Rundskriv H-04/06

Kommuneproposisjonen 2007 og revidert nasjonalbudsjett 2006. Orientering om Stortingets behandling.

Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene med orientering om Stortingets behandling.

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr.

Vår ref

Dato

H-4/06

06/832-6

27.06.2006

Kommuneproposisjonen 2007 og revidert nasjonalbudsjett 2006

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2007 (St.prp. nr. 61 for 2005-2006), jf. Innst. S. nr. 200 (2005-2006) fra Stortingets kommunal- og forvaltnings­komite. Samtidig med kommuneproposisjonen la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett 2006 (St.meld. nr. 2 (2005-2006)) og forslag til bevilgningsendringer for 2006 i St.prp. nr. 66 (2005-2006), jf. Budsjett-innst. S. nr. II (2005-2006) og Innst. S. nr. 205 (2005-2006) fra Stortingets finanskomite. Stortinget fattet vedtak om disse sakene 14. og 16. juni 2006.

Innstillingene fra kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat fra stortingsdebattene 14. og 16. juni er tilgjengelig på Stortingets nettsider: www.stortinget.no.

1. Inntektsrammen for kommunesektoren i 2007

I kommuneproposisjonen la regjeringen opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4 og 5 milliarder kroner i 2007. Det ble varslet at det innenfor veksten bl.a. vil være midler til barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykiatri, tiltak innenfor skolen og frie inntekter.

I kommuneproposisjonen ble det varslet at realveksten i kommunesektorens frie inntekter i 2007 vil bli på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner. Det ble varslet at fylkeskommunene vil få en noe sterkere relativ vekst i de frie inntektene enn kommunene. Bakgrunnen for dette er sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring.

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ga tilslutning til regjeringens signaler om inntektsvekst for kommunesektoren i 2007. Regjeringens legger fram endelig forslag til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2007 (St.prp. nr. 1 (2006-2007)).

2. Innlemming av øremerkede tilskudd

I kommuneproposisjonen ble det foreslått innlemming av tilskuddet til minoritetsspråklige elever i grunnskolen. Den delen av tilskuddet som er rettet mot barn i asylmottak ble foreslått opprettholdt som øremerket tilskudd. For å unngå uønskede fordelingseffekter ved innlemmingen, ble det lagt til grunn at tilskuddet i 2007 og 2008 fordeles etter en særskilt fordeling basert på faktisk fordeling før 2007. Fram til ny kostnadsnøkkel for kommunene blir lagt fram i kommuneproposisjonen for 2009, vurderes det hvilke kriterier som bør legges til grunn for fordeling av tilskuddet i inntektssystemet.

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ga tilslutning til regjeringens forslag.

3. Skjønnsrammen 2006

I tråd med forslaget i kommuneproposisjonen vedtok Stortinget en skjønnsramme for 2007 på 1 993 mill. kroner. Rammen er eksklusiv kompensasjon for omlegging av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endelig forslag til skjønnsramme for 2007, inkl. kompensasjon for endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften, legges fram i statsbudsjettet for 2007. Det legges opp til at kommuner/fylkeskommuner som ikke får gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift, fortsatt skal kompenseres gjennom skjønnstilskuddet.

4. Selskapsskatt

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ga tilslutning til det foreslåtte opplegget for kommunal selskapsskatt. Det innebærer at nåværende ordning med å tilføre kommunene selskapsskatt som rammeoverføring videreføres inntil spørsmålet om kommunal selskapsskatt er avklart. Regjeringen vil legge fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene i kommuneproposisjonen for 2009. Spørsmålet om kommunal selskapsskatt vil bli behandlet i denne sammenheng. I påvente av avklaring om selskapsskatt fortsatt skal være en del av kommunenes inntektsgrunnlag, vil selskapsskatten videreføres på om lag samme reelle nivå i 2007 som i 2006, tilsvarende drøyt 5 milliarder kroner. Dette svarer til at satsen for selskapsskatt reduseres fra 4,25 prosent i 2006 til 3,5 prosent i 2007. Kommunevis fordeling av selskapsskatt i 2007 er vist i vedlegg 1 i kommuneproposisjonen.

5. Revidert nasjonalbudsjett 2006

5.1 Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner (budsjettkap. 571 og 572)

Regjeringen fikk tilslutning til endringer i rammetilskuddene for 2006 som ble foreslått i St.prp. nr. 66.

I vedlegg 1 er vist kommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet.

I vedlegg 2 er vist fylkeskommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet.

I vedlegg 1 og 2 er det tatt med enkelte andre endringer i rammetilskuddet. Dette gjelder gevinst/tap ved bruk av nyere befolkningstall og endring i overgangsordningen for momskompensasjonsordningen. Begge disse sakene er endringer i rammetilskuddet mellom kommunene (fylkeskommunene) innenfor uendret totalramme.

Endringene foretas i innbyggertilskuddet (kap. 571 og 572, post 60). Endringene foretas i sin helhet på juli-terminen av rammetilskuddet.

Endringene er kort omtalt i det følgende.

Vedlegg 1 - kommunene

Kolonne 1:

Rammetilskudd til kommunene etter saldert budsjett 2006 (jf. rundskriv
H-34/05 av 6.1.06).

Kolonne 2:

Innbyggertilskuddet endres som følge av at endelige befolkningstall per 1.1.06 er tilgjengelig. Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen påvirkes av de nye befolkningstallene. Kolonnen viser isolert gevinst/tap for de enkelte kommuner som følge av oppdatering av befolkningstallene. Se også Revidert grønt hefte 2006 fra Kommunal- og regionaldepartementet som er publisert 28. juni 2006 ( publikasjonsnummer H-2189).

Kolonne 3:

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2006 ble det vedtatt enkelte endringer i skattereglene som har virkning på skattegrunnlagene for kommunesektoren. Virkningen av regelendringene for kommunene er isolert sett beregnet til å øke skatteinntektene med 30 mill. kroner. Rammetilskuddet til kommunene er redusert med 30 mill. kroner for å nøytralisere disse endringene. For nærmere omtale vises det til St. meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett 2006 og Budsjett-innst. S. nr. II (2005-2006).

Kolonne 4:

I forbindelse med nysalderingen av 2005-budsjettet ble det foretatt endringer i overgangsordningen med virkning fra 2005 knyttet til momskompensasjonsordningen (uttrekk av rammetilskuddet). For nærmere omtale av saken vises det til brev av 9.11.2005 og rundskriv H-35/05 av 22.12.05 som er lagt ut på departementets hjemmesider www.krd.dep.no.

Ved behandlingen av saken høsten 2005 baserte departementet beregningene av det nye kortsiktige uttrekket for samtlige kommuner på de faktiske tallene for refundert moms for 2004. Spesielle forhold i regnskapsåret 2004 som ikke kunne leses ut av statistikken, medførte at det nye uttrekket for enkelte kommuner ble uforholdsmessig høyt. Departementet har for de åtte kommunene dette gjelder nedjustert det kortsiktige uttrekket med virkning fra og med 2006. Dette utgjør i alt om lag 40 mill. kroner. Det reduserte kortsiktige uttrekket for disse kommunene motsvares av et tilsvarende høyere uttrekk fordelt på de øvrige kommunene. I kolonne 4 vises 40 prosent av differansen mellom den korrigerte inngående 2005-fordelingen og ny inngående fordeling.

Kolonne 5:

Rammetilskudd til kommunene etter revidert budsjett for 2006.

Vedlegg 2 - fylkeskommunene

Kolonne 1:

Rammetilskudd til fylkeskommunene etter saldert budsjett 2006 (jf. rundskriv H-34/05 av 6.1.06).

Kolonne 2:

Innbyggertilskuddet endres som følge av at endelige befolkningstall per 1.1.06 er tilgjengelig. Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen påvirkes av de nye befolkningstallene. Kolonnen viser isolert gevinst/tap for de enkelte fylkeskommuner som følge av oppdatering av befolkningstallene. Se også Revidert grønt hefte 2006 fra Kommunal- og regionaldepartementet som er publisert 28. juni 2006 ( publikasjonsnummer H-2189).

Kolonne 3:

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2006 ble det vedtatt enkelte endringer i skattereglene som har virkning på skattegrunnlagene for kommunesektoren. Virkningen av regelendringene for fylkeskommunene er isolert sett beregnet til å øke skatteinntektene med 7 mill. kroner. Rammetilskuddet til fylkeskommunene er redusert med 7 mill. kroner for å nøytralisere disse endringene. For nærmere omtale vises det til St. meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett 2006 og Budsjett-innst. S. nr. II (2005-2006).

Kolonne 4:

Bevilgning til Buskerud fylkeskommune for drift av regiontogtilbudet Vøgne mellom Geilo og Oslo.

Kolonne 5:

Rammetilskudd til fylkeskommunene etter revidert budsjett for 2006.

5.2 Øremerkede tilskudd

Når det gjelder bevilgningsendringer i øremerkede tilskudd for 2006, vises det til vedlegg 3.

6. Statsbudsjettet 2007

St.prp. nr. 1 (2006-2007) legges etter planen fram fredag 6. oktober.

Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Einar Bye
seniorrådgiver

Vedlegg:
Vedlegg 1. Rammetilskudd til kommunene 2006 (PDF-format)
Vedlegg 2. Rammetilskudd til fylkeskommunene 2006 (PDF-format)
Vedlegg 3. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2006 (PDF-format)

Kopi m/vedlegg:
KS
Finansdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samferdselsdepartementet