Rundskriv V-7 B/2006

Innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Presteskapet

Nr.

Vår ref

Dato

V-7 B/2006

2006/394 KIA mtb

01.02.2006

Innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Departementet har 4. januar 2006 fastsatt ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke. Forskriften følger vedlagt.

Departementet vil gjøre særlig oppmerksom på at henvendelse om utmelding heretter kan skje både til kirkebokfører og til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal imidlertid kun videresende henvendelsen til rett kirkebokfører, som fører utmeldingen inn i kirkeboka, utsteder attest og fører opp vedkommende på de alminnelige rapporter om inn- og utmeldinger som sendes til medlemsregisteret. Dersom vedkommende ikke er registrert i medlemsregisteret, er det nødvendig at vedkommende dokumenterer medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest. I de tilfeller der kirkebokføreren finner vedkommende i medlems-registeret, er slik dokumentasjon ikke nødvendig. Vi gjør også oppmerksom på at utmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. Utmelding kan følgelig foreløpig ikke skje pr. e-post ettersom ordningen med elektronisk signatur ikke er tilstrekkelig utbredt.

Innmelding krever ut fra kirkeloven § 3 nr. 8 personlig henvendelse. Kirkebokføreren skal se til at vilkårene for innmelding er oppfylt. For å kunne bli medlem av kirken må man blant annet være døpt. Vi gjør også oppmerksom på bestemmelsen i forskriften § 1 andre ledd, som pålegger kirkebokføreren å forespørre den som ønsker å melde seg inn i Den norske kirke, om eventuelt medlemskap i annet tros- eller livssynssamfunn er brakt til opphør.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg