Rundskriv V-21 B/2006

Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

Til menighetsrådene i Sør-Hålogaland bispedømme

Nr.

Vår ref

Dato

V-21 B/2006

2006/02346 Ki Tmr

30.06.2006

Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

I anledning forestående utnevning av biskop i Sør-Hålogaland bispedømme anmodes menighetsrådet om å gi stemme til fem kandidater i prioritert rekkefølge som menighetsrådet anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet. Sør-Hålogaland bispedømmeråd har nominert følgende kandidater:

Sokneprest Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Domprost Tor Berger Jørgensen

Sokneprest Svein Malmbekk

Leder Ingeborg Synøve Midttømme

Prost Tor Singsaas

Sokneprest Rolf Steffensen

Prost Bjarne Olaf Weider

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita og deres svar på noen spørsmål følger vedlagt. Bispedømmerådets nominasjon er bindende for de stemmeberettigede. Det er likevel adgang til å stemme på biskoper i embete.

Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2, nr. 3, nr. 4, og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr. 5. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall (mer enn halvparten) av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling som er medlem av menighetsrådet, deltar ikke i stemmegivningen.

Fullstendige regler om prosessen fram mot utnevning er gitt i forskrift 30. juni 2004: Prøveordning for nominasjon m.v. ved utnevning av biskop. Når det gjelder forståelsen av bestemmelser i forskriften skal departementet for ordens skyld presisere følgende:

1) I henhold til forskriften § 3 skal de stemmeberettigede oppfordres om å gi stemme til fem personer i prioritert rekkefølge. Alle stemmer fra stemmeberettigede vil imidlertid bli tatt med i opptellingen. Stemmer som innholder færre enn fem kandidater vil med andre ord ikke bli forkastet.

2) I henhold til forskriften § 7 innstiller departementet til Kongen om utnevning av en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer. Valget skal stå mellom de samme tre kandidatene som uttaleinstansene (Kirkerådet, bispedømmerådet og biskopene i de øvrige bispedømmene) anmodes om å vurdere og å rangere i samsvar med bestemmelsen i § 6. Med begrepet stemmer menes her førstestemmer, eller mer presist; summen av førstestemmene fra de fem gruppene av stemmeberettigede som er nevnt i forskriften § 3.

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen 5. september2006.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg (PDF)