Rundskriv V-5 B/2006

Blanketten "Prøvingsattest/melding om vigsel/vigselbok"

Blanketten "Prøvingsattest/melding om vigsel/vigselbok".

Presteskapet

Nr.

Vår ref

Dato

V-5 B/2006

2006/871 KIA mtb

12.1.2006

Blanketten "Prøvingsattest/melding om vigsel/vigselbok"

Departementet er gjort oppmerksom på at det blant prestene er ulik praksis ved bruk av blanketten ”Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselbok” (Q-0309), som ble tatt i bruk i forbindelse med at folkeregistrene fra 1. oktober 2004 overtok ansvaret for prøving av vilkårene for ekteskap.

Vi vil derfor presisere følgende:

Den presten som utfører vigselen (vigsleren), skal alltid bekrefte at vigselen har funnet sted. Dette gjøres ved å undertegne meldingsdelen på den aktuelle blanketten.

Dersom vigsleren ikke er kirkebokfører der vigselen finner sted, skal blanketten snarest mulig før vigselen leveres eller sendes til vedkommende kirkebokfører.

Kirkebokføreren påfører blanketten sitt stempel og tar to kopier. Rubrikken for vigslerens underskrift skal stå åpen slik at vigsleren kan skrive under på alle tre dokumenter (original og bekreftede kopier) på vigselsdagen. Brudefolkene får den ene kopien overlevert. Kirkebokføreren sender innen tre dager den andre kopien til det folkeregisteret som har foretatt prøvingen, og setter originalen i den samlepermen som nå utgjør vigselsboken.

Ved vigsel i Den norske kirke er det ikke forutsatt at brudeparet og vitnene skriver under på blanketten. Den aktuelle rubrikken gjelder bare for vigsel der underskriving av protokollen inngår som en del av seremonien.

Barne- og likestillingsdepartementet har besluttet at det på blanketten ikke skal opplyses om forlovere og eventuelle tidligere ekteskap. Departementet gjør oppmerksom på at presten med hjemmel i ekteskapsloven § 13 kan be brudeparet om de opplysninger som er nødvendige for eventuelt å benytte seg av reservasjonsretten.

Vi minner også om at ingen prester skal utføre vigsel utenfor sitt tjenestedistrikt uten skriftlig samtykke fra vedkommende sokneprest, prost eller biskop. Når slikt samtykke gis, bør det også gis nødvendig informasjon om de formelle sidene ved vigselen.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Anne-Lise Brodtkorb
avdelingsdirektør