Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 901-950 av 2050 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv N-2/2006

  Rundskriv om tilgjengelighet på ekspressbusser

  02.03.2006 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N-2/2006 Fylkeskommunene, samferdselsavdelingene Oslo kommune, samferdselsetaten Transportbedriftenes Landsforening Statens vegvesen, Vegdirektoratet 01.03.2006 Sak 06/300 RUNDSKRIV OM TILGJENGELIGHET PÅ

 • I - 1/2006

  Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år

  28.02.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år I – 1/2006 Bidragssats er dekning av utgifter til legemidler

 • Rundskriv N-1/2006

  Endringar i forskrift om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften)

  27.02.2006 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N- 1/2006 Fylkeskommunane, samferdselsavdelingane Oslo kommune, samferdselsetaten Norges Lastebileier-Forbund Norges Taxiforbund Norsk Turbileierforbund Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes

 • Rundskriv F-05-06: Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler

  Veileding i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler

  21.02.2006 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • M-1/2006 Midler til bygdeutvikling 2006

  Fastsatt 20.02.06

  20.02.2006 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • Rundskriv V-10 N/2006

  NOU 2006: 2 Om staten og Den norske kyrkja

  15.02.2006 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  NOU 2006: 2 Om staten og Den norske kyrkja

 • I-2/2006

  Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006

  14.02.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-2/2006 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006 Her finner du: Rundskriv I-2/2006

 • Rundskriv V-9 N/2006

  Statsbudsjettet 2006 — kap 340 post 72 tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane.

  09.02.2006 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statsbudsjettet 2006 - kap 340 post 72 tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane.

 • Rundskriv V-8 B/2006

  Om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

  02.02.2006 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

 • Rundskriv V-7 B/2006

  Innmelding i og utmelding av Den norske kirke

  01.02.2006 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

 • A-6/2006 Statsbudsjettet 2007 - behandling og samordning av samiske saker

  30.01.2006 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Rundskriv V-6 N/2006

  Oversending av kopi av ny tilpassingsavtale om arbeidsmiljø — innføring av medråderett i prostia

  27.01.2006 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Oversending av kopi av ny tilpassingsavtale om arbeidsmiljø - innføring av medråderett i prostia.

 • Rundskriv G-1/2006

  Iverksettelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll

  27.01.2006 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Lov av 17.6.2005 nr. 92 om endringer i straffeloven åpner for at domstolene i en prøveperiode kan sette som vilkår i en betinget dom, at domfelte gjennomfører et narkotikaprogram. Den betingede reaksjonen vil være et alternativ til ubetinget

 • Statsbudsjettet 2006. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

  Rundskriv nr. 1/2006

  23.01.2006 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fylkesmennene skal fra og med 2006 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

 • Rundskriv H-30/05

  Praktisering av dispensasjonshjemmelen i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. (FOR-2004-06-15-904) § 11 tredje ledd — dispensasjon fra krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor

  13.01.2006 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskriv H-30/05 Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Revisjonsenheter Norges kommunerevisorforbund (NKRF) Den norske Revisorforening (DnR) Nr. Vår ref Dato H-30/05 05/3173 04.10.2005 Praktisering av dispensasjonshjemmelen i forskrift om revisjon i

 • Rundskriv V-5 B/2006

  Blanketten "Prøvingsattest/melding om vigsel/vigselbok"

  12.01.2006 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Blanketten "Prøvingsattest/melding om vigsel/vigselbok".

 • Rundskriv H-34/05

  Statsbudsjettet 2006 — det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

  06.01.2006 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Forskrift om overgangsbestemmelser til endringer i barnevernloven

  05.01.2006 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Forskrift om overgangsbestemmelser til endringer i barnevernloven Sosialtjenesteloven § 9-10a om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak etter barnevernloven trer i kraft 1. januar 2006, jf. endringslov 17. juni 2005 nr. 65. § 9-10a innebærer

 • Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 17. juni 2005 nr. 65 Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v.

  05.01.2006 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 17. juni 2005 nr. 65 Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v. Fastsatt ved kongelig resolusjon 21

 • Endring av barnevernloven § 4-20 og adopsjonsloven § 1 — adopsjon mot foreldrenes vilje

  05.01.2006 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • I-14/2005

  Fordeling av nasjonale medisinske mikrobiologiske referansefunksjoner

  04.01.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-14/2005 Desember 2005 Fordeling av nasjonale medisinske mikrobiologiske referansefunksjoner Rundskrivet finnes her i PDF-format

 • Rundskriv V-4/2006

  Rapportering om målbruk i departementa og ved Statsministerens kontor i 2005

  03.01.2006 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Alle departementa skal levera målbruksrapport for 2005 innan 31. januar 2006, jf. rundskriv V-4/N, med to vedlagde rapporteringsskjema.

 • I-21/2005

  Opphevelse av forskrift som regulerer Landsbystiftelsens virksomhet

  29.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-20/2005

  Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006

  27.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-20/2005 Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006 Jf. adresseliste Nr. Vår ref Dato I-20/2005 200505225 22.12.2005 Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye

 • Rundskriv G-15/2005

  - endring i rettsgebyret og endring i tinglysingsgebyret ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme

  22.12.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstolene Domstoladministrasjonen Den norske bankforening Statens innkrevingssentral Statens Kartverk Rundskriv G-15/2005 Snr.: 200508354 Dato:22.12.2005 Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr – endring i rettsgebyret – endring i

 • I-17/2005

  Forskrift til folketrygdloven § 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom og Generelle regler og takser for offentlig stønad til tannbehandling

  21.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-17/2005 Forskrift til folketrygdloven § 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom og Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandlig Her finner du:

 • Rundskriv H-35/05

  Statsbudsjettet 2005 - endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner (momskompensasjonsordningen og differensiert arbeidsgiveravgift)

  21.12.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-35/05 05/260-18 21.12.2005 Statsbudsjettet 2005 – endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner (momskompensasjons­ordningen og differensiert arbeidsgiveravgift) I St.prp. nr. 13 (

 • Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda

  16.12.2005 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Ombudet skal føre tilsyn med og medvirke til at bestemmelsene nevnt i diskrimineringsombudsloven § 1 annet ledd overholdes. Videre skal ombudet arbeide for å fremme reell likestilling og likebehandling.

 • Rundskriv G/13-05 Stykkprisforskriften

  Ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (Stykkprisforskriften)

  15.12.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G/13-05 Stykkprisforskriften Det er utarbeidet en ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker. Rundskrivet er sist endret 20.11.2009. Les

 • Rundskriv H-33/05

  Om økning av gebyr for behandling av søknad om statsborgerskap

  15.12.2005 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Justisdepartementet Utenriksdepartementet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Politidirektoratet Politiets sikkerhetstjeneste Deres ref Vår ref Dato 05/4020-2 JNH 14.12.05 Rundskriv H-33/05 om økning av gebyr for behandling av søknad om

 • RETNINGSLINJER FOR MATERIALE TIL REGJERINGENS FØRSTE KONFERANSE OM STATSBUDSJETTFORSLAGET 2007

  R-9/2005

  13.12.2005 Rundskriv Finansdepartementet

  RETNINGSLINJER FOR MATERIALE TIL REGJERINGENS FØRSTE KONFERANSE OM STATSBUDSJETTFORSLAGET 2007 Rundskriv R-9/2005 (pdf-format)

 • Rundskriv G-11/2005

  Vernet mot rasistiske ytringer

  13.12.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet informerer om uttalelsen fra FNs rasediskrimineringskomité i forbindelse med den såkalte Sjølie-saken, og dens betydning for norsk rett. Rundskrivet peker også på andre nyere forhold av betydning for tolkningen av

 • I-16/2005

  Ventelisterapportering til NPR fra 1. januar 2006

  13.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-16/2005 Ventelisterapportering til NPR fra 1. januar 2006 Rundskrivet finnes her i pdf

 • I-15/2005

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen

  12.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) –utvidelse av målgruppen Rundskrivet finnes her i word-dokument

 • Rundskriv N-6/2005

  Delegasjon til å gje dispensasjon frå krava til etablering i yrket som transportør - krav til økonomi og fagleg kvalifikasjon

  01.12.2005 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N-6/2005 Fylkeskommunane, samferdselsavdelingane Oslo kommune, samferdselsetaten Norges Lastebileier-Forbund Norges Taxiforbund Norsk Turbileierforbund Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes

 • Rundskriv G-10/2005

  Justisdepartementets særskilte garantiordning til videre bobehandling i boer der det er mistanke om økonomisk kriminalitet

  29.11.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Tingrettene Oslo skifterett og byskriverembete Bergen byfogdembete Stavanger byfogdembete Rundskriv G 10/2005 Snr: 200500053 Dato: 29.11.2005 Justisdepartementets særskilte garantiordning til videre bobehandling i boer der det er mistanke om

 • Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter 2006

  H-31/05

  14.11.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • STATSREGNSKAPET MEDREGNET FOLKETRYGDEN FOR 2005— ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING

  R-7/2005

  07.11.2005 Rundskriv Finansdepartementet

  STATSREGNSKAPET MEDREGNET FOLKETRYGDEN FOR 2005– ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING Rundskriv R-7/2005 (pdf-format)

 • I-13/2005

  Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse

  25.10.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-13/2005 Oktober 2005 Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse Rundskrivet finnes her i PDF-format

 • Rundskriv N-5/2005

  Godkjent løyveutdanning for tildeling av drosjeløyve - eksamensrett

  19.10.2005 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N-5/2005 Fylkeskommunene, samferdselskontorene Oslo kommune, samferdselsetaten Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 18.10. 2005 Sak: 05/1655 Godkjent løyveutdanning for tildeling av drosjeløyve - eksamensrett Vi viser

 • Rundskriv F-10-05: Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

  Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

  17.10.2005 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

 • Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier

  30.09.2005 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier Rundskriv Q-25/2005

 • Rundskriv H-25/05

  Endringar i utlendingsforskrifta og vedlegg til utlendingsforskrifta

  28.09.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Justisdepartementet Utanriksdepartementet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato H-25/05 04/2648 13.09.05 Endringar i utlendingsforskrifta og vedlegg til utlendingsforskrifta Kommunal- og regionaldepartementet

 • Overføring av ubrukt bevilgning til 2005

  R-1/2005

  23.09.2005 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukt bevilgning til 2005 Rundskriv R-1/2005 (pdf-format) Oversikt som viser overgangen mellom kontoplan for 2003 og år 2004 (pdf-format)

 • Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2005. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen — ny saldering

  R-6/2005

  21.09.2005 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2005. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering Rundskriv R-6/2005 (pdf-format)

 • M-3/2005 Om avviklingen av Jordfondet

  Fastsatt 19.09.2005

  19.09.2005 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/2005 Saksnr. 200500001-3 19.09.2005 Vedlegg: Vedtekter for Jordfondet Til: Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Statens landbruksforvaltning Fylkesmennene Fylkeslandbruksstyrene Kommunene Om avviklingen

 • Rundskriv H-22/05

  Ikraftsetjing av lov om endringar i utlendingslova og forskrift om endring i utlendingsforskrifta (styringsforhold på utlendingsfeltet)

  08.09.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv H-26/05

  Forsøk i kommunar og fylkeskommunar

  30.08.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv V-17/2005B

  Utbetaling av tilskudd til tros -og livssynssamfunn

  24.08.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Nr. V-17B/2005 Saksnr. 2005/02550AøGP Dato: 29.06.2005 Kommunene Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn Vedlagt følger endrede forskrifter for tilskudd til tros- og livssynssamfunn. I tråd med vårt høringsbrev av 9. juli 2004

 • Rundskriv H-21/05

  Rundskriv om ny tilskuddordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  24.08.2005 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Rundskriv om ny tilskuddordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Rundskriv H-21/05 Fra 1. september 2005 er det fastsatt en ny tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den nye ordningen vil gjelde