Rundskriv G-1/2006

Iverksettelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll

Lov av 17.6.2005 nr. 92 om endringer i straffeloven åpner for at domstolene i en prøveperiode kan sette som vilkår i en betinget dom, at domfelte gjennomfører et narkotikaprogram. Den betingede reaksjonen vil være et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelmisbrukere som dømmes for narkotikarelatert kriminalitet.

Domstoladministrasjonen
Tingrett, Lagmannsrett, Høyesterett
Politidirektoratet
Påtalemyndigheten
Direktør kriminalomsorgsregion
Direktør KRUS
Direktør KITT
Fengselsleder
Friomsorgsleder
Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartemente
Kunnskapsdepartementet
Oslo og Bergen kommune


Rundskriv G-1/2006

Jnr.: 2005/02560 D TRH/GEK
Dato: 16.01.2006

Iverksettelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll

Lov av 17.6.2005 nr. 92 om endringer i straffeloven åpner for at domstolene i en prøveperiode kan sette som vilkår i en betinget dom, at domfelte gjennomfører et narkotikaprogram. Den betingede reaksjonen vil være et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelmisbrukere som dømmes for narkotikarelatert kriminalitet. Kongen har i forskrift av 16.12.2005 nr. 1518 bestemt at det skal settes i verk en treårig prøveordning med narkotikaprogram i kommunene Oslo og Bergen med virkning fra 1.1.2006. Forskriften inneholder nærmere regler om hvem ordningen skal gjelde for og innholdet og gjennomføringen av narkotikaprogrammet. Kongen har gitt Justisdepartementet myndighet til å endre og utfylle forskriften i prøveperioden.

Prøveordningen har som formål å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. Den skal også bidra til å forbedre de pratiske hjelpe- og behandlingstilbudene for rusmiddelmisbrukere som omfattes av ordningen. Gjennomføringen av narkotikaprogrammet krever en felles innsats og et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

Forarbeider til loven er Ot.prp. nr. 81 (2004-2005) Om lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll) og justiskomiteens Inst. O. nr. 120 (2004-2005). Disse er tilgjengelig elektronisk på adressen www.stortinget.no. Forarbeider til forskriften er kgl. res. av 16.12.2005 og er tilgjengelig på kriminalomsorgens hjemmeside www.kriminalomsorgen.no.

Prøveordningen med narkotikaprogram skal evalueres i prøveperioden gjennom en forskningsbasert prosess- og resultatevaluering. Hovedformålet med evalueringen er å gi en anbefaling om programmet bør avsluttes etter tre år eller videreføres.

Eventuelle spørsmål om prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll kan rettes til seniorrådgiver Rune Fjeld på telefon 22 24 55 64 eller som e-post til adressen rune.fjeld@jd.dep.no.
Med hilsen

Sissel Kofoed e.f.
underdirektør

Torkell Roar Hoel
underdirektør