Rundskriv N-2/2006

Rundskriv om tilgjengelighet på ekspressbusser

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Rundskriv N-2/2006

Fylkeskommunene, samferdselsavdelingene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Transportbedriftenes Landsforening
Statens vegvesen, Vegdirektoratet

01.03.2006

Sak 06/300

RUNDSKRIV OM TILGJENGELIGHET PÅ EKSPRESSBUSSER

Bestemmelsene i dette rundskrivet gjelder fra 1. april 2006 og erstatter rundskriv N-4/2005.

I rundskriv N-4/2005 ble det fastsatt nye krav til tilgjengelighet på ekspressbusser. Endringen innebar at det fra 01.01.06 skal stilles krav til utførelsen av transporttjenesten for samtlige ekspressbusser, uavhengig av om vilkåret uttrykkelig var gitt ved løyvetildelingen jf. Yrkestransportlovens § 27 nr. 4.

Samferdselsdepartementet vil med dette presisere at selskapene skal følge opp kravet om tilgjengelighet på ekspressbusser, enten ved å tilpasse materiellet slik at bussene blir tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, eller ved å ha et serviceopplegg som ivaretar denne gruppens behov.

I denne sammenheng kan følgende grupper regnes som funksjonshemmede:

  • Orienteringshemmede (f. eks. syns og hørselshemmede, dyslektikere, kognitiv funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede)
  • Bevegelseshemmede (f. eks. personer med fysiske funksjonshemninger samt hjerte og lungesyke)
  • Miljøhemmede (f. eks. astmatikere og allergikere)

Uansett om transporttjenesten gjøres tilgjengelig ved tilpasning av materiell, eller ved etablering av et serviceopplegg, skal tjenesten utføres på en måte som gjør at behovene til personer med nedsatt funksjonsevne forstås og ivaretas, samtidig som de til en hver tid gjeldende krav til sikkerhet blir ivaretatt. Samtidig er personer med nedsatt funksjonsevne ansvarlige for å opplyse transportøren om sine behov til rette vedkommende til rett tid. Dette innebærer at en passasjer med nedsatt funksjonsevne må ta kontakt med transportøren i forkant av reisen for å være sikret plass på tilpasset materiell, og/eller nødvendig bistand.

Kostnaden ved å gjøre ekspressbussene tilgjengelige er å regne som en del av den ordinære bussdriften. Dvs. at de ikke skal overføres direkte til personer med nedsatt funksjonsevne.

Personalet skal få hensiktsmessig opplæring i å forstå og oppfylle behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. Av- og påstigning skal i størst mulig grad respektere verdigheten til de reisende. Forholdene skal legges til rette for at personer i denne gruppen i størst mulig grad kan være selvstendige.

Godkjente førerhunder skal transporteres inne i bussen. Grunnleggende forflytningsutstyr og andre hjelpemidler, skal så langt som mulig og i samsvar med de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav transporteres sammen med passasjeren. Personer med nedsatt funksjonsevne skal ikke betale for transport av grunnleggende forflytningsutstyr eller andre hjelpemidler som kreves på grunn av funksjonshemmingen.

Med hilsen

Arnfinn Øen (e.f)

Jan Tore Hanssen