Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 851-900 av 2037 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv F-05-07: Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

  Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

  10.01.2007 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Det er gjort endringer i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften), fastsatt 10. oktober 2005.

 • I-5/ 2006

  Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester - endring av forskrift om internkontroll og forskift til lov om sosiale tjenester m.v.

  02.01.2007 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-5/2006 Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. Rundskriv I-5/2006 Brev dato

 • A-16/2006 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens § 5-1 tredje ledd

  Tilleggsrundskriv til I-34/2001

  21.12.2006 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens § 5-1 tredje ledd mv. A-16/2006 Tilleggsrundskriv til I-34/2001 21.12.2006 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold

 • Rundskriv H-06/06 Statsbudsjettet 2007 - det økonomiske opplegget

  Statsbudsjettet 2007 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

  21.12.2006 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene med orientering om konsekvenser av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2007

 • Rundskriv V-26/N

  20.12.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Alle departement og Statsministerens kontor skal levera målbruksrapport for 2006 innan 31. januar 2007. Elektroniske rapporteringsskjema kan hentast opp via lenkjer i rundskriv V-26/N av 19. desember 2006.

 • Rundskriv F-16-06: Informasjon om endringer i opplæringsansvaret i private helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner - Endringer i opplæringsloven

  Informasjon om endringer i opplæringsansvaret i private helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner - Endringer i opplæringsloven.

  15.12.2006 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Departementet gir i dette rundskrivet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene som gjelder opplæringsansvaret i private helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner.

 • I-6/2006

  Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester

  14.12.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester Her finner du: Rundskriv I-6/2006

 • Rundskriv - 103 om arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter

  R-103

  30.11.2006 Rundskriv Finansdepartementet

  Hovudbudsjettskriv for 2007 Rundskriv R-103 (pdf-format)

 • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift innføres fra 1.1.2007

  Rundskriv R-103

  30.11.2006 Rundskriv Finansdepartementet

  Rundskriv R-103 av 30.11.2006 gir en nærmere presisering for hvordan statlige virksomheter skal forholde seg til nye beregningsregler for arbeidsgiveravgiften som følger av omleggingen til differensiert arbeidsgiveravgift og bortfall av lavere

 • Rundskriv V-25N/2006

  Tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane — Orientering om kyrkjerekneskapane 2005.

  30.11.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane - Orientering om kyrkjerekneskapane 2005.

 • A-12/2006 Tilskudd til nasjonale minoriteter 2007

  01.11.2006 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

 • Rundskriv N-3/2006

  30.10.2006 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  Rundskriv om tolkningen av delegasjon av løyvemyndighet ved fylkeskryssende ruter i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften) § 3 - kystruten Bergen - Kirkenes

 • Rundskriv G-8/2006

  Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjensten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige

  28.09.2006 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-8/2006 Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige Formålet med rundskrivet er å klargjøre ansvarsfordelingen i forhold

 • Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen

  18.09.2006 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  For bestilling av publikasjonen gjelder publikasjonsnummer F-4205.

 • Rundskriv H-05/06

  Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2007

  04.09.2006 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 06/1242-6 BED 04.09.2006 Rundskriv H-05/06 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2007 Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av de

 • Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom, Q-27/2006

  10.08.2006 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom Rundskriv Q-27/2006 (pdf-format)

 • Rundskriv G07/06

  Ettergivelse av saksomkostninger - delegasjon til skattefogden og Justissekretariatene

  10.08.2006 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G07/06 Ref: 200507444 SIA Dato: 10.08.2006 Ettergivelse av saksomkostninger – delegasjon til skattefogden og Justissekretariatene 1. Ettergivelse av saksomkostninger i benefiserte saker, og i søksmål der staten ved Justisdepartementet er

 • Rundskriv H-02/06

  Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper. Tolkninger fra departementet i tidsrommet fra 1. juli 2005 til 1. juli 2006

  21.07.2006 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv V-22 B/2006

  Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

  30.06.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

 • Rundskriv V-21 B/2006

  Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

  30.06.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

 • Rundskriv H-04/06

  Kommuneproposisjonen 2007 og revidert nasjonalbudsjett 2006. Orientering om Stortingets behandling.

  28.06.2006 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene med orientering om Stortingets behandling.

 • Gjeldsordningsloven - regulering av livsoppholdssatser mv.

  28.06.2006 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Gjeldsordningsloven § 1-3 annet ledd - skyldnerens egeninnsats overfor kreditorene, noen presiseringer og anbefalinger

  Rundskriv Q-28/2006

  27.06.2006 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Rundskriv G 06/2006

  Delegasjon av Justisdepartementets myndighet til å avgjøre klager etter lov om fri rettshjelp og salærforskriften til Justissekretariatene

  23.06.2006 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Justissekretariatene Fylkesmennene Fylkesnemndene Trygderetten Den norske Advokatforening Domstolsadministrasjonen Nr. Vår ref. Dato G 06/2006 200604721-/ VD 23.06.2006 Delegasjon av Justisdepartementets myndighet til å avgjøre klager

 • Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Opplegg for gjennomgang og tilpasning av eksisterende ordninger

  16.06.2006 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Opplegg for gjennomgang og tilpasning av eksisterende ordninger Rundskriv R-4/2006 (pdf-format) Publisert: 16.06.06

 • Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger

  16.06.2006 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger Rundskriv R-112/2006 (pdf-format) Publisert:16.06.06

 • I-4/2006

  Presisering av enkelte bestemmelser i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsbrudd (abortloven) og forskrift 15.juni 2001 nr. 635 om svangerskapsbrudd (abortforskriften) abortnemndenes sammensetning og saksbehandling m.m.

  09.06.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Presisering av enkelte bestemmelser i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven) og forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) – abortnemndenes sammensetning og saksbehandling m.m.

 • Nasjonal strategi for kreftområdet

  15.05.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009

 • Rundskriv om Kunnskapsløftet

  28.04.2006 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv om Kunnskapsløftet Her finner du en oversikt over rundskriv som Kunnskapsdepartementet (tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet) har sendt ut i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet: Revidert rundskriv om

 • Rundskriv V-18 B/2006

  Opplysninger om dødfødte barns grav

  24.04.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Opplysninger om dødfødte barns grav

 • Rundskriv V-17 B/2006

  Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg

  11.04.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg

 • Rundskriv V-13 B/2006

  De kirkelige regnskapene for 2004

  06.04.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  De kirkelige regnskapene for 2004

 • Rundskriv V-15 B/2006

  Utnevning av biskop i Hamar

  03.04.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Utnevning av biskop i Hamar

 • Rundskriv V-16 B/2006

  Utnevning av biskop i Hamar

  03.04.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Utnevning av biskop i Hamar

 • Rundskriv H-01/06

  Opparbeidingsreglene i plan- og bygningsloven § 67, og problemstillinger knyttet til disse reglene.

  28.03.2006 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato H-1/06 06/573-1 14.03.06 Forord Departementet ønsker med dette rundskrivet å gi en samlet fremstilling av opparbeidingsreglene i plan- og bygningsloven § 67, og problemstillinger knyttet til disse

 • M-2/2006 Ny skogbrukslov

  Fastsatt 22.03.06

  22.03.2006 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/2006 Saksnr. 200601095 22.03.2006 Vedlegg 1 - adresseliste Vedlegg 2 - Vedtak om endring av ”Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og

 • Rundskriv V-12 B/2006

  Adgangen til å offentliggjøre opplysninger om planlagte og foretatte kirkelige handlinger

  15.03.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Om adgangen til å offentliggjøre opplysninger om planlagte og foretatte kirkelige handlinger

 • Rundskriv N-2/2006

  Rundskriv om tilgjengelighet på ekspressbusser

  02.03.2006 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N-2/2006 Fylkeskommunene, samferdselsavdelingene Oslo kommune, samferdselsetaten Transportbedriftenes Landsforening Statens vegvesen, Vegdirektoratet 01.03.2006 Sak 06/300 RUNDSKRIV OM TILGJENGELIGHET PÅ

 • I - 1/2006

  Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år

  28.02.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år I – 1/2006 Bidragssats er dekning av utgifter til legemidler

 • Rundskriv N-1/2006

  Endringar i forskrift om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften)

  27.02.2006 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N- 1/2006 Fylkeskommunane, samferdselsavdelingane Oslo kommune, samferdselsetaten Norges Lastebileier-Forbund Norges Taxiforbund Norsk Turbileierforbund Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes

 • Rundskriv F-05-06: Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler

  Veileding i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler

  21.02.2006 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • M-1/2006 Midler til bygdeutvikling 2006

  Fastsatt 20.02.06

  20.02.2006 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • Rundskriv V-10 N/2006

  NOU 2006: 2 Om staten og Den norske kyrkja

  15.02.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  NOU 2006: 2 Om staten og Den norske kyrkja

 • I-2/2006

  Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006

  14.02.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-2/2006 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006 Her finner du: Rundskriv I-2/2006

 • Rundskriv V-9 N/2006

  Statsbudsjettet 2006 — kap 340 post 72 tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane.

  09.02.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statsbudsjettet 2006 - kap 340 post 72 tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane.

 • Rundskriv V-8 B/2006

  Om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

  02.02.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

 • Rundskriv V-7 B/2006

  Innmelding i og utmelding av Den norske kirke

  01.02.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

 • A-6/2006 Statsbudsjettet 2007 - behandling og samordning av samiske saker

  30.01.2006 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

 • Rundskriv V-6 N/2006

  Oversending av kopi av ny tilpassingsavtale om arbeidsmiljø — innføring av medråderett i prostia

  27.01.2006 Rundskriv Kulturdepartementet

  Oversending av kopi av ny tilpassingsavtale om arbeidsmiljø - innføring av medråderett i prostia.

 • Rundskriv G-1/2006

  Iverksettelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll

  27.01.2006 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Lov av 17.6.2005 nr. 92 om endringer i straffeloven åpner for at domstolene i en prøveperiode kan sette som vilkår i en betinget dom, at domfelte gjennomfører et narkotikaprogram. Den betingede reaksjonen vil være et alternativ til ubetinget