Høring – Forslag til en ny bestemmelse om taushetsplikt i sanksjonsloven

Utenriksdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny bestemmelse om taushetsplikt i lov 16. april 2021 om gjennomføring av internasjonale sanksjoner.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.05.2024

Vår ref.: 24/1897

Høringsnotatet inneholder forslag til en ny lovbestemmelse om taushetsplikt. Bakgrunnen for forslaget er en sterk økning i henvendelser fra særlig næringslivet til UD med spørsmål om sanksjonsreglene i kjølvannet av Russlands krig mot Ukraina. Sanksjonene har økt i omfang og forutsetter at UD har en bred og variert kontakt med ulike aktører i næringslivet. Erfaringene fra dette arbeidet tilsier at det er et særlig behov for fortrolighet i dialogen næringslivet har med myndighetene i saker om sanksjoner. Forslaget til ny bestemmelse ivaretar dette behovet og bidrar samtidig til å harmonisere reglene for taushetsplikt med andre relevante regelverk, slik som eksportkontrolloven og vareførselsloven.

Forslaget til ny lovbestemmelse går også ut på at det kan gis nærmere regler i forskrift om delingen av taushetsbelagt informasjon med andre lands myndigheter, EU og FNs sikkerhetsråd.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer og medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringen er åpen, og også andre enn adressatene for høringsbrevet kan avgi uttalelse.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringssvar sendes inn på nettsiden under «send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 5. mai 2024.

 

Med vennlig hilsen

Monica Furnes

avdelingsdirektør

 

Frida Fostvedt

rådgiver

Departementene

Domstolsadministrasjonen

Generaladvokaten

KRIPOS

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets utlendingsenhet

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

ØKOKRIM

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Regelrådet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tolletaten

Sysselmannen på Svalbard

Sametinget

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Sivilombudet

Amedia

Fagpressen

Institutt for journalistikk

Kommunal rapport

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Schibsted

TV2

Amnesty International

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Den norske Helsingforskomité

Flyktninghjelpen

Norsk Folkehjelp

Norges Røde Kors

Redd Barna

Norges Handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Polarinstitutt

Norsk senter for menneskerettigheter

Politihøgskolen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforeningen

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finans Norge

LO

NHO

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag

Norwegian Energy Partners (Norwep)

Norsk olje og gass (Norog)

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Rederiforbundet

Statsadvokatenes forening

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes forbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)