Historisk arkiv

Storskogporteføljen – endring i praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Russland står fast på at de ikke aksepterer retur av personer med engangs-visum. Retur av denne gruppen til Russland vil derfor ikke være mulig. Vi har derfor besluttet at asylsøknadene fra personer som hadde engangsvisum til Russland og som kom over Storskog i 2015, skal realitetsbehandles i Norge. Det betyr ikke at alle vil få opphold i Norge, men at sakene skal behandles her.

– Vi har ikke myndighet eller virkemidler til å tvinge andre land til å ta tilbake asylsøkere. Derfor setter vi nå en sluttstrek. Det viktigste er at tilstrømningen fra Russland har stoppet opp. Hadde tilstrømningen fra Russland fortsatt på samme nivå som i fjor høst, hvor vi opplevde en uke hvor det kom over 1000 asylsøkere, kunne vi risikert at det på de 20 ukene som har gått siden november kunne ha kommet opp mot 20 000 asylsøkere. Dette viser at både lovendringer, instrukser og dialogen med Russland har vært viktig og nødvendig, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Vi skulle gjerne fått til flere returer, men vi må forholde oss til at Russland ikke aksepterer returer av personer med engangsvisum. Dette betyr ikke at alle får opphold, men at sakene skal realitetsbehandles av norske utlendingsmyndigheter. De som ikke får opphold skal returneres til sine hjemland, sier Listhaug.

I 2015 kom det om lag 5 400 asylsøkere til Norge via den norsk-russiske grensen ved Storskog. For å vise med all mulig tydelighet at personer uten beskyttelsesbehov ikke har rett til opphold i Norge, instruerte Justis- og beredskapsdepartementet utlendingsmyndighetene om systematisk å vurdere og avvise søknadene etter utlendingsloven § 32, med påfølgende rask retur til Russland. Det har ikke kommet asylsøkere over Storskog grensepasseringssted siden 29. november i fjor.

– Det var svært viktig at regjeringen og Stortinget handlet raskt og fikk gjennom nødvendige lovendringer og instrukser på svært kort tid. I tillegg har norske myndigheter hatt en god og konstruktiv dialog med Russland om den felles utfordringen tilstrømningen over Storskog var, sier Listhaug.

Norske og russiske myndigheter har en god dialog om returene. Norge har imidlertid opplevd utfordringer underveis i returarbeidet. Russiske myndigheter mener at personer med engangsvisum ikke er omfattet av tilbaketakelsesavtalen mellom Norge og Russland. Norske myndigheter mener at også personer med engangsvisum er omfattet så lenge dette visumet ikke er utløpt på tid. Russiske myndigheter gjentok sitt standpunkt senest på et møte i Moskva 13. april 2016. For øvrig har engangsvisumene nå utløpt.

– For å bli ferdig med denne delen av porteføljen på en effektiv og hensiktsmessig måte vil nå asylsøknadene tas til realitetsbehandling i Norge. Dette betyr ikke at alle vil få opphold her. Mange kommer fra land hvor avslagsprosenten er høy og de som får avslag må returnere til sine hjemland, uttaler Listhaug.

Når det gjelder retur av personer med oppholdstillatelse eller multivisum til Russland og som har fått avvist asylsøknaden fra behandling her, tar dette lengre tid enn ønskelig. Om lag 260 i kategorien asyl er allerede returnert til Russland, og det jobbes stadig med å returnere flere. Flere av Storskogsakene er allerede tatt til realitetsbehandling, i tråd med instruksen. Om lag 190 personer fra Storskogporteføljen er returnert til hjemland/opprinnelsesland etter slik realitetsbehandling.

Rundskriv om behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med engangsvisum til Russland