensjonen bak ordningen var, og det er derfor behov for å endre forskriften slik at den er i samsvar med intensjonen og for at flere kommuner skal kunne få tilskudd til energitiltak. 

Nærmere detaljer følger av høringsnotatet.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Målet er at endringene til forskriften skal tre i kraft 15. mai 2024. Departementet vurderer at det er i kommunenes interesse å få på plass disse forskriftsendringene snarest mulig slik at Husbanken kan åpne for søknader, og sender forslaget om endringer i forskrift på høring med en frist på seks uker.

Høringsfrist er 24. april 2024.

Høringsuttalelser skal sendes inn elektronisk. Nærmere informasjon finner dere her: www.regjeringen.no/id3027095. Her ligger også høringsbrev, høringsnotat samt oversikt over høringsinstanser.

Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

 
 
 
Marie Brun Landmark (e.f.)
 
avdelingsdirektør
 
 
 
 
Ingebjørg Fiskum
 
utredningslederDepartementene
Statsforvalterne
Fylkeskommunene
Kommunene
KS 
Husbanken
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Enova SF
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Energi Norge
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forum for plan- og bygningsrett
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norsk Takst
Norsk Fjernvarme
Nemitek
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
SINTEF Byggforsk
Leieboerforeningen