Høring - Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring rapporten «Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold». Rapporten er utarbeidet av Husleielovutvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 16. juni 2023 for å gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå, endringer som styrker leieres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet. Rapporten som nå sendes på høring er første delrapport i dette arbeidet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.04.2024

Vår ref.: 24/382

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring Husleielovutvalgets delutredning Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold.

Kjernen i første delleveranse er å vurdere om og eventuelt hvordan det bør gjøres endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leiernes rettigheter og sikre grunnleggende botrygghet. Utvalget foreslår bl.a. å øke minstetiden for tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år, å gi leieren rett til å forlenge en tidsbestemt leieavtale, å gjøre leierens rett til å si opp ufravikelig og å begrense utleierens mulighet til å endre begrunnelsen for en oppsigelse etter at den er sendt.

Høringsfristen er 30. april 2024.

Utredningen og høringsbrevet ligger her: www.regjeringen.no/id3022719 (denne nettsiden). Høringssvar avgis digitalt på denne siden.  

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Anna Margrethe Hansen Møkkelgjerd, på e-post; anmm@kdd.dep.no eller telefon 97 62 45 69.

 

Med hilsen

  

Karen Marie Glad (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anna Margrete Møkkelgjerd

seniorrådgiver

 

Alle departementene
Fylkeskommunene
Kommunene
Statsforvalterne

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for byggkvalitet
Distriktssenteret
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Husbanken
Husleietvistutvalget
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens sivilrettsforvaltning
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Boligbyggs beboerråd

Asker og Bærum Boligbyggelag
Bate Boligbyggelag
Bergen Huseierforening
Boligbyggelaget TOBB
Boligbyggelaget USBL
Boligmentoren
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Eiendom Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Fredensborg
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Gjøvik Boligstiftelse
Huseiernes Landsforbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd
Kontoret for Fri rettshjelp i Oslo kommune
KS – Kommunesektorens organisasjon
Leieboerforeningen
Leieboerforeningen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO
MIRA-Senteret (Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner)
Narvik Boligstiftelse
Nasjonalt brukerråd for den sosiale boligpolitikken
Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)
Norges Handikapforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norsk eiendom
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
Norsk studentorganisasjon
OBOS
Odel og Eie
Prostituertes interesseorganisasjon i Norge
Redd Barna
Reduser husleia
Regelrådet
Rettspolitisk forening
RIO – En landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Røde Kors
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner
Samskipnadsrådet
Selvaag
Sparbo Eiendom
Steinar Moe Eiendom
Utleiemegleren
NTNU
OsloMet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø