Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om lovendring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen. I lov 2. juni 2023 nr. 18 er det gjort endringer i straffegjennomføringsloven som innebærer at tilsynet med kriminalomsorgen styrkes. Dagens fem regionale tilsynsråd erstattes av ett uavhengig landsomfattende råd, med et sekretariat ved Statens sivilrettsforvaltning som skal støtte tilsynsrådet. Høringen inneholder et forslag om å lovfeste krav om barneomsorgsattest for personer som skal oppnevnes til tilsynsrådet. Formålet med forskriften er å sikre et effektivt og ensartet tilsyn med at kriminalomsorgen behandler domfelte og innsatte i tråd med gjeldende rett, og at velferden til personer innsatt i kriminalomsorgens institusjoner ivaretas. Forskriften inneholder regler om bestemmelser om tilsynsrådets rapportering, sekretariat, arkiv, behandling av personopplysninger, godtgjøring til medlemmene av tilsynsrådet og om kriminalomsorgens oppgaver ved tilsyn. I tillegg foreslår departementet en forskriftsbestemmelse med hjemmel i forvaltningsloven § 13 g, om videreformidling av taushetsbelagte opplysninger fra tilsynsrådet til bestemte tilsynsorganer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2024

Vår ref.: 24/1223

Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen. Endringsforslagene følger opp vedtagelsen av lov 2. juni 2023 nr. 18 og Prop. 46 L (2022–2023).

Endringen i straffegjennomføringsloven § 9 b innebærer at det innføres et krav om å legge fram barneomsorgsattest for leder og medlemmer av tilsynsrådet.

Videre inneholder høringsnotatet forslag om ny forskrift for tilsynsrådet, med regler om:

  • Tilsynsrådets løpende rapportering etter tilsyn
  • Sekretariatets myndighet og oppgaver, og arbeidsdeling mellom tilsynsråd og sekretariat
  • At behandling av personopplysninger skal skje etter personopplysningsloven, med enkelte unntak i forskriften
  • Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med Statens helsetilsyn og statsforvalterne når dette er nødvendig for at tilsynsrådet skal kunne utøve tilsyn etter sitt mandat, eller for at mottakerorganet skal kunne utføre sin tilsynsfunksjon for velferdstjenester som gis under varetekt og straffegjennomføring
  • Kriminalomsorgens ansvar for å gi tilsynsrådet informasjon, bistand og tilgang
  • Kriminalomsorgens plikt til å varsle tilsynsrådet om selvmord, selvmordsforsøk, alvorlig selvskading eller utelukkelser fra fellesskapet over tre måneder
  • Kriminalomsorgens ansvar for å gi domfelte og innsatte informasjon om tilsynsrådet på en måte som de forstår
  • Kriminalomsorgens plikt til å videreformidle henvendelser, å sikre fortrolig kontakt mellom innsatte og tilsynsrådet under hele straffegjennomføringen
  • At telefonsamtaler til tilsynsrådet ikke skal dekkes av innsattes midler.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 10. mai 2024.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å utale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no. Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.


Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

Stine Elde
seniorrådgiver

Departementene


Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen


Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barneombudet

Datatilsynet

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den norske Helsingforskomité

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
   miljøkriminalitet (Økokrim)

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS)

Digitaliseringsdirektoratet

Folkehelseinstituttet

Fylkeskommunene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommunene

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsregionene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges institusjon for menneskerettigheter

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og
    selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda

Sivilombudet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet


Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International (norsk avdeling)

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Narkomane

Bergen forsvarerforening

Blå Kors, Norge

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Elevorganisasjonen

Fafo

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Fellesorganisasjonen

For Fangers Pårørende

Forandringsfabrikken

Forsvarergruppen

Forum for barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barn og unge

Frelsesarmeens barne- og familievern

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

Ivareta – pårørende berørt av rus

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Bymisjon

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

KS (kommunesektorens organisasjon)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Juristforbundet

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Psykologforening

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rettssenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samfunnsviterne

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter

Stiftelsen Alternativ til Vold

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Human Rights House Foundation

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

WayBack


Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Politihøgskolen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sør-Øst Norge

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met