Høring - forslag til endring av forsikringsvirksomhetsloven § 7-7 om premier i skadeforsikring

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre forsikringsvirksomhetsloven § 7-7 om premier i skadeforsikring slik at det ikke lenger stilles krav om at forsikringspremien må bindes for bestemte tidsperioder.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.05.2024

Vår ref.: 22/6894

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre forsikringsvirksomhetsloven § 7-7 om premier i skadeforsikring slik at det ikke lenger stilles krav om at forsikringspremien må bindes for bestemte tidsperioder. Forslaget er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet og ble oversendt Finansdepartementet 5. desember 2023.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 16. mai 2024.

For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på www.regjeringen.no ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider. Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes underliggende etater eller virksomhet, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
Energi Norge
Equinor
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Fiskebåt
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fornybar Norge
Forsvarsdepartementet
Forum for utvikling og miljø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
IIA Norge
Industri Energi
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunalbanken AS
Konkurransetilsynet
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Offshore Norge
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skattedirektoratet
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM