GI-07/2016 – Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med visum til Russland som var gyldig for én innreise (engangsvisum)

Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda

 

1.           Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang, samt lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76, som endret ved lov 20. november 2015 nr. 94.

2.           Bakgrunn
I 2015 ankom det ca. 5 400 asylsøkere til Norge etter å ha passert den norsk-russiske grensen ved Storskog grensekontrollsted. Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere gitt to instrukser om behandlingen av asylsøknader fra personer som ankommer Norge etter å ha hatt opphold i Russland; GI-12/2015 av 20. oktober 2015 og GI-13/2015 av 24. november 2015.

Utgangspunktet i instruks GI-13/2015 er at asylsøknader fra tredjelandsborgere som har hatt opphold i Russland skal nektes realitetsbehandling i Norge, jf. utl. § 32 første ledd bokstav a og d. Dette gjelder ikke dersom det foreligger konkrete holdepunkter for at den enkelte søker risikerer behandling i strid med Den europeiske menneske-rettskonvensjon (EMK) artikkel 3 ved retur til Russland, eller dersom retur til opprinnelsesland kan gjennomføres raskere enn en behandling av saken etter utl. § 32.

En del av de tredjelandsborgerne som søkte beskyttelse (asyl) i Norge etter å ha ankommet via Storskog grensepasseringssted i 2015 hadde visum til Russland som var gyldig for én innreise dit (engangsvisum). Disse visaene utstedes med en relativt kort gyldighetsperiode, normalt inntil 90 dager. Departementet mener at tilbaketakelsesavtalen mellom Norge og Russland av 8. juni 2007 kommer til anvendelse for tredjelandsborgere som har engangsvisum som ikke er utløpt i tid. For tredjelandsborgere med denne type visum som ikke lenger en gyldig i tid, vil imidlertid retur til Russland som utgangspunkt ikke lenger være mulig. Departementet har derfor besluttet at de skal få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Norge.

Dette innebærer ingen endringer i instruksene GI-12/2015 og GI-13/2015. Det innebærer heller ingen endringer i prioriteringen i behandlingen av sakene, som fastsatt i departementets brev til Utlendingsdirektoratet (UDI) av 12. januar 2016. Det betyr blant annet at søknader som ligger an til avslag ved realitetsbehandling skal prioriteres foran søknader som ligger an til innvilgelse.

3.           Instruks
Utlendinger som søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2015 etter å ha reist inn i landet ved Storskog grensekontrollsted, som har visum til Russland som var gyldig for én innreise, men som er utløpt i tid, og som oppholder seg på kjent adresse i Norge gis anledning til å få sin asylsøknad realitetsbehandlet her.

Dette innebærer at UDI skal realitetsbehandle alle søknader som nevnt over som ennå ikke er behandlet eller som er under klagebehandling i UDI. For klagesaker som er oversendt Utlendingsnemnda (UNE) innebærer dette at UNE returnerer saken til UDI for realitetsbehandling. For saker som er endelig avgjort, enten av UDI (dersom den ikke er påklaget) eller av UNE, må utlendingen selv anmode om omgjøring for at saken skal bli tatt til realitetsbehandling.

Det ovennevnte gjelder likevel ikke dersom utlendingen har fått beskyttelse i et annet land.

Instruksen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

                                                                            Kaja Kolvig
                                                                            seniorrådgiver

 

Kopi:   Politidirektoratet
           Arbeids- og sosialdepartementet
           Utenriksdepartementet