Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 951-1000 av 2049 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv F-08-05: Endringer i opplæringsloven og friskoleloven o.a

  Informasjon om endringer i opplæringsloven og friskoleloven o.a.: Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrenset fritak

  09.08.2005 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Informasjon om endringer i opplæringsloven og friskoleloven o.a.: Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrenset fritak.

 • Rundskriv H-19/05

  Kommuneoven og lov om interkommunale selskaper - Tolkninger fra departementet i tidsrommet 1. april 2004-1. juli 2005

  03.08.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv F-07-05: Endringer i opplæringsloven og friskoleloven

  Informasjon om endringer i opplæringsloven og friskoleloven

  21.07.2005 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Informasjon om endringer i opplæringsloven og friskoleloven.

 • I-12/2005

  Økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere

  15.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-12/2005 Økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere Adresseliste Nr. Vår ref Dato I-12/2005 200503119-/HL 08.07.2005 Økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere Stortinget vedtok revidert

 • I-11/2005

  Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer

  11.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-11/2005 Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer Sosial- og helsedirektoratet States helsetilsyn Den norske lægeforening Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling De regionale helseforetakene

 • I-10/2005

  Om forskrift om smittevern i helsetjenesten

  08.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-10/2005 Om forskrift om smittevern i helsetjenesten Rundskriv om forskrift om smittevern i helsetjenesten 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om smittevern i helsetjenesten ble fastsatt

 • I-9/2005

  Om forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten

  08.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-9/2005 Om forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om innsamling og

 • Rundskriv H-15/05

  Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2005

  05.07.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunene og fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato Rundskriv H-15/05 05/748-14 BED 01.07.2005 Rundskriv H-15/05 - Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2005 Forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning

 • Rundskriv H-16/05

  Kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005

  01.07.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005. (01.07.2005)

 • Rundskriv H-17/05

  Rettsvern for rettigheter i borettslagsandeler

  30.06.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Til Finansnæringens organisasjoner Eiendomsmeglerforetakenes foreninger Eiendomsadvokatenes foreninger Boligbyggelagene Nr. Vår ref Dato H-17/05 03/2599 30. juni 2005 Rettsvern for rettigheter i borettslagsandeler Informasjonen i dette rundskrivet

 • I-8/2005

  Om pseudonyme helseregistre

  30.06.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-8/2005 Om pseudonyme helseregistre Rundskriv I-8/2005 finner du her

 • Rundskriv H-09/05

  § 85 - båt på land og hus på vann

  28.06.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato H-09/05 05/678 FRG 20.06.2005 Forord Departementet ønsker med dette rundskrivet å gi en samlet framstilling av plan- og bygningsloven § 85 om midlertidige eller transportable bygninger,

 • Rundskriv F-05-05: Forskriftsendringer timetallsøkning og overgangsregler for Kunnsapsløftet

  Informasjon om forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.—4. årstrinn f.o.m. skoleåret 2005-2006 og om fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen ”Kunnskapsløftet”

  28.06.2005 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Informasjon om forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.-4. årstrinn f.o.m. skoleåret 2005-2006 og om fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen ”Kunnskapsløftet”.

 • Rundskriv G-07/2005

  Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21 reduksjon av tinglysningsbebyret

  27.06.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G–07/2005 Snr.: 200503748 Dato: 27.06.2005 Domstolene Den norske bankforening Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 21 - reduksjon av tinglysningsgebyret I Justisdepartementet har fremmet forslag om å redusere

 • Rundskriv G-06/2005

  Den tinglysingsmessige fremgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning

  27.06.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har sendt ut et rundskriv som omhandler den tinglysingsmessige fremgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning.

 • Rundskriv V-16B/2005

  Konfirmasjonsopplæring i skolens tid

  24.06.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Nr. V-16B/2005 Saksnr. 2004/00545KIAkrs Dato: 24.06.2005 Presteskapet Menighetsrådene Kommunene Konfirmasjonsopplæring i skolens tid Med virkning fra 1. juni 2005 er det gjort endringer i lov 7. juni 1996 om Den norske kirke (kirkeloven) §

 • Rundskriv V-14B 2005

  Orientering om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2006

  15.06.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Orientering om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2006.

 • Rundskriv V-12/2005

  Utnevning av biskop i Borg

  18.05.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Nr. V-12B/2005 Saksnr. 2005/01383 KItmr Dato: 12.05 2005 Til Prester i offentlig kirkelig stilling i Borg bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, de teologiske professorer ved de teologiske fakulteter, rektorene ved de

 • Rundskriv V-13B/2005

  Utnevning av Biskop i Borg

  18.05.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Nr. V-13B/2005 Saksnr. 2005/01383 KItmr Dato: 12.05 2005 Til Menighetsrådene i Borg Utnevning av biskop i Borg I anledning forestående utnevning av biskop i Borg bispedømme anmodes menighetsrådet om å gi stemme til fem kandidater i

 • Rundskriv H-20/05

  Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

  12.05.2005 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Rundskrivet er ment som et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

 • Rundskriv KSF-02/2005

  INFOFLYT - Særskilt saksbehandlingsinstruks

  21.04.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv V-10B/2005

  Opphevelse av forskrift om tillatte åpningstider annen pinsedag 2005

  19.04.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Nr. V-10B/2005 Saksnr. 2005/01019 Dato: 19.04.2005 Fylkesmennene Opphevelse av forskrift om tillatte åpningstider annen pinsedag 2005 Vi viser til departementets rundskriv V-8B/2005 av 18. mars 2005 om tillatte åpningstider annen pinsedag

 • Rundskriv H-03/05

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005

  14.04.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005 Rundskriv H-3/05 - Utgitt 14. april 2005 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport 2005

 • Rundskriv H-05/05

  Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser - lovlegkontroll etter § 28

  13.04.2005 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Rundskriv Fylkesmennene Nr. H-05/05 Vår ref 05/1294-1 SDA Dato 04.04.2005 LOV OM FASTSETJING OG ENDRING AV KOMMUNE- OG FYLKESGRENSER – LOVLEGKONTROLL ETTER § 28 Etter lov av 2001 nr. 70 (inndelingslova) skal departementet føre kontroll med

 • Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

  11.04.2005 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten (pdf)

 • Rundskriv G-03/2005

  Informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen politiet/påtalemyndigheten

  11.04.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalomsorgen og politi/påtalemyndighet er avhengig av gjensidig utveksling av opplysninger for å oppnå best mulig resultat i sitt arbeid. Et nytt rundskriv angir tiltak og sentrale regler for å sikre best mulig samarbeid.

 • Rundskriv F-04-05: Nye avtaler for øvingslærere

  Nye avtaler for øvingslærere

  21.03.2005 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Det er inngått nye avtaler om arbeidsvilkår for øvingslærere.

 • Rundskriv V-9B/2005

  Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg

  18.03.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Nr. V-9B/2005 Saksnr. 2005/01280 KiF eur Dato: 18.03.2005 De kirkelige fellesrådene Menighetsrådene Kommunene Bispedømmerådene Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg Kultur- og kirkedepartementet vil med dette informere

 • Rundskriv V-8B/2005

  Tillatte åpningstider annen pinsedag 2005

  18.03.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Nr. V-8B/2005 Saksnr. 2005/01019 Dato: 18.03.2005 Fylkesmennene Tillatte åpningstider annen pinsedag 2005 Annen pinsedag faller i år på 16. mai. Dette innebærer i henhold til gjeldende lovgivning at faste utsalgssteder som hovedregel skal

 • Rundskriv V-7B/2005

  Avtale om beredskap for prester

  15.03.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til Presteskapet Nr. Vår ref Dato V-7B/2005 2005/01100KIFjoh 15.03.2005 Avtale om beredskap for prester Mellom Moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er det inngått avtale om beredskapsordning for prestene i Den norske kirke. Avtalen

 • Rundskriv N-2/2005

  Endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy - ikraftsetjing og overgangsordningar

  02.03.2005 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N-2/2005 Fylkeskommunane, samferdselsavdelingane Oslo kommune, samferdselsetaten Norges Lastebileier-Forbund Norges Taxiforbund Transportbedriftenes Landsforening Statens vegvesen, Vegdirektoratet 01.03.2005 Sak:

 • I-3/2005

  Statusrapport om fastlegeordningen i Norge etter 2 1/2 år - oppfølging i den enkelte kommune

  02.03.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2005

  Rundskriv Q-23/2005 Bokmål

  28.02.2005 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2005 Rundskriv Q-23/2005 (pdf) Søknadsskjema Q-0305

 • Rundskriv H-01/05

  Statsbudsjettet 2006 - behandling og samordning av samiske saker

  18.02.2005 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Rundskriv V-6N/2005

  Statsbudsjettet 2005 kap.310 post 75, Tilskudd til privateide kirkebygg

  16.02.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Fylkesmennene Samarbeirsrådet for tros- og livssynssamfunn Norges kristne råd Norges Frikirkeråd Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge Islamsk råd Organisasjonenes Fellesråd Nr. Vår ref Dato V-6 2005/490 KU/KU3 KSR 16.02.2005

 • Rundskriv V-4N/2005

  Statsbudsjett 2005-kap340.post72 Tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane

  11.02.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

  R-108/2005

  27.01.2005 Rundskriv Finansdepartementet

  Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Rundskriv R-108/2005 (pdf-format)

 • Rundskriv G-02/2005

  Ikrafttredelse av lov om stiftelser - overgangsregler mm

  17.01.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv G-01/2005

  Retningslinjer for fri rettshjelp til personer som er rammet av naturkatastrofen i Sørøst-Asia

  07.01.2005 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 01/2005 Snr. 200500074 Dato: 07.01.2005 Retningslinjer for fri rettshjelp til personer som er rammet av naturkatastrofen i Sørøst-Asia Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia kan føre til at en rekke personer bosatt i Norge i den nærmeste

 • Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2005

  Rundskriv 1/2005

  04.01.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskriv 1/2005 Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2005 Kap. 1530 postene 71 –74 Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner Nr. Dato 1/2005 4. januar 2005 Stortinget har bevilget støtte for 2005 til de politiske partienes

 • Rundskriv V-25/N 2004

  Rapportering om målbruk i departementa og ved Statsministerens kontor i 2004

  03.01.2005 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Alle departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato V-25/N 2004/04674 KU/KU3 IE:pbp 23.12.2004 Rapportering om målbruk i departementa og ved Statsministerens kontor i 2004 Vedlagt følgjer to skjema for rapportering om målbruk i

 • Rundskriv H-30/04

  Kap. 521 post 61 Særtilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere - Retningslinjer for 2005

  03.01.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv V/26.2004

  Konsesjonsordning for framvisning og omsetning av film eller videogram i næring(31.12.2004)

  31.12.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til Landets kommuner Nr. V-/26.2004 Vår ref: 20024216ME/ME2LaB:elt Dato: 31.12.2004 Konsesjonsordning for framvisning og omsetning av film eller videogram i næring Gjeldende film- og videogramlov med forskrifter åpner for å knytte vilkår til

 • I-20/2004

  Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005

  27.12.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-20/2004 Regionale helseforetak Rikstrygdeverket Nr. Vår ref Dato I-20/2004 200405824-3/OYS 22.12.2004 Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005 Helse- og

 • Rundskriv H-32/04

  Statsbudsjettet 2005 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

  22.12.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv G-06/2004

  Endringer i stykkprisforskriften - utlendingssaker

  22.12.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 06/2004 Snr. 200406589 Dato: 22.12.2004 ENDRINGER I STYKKPRISFORSKRIFTEN § 4 ANNET LEDD NR. 6 – UTLENDINGSSAKER I Kommentarer Justisdepartementet viser til stykkprisforskriften (forskrift av 18.09.2001 nr. 1088 om salær fra det

 • Rundskriv G-04/2004

  Ny salærsats og nye stykkprissatser

  20.12.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Salærsatsen øker fra 770 kroner til 790 kroner med virkning fra 1. januar 2005. Justisdepartementet har også fastsatt nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige. (21.12)

 • Rundskriv H-31/04

  Plikta til å omdanne interkommunale revisjonseiningar til selskap (kommuneloven § 81) blir oppheva

  17.12.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Rundskriv H-31/04 Deres ref Vår ref Dato 04/4004 - JEM 17.12.2004 Plikta til å omdanne interkommunale revisjonseiningar til selskap (kommuneloven § 81) blir oppheva Den tidlegare § 81 i kommuneloven påla

 • M-5/2004 Endringer i forskrift av 10.april 2000 nr. 351 om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket

  R-1086 (15.12.2004)

  17.12.2004 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Nr. M-5/2004 R-1086 Vår ref 200402264-/HVA Dato 15.12.2004 Til: Fylkesmennenes landbruksavdelinger Norges Skogeierforbund Skogeierforeningene Norskog Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Endringer i forskrift av 10.april 2000 nr. 351 om

 • 04/4089 C TS/ISa

  Rapportering til statsregnskapet for 2005

  16.12.2004 Rundskriv Finansdepartementet

  RAPPORTERING TIL STATSREGNSKAPET FOR 2005 Dokumentet finner du i PDF-format her.