Høring Endringer i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften – Nye krav institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften på høring. Høringen inneholder forslag om sammenslåtte regler om institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid, med endringer. De nye reglene vil fastsettes i ny universitets- og høyskoleforskrift.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.09.2024

Vår ref.: 24/2887

Høring: Forslag om endringer i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften - Nye krav til institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften på offentlig høring.[1] Departementet foreslår å slå sammen og endre reglene om institusjonsakkreditering som universitet, vitenskapelig høyskole og høyskole, samt reglene om kvalitetsarbeid. Departementet tar sikte på at endringene i regelverket skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2025.  

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id3040912.

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 30. september 2024.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

[1] Forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, se Lovdata.

Forskrift 7. februar 2017 nr. 317 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, se Lovdata.

 

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)                                                        Gertie De Fraeye        avdelingsdirektør                                                            seniorrådgiver 

 • Akademikerforbundet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bibliotekarforbundet
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske Diakonforbund
 • Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lærernes Yrkesforbund
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Naturviterne
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nord universitet
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • NSKI Høyskole
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo nye Høyskole
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samisk høgskole
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statped
 • Steinerhøyskolen
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole