Høring - Forslag til ny kart- og planforskrift

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til ny kart- og planforskrift.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.04.2024

Vår ref.: 24/368

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) av 26. juni 2009 nr. 861 trådte i kraft 1. juli 2009 sammen med plan- og bygningsloven. Forskriften har senere vært gjenstand for flere mindre endringer. Kart- og planforskriften utfyller blant annet plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon og § 2-2 om kommunalt planregister. Videre utfyller forskriftens vedlegg blant annet lovens bestemmelser om arealformål og hensynssoner.

Formålet med forskriften er å legge til rette for en god framstilling av arealplaner og forvaltning av det offentlige kartgrunnlaget og de kommunale planregistrene. Informasjonen skal kunne sammenstilles og brukes på tvers av administrative og organisatoriske skiller, og skal gi en samlet oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene etter plan- og bygningsloven. Departementet har sett at det er behov for en gjennomgående revisjon av forskriften, og foreslår derfor flere endringer både av materiell og mer teknisk og språklig art. Som følge av forslag til flere strukturelle endringer i forskriften, foreslås det at gjeldende forskrift oppheves, samtidig som at det vedtas en ny kart- og planforskrift.

Fristen for å sende høringssvar er 22. april 2024.

Høringsuttalelser skal sendes inn elektronisk på regjeringen.no. Det gjøres ved å følge nettlenken nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Høringssvar skal sendes via denne nettsiden: regjeringen.no/id3022632

Med hilsen

Høringsinstanser

Departementer
Statsforvaltere
Fylkeskommuner
Kommuner

Advokatforeningen
Arkivverket
Avinor
Bane NOR
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Domstoladministrasjonen
Finnmarkseiendommen
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Geoforum
Geomatikkbedriftene
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
Jernbanedirektoratet
Kommunesektorens organisasjon
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Longyearbyen lokalstyre
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges geotekniske institutt
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk bolig- og byplanforening
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Nye Veier AS
OsloMet
Regelrådet
Riksantikvaren
Sametinget
Sivilombudet
Sjøfartsdirektoratet
Sokkeldirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmesteren på Svalbard
Tekna
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Vegtilsynet