Høring - endringer i hvitvaskingsforskriften § 4-2a - kontantkort for asylsøkere

Finansdepartementet sender med dette på høring notat om endringer i hvitvaskingsforskriften § 4-2a - kontantkort for asylsøkere

Status: På høring

Høringsfrist: 01.05.2024

Vår ref.: 24/1761

Hvitvaskingsforskriften § 4-2a gir regler om unntak fra visse kundetiltak overfor disponenter som ellers er påkrevd etter hvitvaskingsloven. Unntakene gjelder bare på visse vilkår, bl.a. at kunden er en offentlig myndighet. Departementet er blitt kjent med at det er stilt spørsmål ved om kontantkort til beboere på asylmottak kan utstedes etter reglene i hvitvaskingsforskriften § 4-2a. Grunnen er at kontantkortene utstedes med grunnlag i kundeforholdet mellom driftsoperatører av asylmottak og driftsoperatørenes bankforbindelse.

I høringsnotatet foreslås en presisering i hvitvaskingsforskriften § 4-2a første ledd bokstav a, som i dag referer til «offentlig myndighet», slik at det også refereres til andre som på oppdrag fra, og på vegne av, offentlig myndighet gjennomfører utbetalinger fra det offentlige.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget i høringsnotatet innen 1. mai 2024.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Tonje Skjeie
kst. avdelingsdirektør

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne- og familiedepartementet
Caritas Norge
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
EVRY
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Handelshøgskolen ved Nord universitet
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Høgskulen på Vestlandet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Bank
Norges handelshøyskole
Norges Røde Kors
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Økrimforening
Nærings- og fiskeridepartementet
Regelrådet
Riksadvokaten
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
ØKOKRIM
Økonomiforbundet