Høring av ekspertgrupperapporten Et jevnere utdanningsløp

Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten Et jevnere utdanningsløp – Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 29.04.2024

Vår ref.: 24/1402

Høring av ekspertgrupperapporten Et jevnere utdanningsløp – Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn

Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten Et jevnere utdanningsløp – Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn på høring.

Departementet oppnevnte 2. februar 2023 en ekspertgruppe som skulle se på betydningen av barnehager, skoler og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Formålet med ekspertgruppen er at den skal gi en oversikt over kunnskapen på området og vurdere hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med et kompetansebevis som kvalifiserer til et arbeidsmarked i endring. For en nærmere omtale av ekspertgruppens mandat og sammensetning, se her.

Ekspertgruppen leverte sin rapport til Kunnskapsministeren 15. februar 2024. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 29. april 2024.

Andre relevante høringsprosesser
Rapporten vil inngå i arbeidet med en stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet, som er et samarbeid mellom fem departementer: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. I en rekke av innspillsmøter i forbindelse med meldingsarbeidet, inviterer Kunnskapsdepartementet til et innspillsmøte i Tromsø 19. mars, der denne ekspertgrupperapporten vil være hovedtema. Invitasjoner er sendt ut, og mer informasjon om innspillsmøtet vil om kort tid legges ut her.

Det er også opprettet en egen side på regjeringen.no for innspill til stortingsmeldingen. Der kan man sende inn innspill som gjelder annet enn rapporten fra ekspertgruppen.

Høringsinstanser
Høringsinstansene må gjerne videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner og lignende, og eventuelt også informere om høringen på sin nettside, sosiale medier eller lignende. Kommuner og fylkeskommuner må gjerne videresende høringen til egne skoler. Vi oppfordrer til å koordinere innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet i en felles høringsuttalelse. På samme måte ber vi universiteter og høgskoler om å koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.

Vi oppfordrer alle til å sende inn høringssvar så snart som mulig. Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse, selv om de ikke er ført opp på adresselisten for denne høringen.

Oppbygging av utredningen og strukturering av høringsinnspillene
Rapporten er delt inn i kapitler med situasjonsbeskrivelse, kunnskapsoppsummering og anbefalinger. Kunnskapsdepartementet ber om at dere referer tydelig til hvilke deler og hvilke anbefalinger dere gir tilbakemelding på.

Innsending av høringssvarene
Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar på www.regjeringen.no/id3027623.
Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på Kunnskapsdepartementets side på regjeringen.no.

 

 

Med hilsen

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)
avdelingsdirektør                                                         Bodil Hafsås
                                                                                         fagdirektør

 

 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Departementene
 • Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD)
 • Elevorganisasjonen
 • FAFO
 • Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreldreutvalget for barnehagene (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • ISAAC Norge (International Society For Augmentative And Alternative Communication)
 • Kommunene
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyret
 • Lykkelige barn- nettverket for foreldre med høyt begavede barn v/ Ieva Fredriksen
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR)
 • Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • NIFU
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Juristforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening 
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Skolelederforbund
 • Norsk Studentorganisasjon (NSO)
 • Norsk tjenestemannslag
 • Private barnehagers landsforbund (PBL)
 • Riksrevisjonen
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
 • Sametinget
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk videregående skole i Karasjok
 • Samisk videregående og reindriftskole i Kautokeino
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statped
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tekna
 • Ungdom & fritid
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Universiteter/Høgskoler
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Voksne for barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)