Rundskriv F-07-16 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Det er med virkning fra 1. juli 2016 fastsatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

Flere utdanninger er ført inn under ordningen med skikkethetsvurderinger, jf. § 1.Maksimal utestengingsperiode er økt fra tre til fem år, og det er fastsatt en formålsparagraf for å gjøre det tydeligere at forskriften må tolkes ut fra hensynet til pasientene, barnehagebarna, elevene og andre brukeres rett til forsvarlig behandling. Videre kan det oppnevnes flere institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen og stedfortreder for disse. Oppdatert forskrift ligger på Lovdata.

Rundskriv F-07-16 pdf

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.pdf