GI-10/2016 – Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet

1. Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet har med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 20 første ledd bokstav c, jf. forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.) § 4-26, besluttet at alle asylmottak skal gi politiet opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet på beboere ved mottaket når politiet ber om det.

Instruksen her trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017. Instruksen gis anvendelse for hele riket.

Formålet er å bidra til at politiet får en fullstendig oversikt over utlendinger som oppholder seg i det enkelte politidistrikt, slik at politiet lettere kan utføre sine oppgaver som kontrollorgan på utlendingsfeltet og fremme arbeidet med sikkerhet og beredskap.

2. Bakgrunn
Norske myndigheter har et grunnleggende behov for å kontrollere hvilke utlendinger som oppholder seg i riket. En del av kontrolloppgavene er lagt til politiet. Politiet har bl.a. adgang til å stanse enhver person og kreve legitimasjon når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger, og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll. Vedkommende må vise legitimasjon og om nødvendig gi opplysninger for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet i riket på det rene, jf. utl. § 21. Hvis vedkommende ikke samarbeider eller oppgir uriktig identitet, kan politiet foreta nærmere undersøkelser på vedkommendes bosted, jf. utl. § 103 første ledd bokstav a. Hvis en utlending, herunder asylsøker, skifter bosted, skal vedkommende gi skriftlig melding om dette til politiet innen én uke etter flytting. Denne plikten gjelder frem til utreise dersom vedkommende får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse eller beskyttelse, jf. utl. § 19 annet ledd og utlf.§ 4-23 første ledd. Etter lovens § 19 første ledd skal utlendinger som har fått oppholdstillatelse før innreise i riket, melde seg for politiet senest innen én uke etter innreise. Politiet har for øvrig tilgang til bostedsadresse for alle utlendinger i Norge som er registrert i folkeregisteret. Politiet kan også i andre tilfeller kreve opplysninger om utlendingers oppholdssted i Norge. Det gjelder bl.a. utenlandske overnattingsgjester ved hotell, pensjonat o.l., jf. utlf. § 4-25, og utenlandske studenter i Norge, jf. utlf. § 4-28.

Utlendingsloven § 84 b gir regler om unntak fra lovbestemt taushetsplikt for ansatte på mottak og omsorgssentre mv. Ansatte skal etter anmodning gi utlendingsmyndighetene opplysninger om en beboer til bruk i sak etter utlendingsloven, herunder i sak om iverksetting av vedtak. Det er visse unntak for opplysninger om barn.

Etter utlf. § 4-26 kan for øvrig Justis- og beredskapsdepartementet bestemme at enhver som lar en utlending overnatte hos seg, skal gi melding om dette til politiet når sikkerhets- eller beredskapshensyn tilsier det. Formålet med bestemmelsen er å sikre effektiv utlendingskontroll.

Mottakene fører lister over hvem som til enhver tid bor der:

  • Rapport om beleggslister pr. dags dato som bl.a. inneholder navn, nasjonalitet og alder, men ikke fødselsdato (beleggslister).
  • Rapport om beboere ved mottaket som bl.a. inneholder navn og fødselsdato, men ikke nasjonalitet (beboerlister).

Listene (rapportene) inneholder taushetsbelagt informasjon, siden informasjon om at en utlending bor på asylmottak i seg selv kan røpe at vedkommende har søkt beskyttelse i Norge.

3. Departementets vurdering
Høsten 2015 mottok Norge et stort antall asylsøkere. Selv om tilstrømningen til Norge i begynnelsen av 2016 har vist en markant nedgang fra 2015, viser ankomsttallene sørover i Europa at tilstrømningen fortsatt er høy, og at det må forventes å komme mange – også til Norge – i tiden fremover. Ankomstsituasjonen har bl.a. ført til utfordringer av sikkerhetsmessig og beredskapsmessig art, og det er i denne sammenheng viktig at politiet har full oversikt over hvilke utlendinger som til enhver tid oppholder seg i det enkelte politidistrikt. På den måten vil det bli lettere for politiet å utøve effektiv utlendingskontroll, og det vil også bli enklere å gjennomføre sikkerhets- og beredskapsarbeid. Politiet bør følgelig få utlevert opplysninger fra mottak i form av navn, fødselsdato og nasjonalitet på beboere dersom de ber om det, jf. utlf. § 4-26.

Politiet skal etter skriftlig anmodning til det enkelte mottak, og uten hinder av taushetsplikt, få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet på beboere på mottaket. Det er ikke nødvendig å utarbeide nye lister dersom slik informasjon kan formidles gjennom allerede eksisterende lister, som f.eks. beleggslister og beboerlister.

Utlevering og oppbevaring av opplysningene skal skje på en sikker måte og uten ugrunnet opphold. Opplysningene kan kun benyttes av politiet i forbindelse med deres arbeid med utlendingskontroll, sikkerhet og beredskap.

På sikt er det ønskelig med et tydeligere hjemmelsgrunnlag. Beslutning etter utlf. § 4-26 krever grunnlag i en spesiell situasjon («sikkerhets- eller beredskapshensyn tilsier det»), og bakgrunnen for departementets beslutning nå er asylankomstene høsten 2015 samt usikkerhet knyttet til fremtidig ankomstsituasjon. Instruksen her gjøres derfor tidsbegrenset til og med 31. desember 2017.

Departementet ber Utlendingsdirektoratet sørge for at instruksen her videreformidles til alle mottak, uten ugrunnet opphold.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Anne Kari Braathen
                                                                             seniorrådgiver