Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – luftfart

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har endret forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Formålet med endringene er å presisere at Norge følger sine folkerettslige forpliktelser innenfor luftfarten. Endringene fremgår av en ny bestemmelse i utlendingsforskriften

§ 1-1 syvende ledd, og som følge av dette gjøres det i tillegg noen tekniske endringer. 

Endringene trer i kraft 1. juli 2016, se vedlagte endringsforskrift. Vi ber UDI gjøre politiet kjent med de nye reglene. 

Ny unntaksbestemmelse for ansatte på fly i internasjonal trafikk

Bakgrunnen for endringen er at Lovavdelingen i JD har vurdert det slik at det foreligger motstrid mellom utlendingsregelverket og grenseforordningen: "Motstriden går ut på at utlendingsregelverket krever oppholdstillatelse i forbindelse med utenlandsk flypersonells arbeid på norske fly, også der oppholdet i Norge ligger innenfor grenseforordningen vedlegg VII punkt 2.1." For å tydeliggjøre at Norge følger sine internasjonale forpliktelser er kravet til oppholdstillatelse for tredjelandsborgere opphevet for slikt opphold som grenseforordningen nevner. 

Personer som er omfattet av unntaket må ha luftfartssertifikat (flymannskaps- eller besetningsmedlemssertifikat), og er unntatt fra visumplikten, jf. utlendingsforskriften § 3-1 første ledd bokstav h og § 2-9. Deres rett til innreise og opphold går likevel ikke lenger enn det som følger av grenseforordningen vedlegg VII pkt. 2.1. Grenseforordningen tillater innreise på flyplasser for mellomlandinger og ankomst, reise i kommunen den aktuelle flyplassen ligger i og reise til en flyplass for videre reise derfra. Oppholdet kan samlet ikke vare lenger enn tre måneder i en seks måneders periode. 

Unntaket omfatter ikke utenlandsk flypersonale som skal arbeide i Norge ut over de tilfellene som er nevnt ovenfor, eller som skal ha bosted i Norge i forbindelse med arbeid på norske fly i internasjonal trafikk. Opphold som skjer andre steder enn på flyplass, i flyplassens kommune og i forbindelse med reise til flyplass, eller opphold som ikke skjer i forbindelse med arbeidet, faller også utenfor den retten flypersonell har etter grenseforordningen vedlegg VII punkt 2.1. Slikt opphold krever dermed oppholdstillatelse.  

Med hilsen 

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Solveig Lie
avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 

Kopi til:

Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Vedlegg

Forskrift_om endringer i_utlendingsforskriften (luftfart).pdf