Rundskriv V-8 B/2006

Om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

Om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

Fylkesmennene

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-8 B

2006/00707 AØ GP

31.01.2006

 

Rundskriv om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

Frist for å søke kommunalt og statlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn:
1. mars 2006.

 1. Sats for statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2006

Tilskuddssatsen er utregnet på samme måte som tidligere. Netto budsjetterte utgifter til direkte drift av Den norske kirke i 2006 er delt på medlemstallet pr. 1. januar 2006.

Beløpet som legges til grunn for utregningen er kr 1 189 123 000. I dette beløpet er inkludert midler til økt satsing på Den norske kirkes trosopplæring. Tilskuddet til trosopplæring er på i alt 77,7 mill. kroner for 2006.

I henhold til det kirkelige medlemsregistret var det pr. 1. januar 2006 registrert i alt 3 939 044 medlemmer og tilhørige.

I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kultur- og kirkedepartementet kommet frem til at satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til livssynssamfunn og registrerte og uregistrerte trossamfunn for 2006 skal være kr 302,- pr. medlem. Av dette beløpet utgjør tilskudd til trosopplæring om lag kr 20,- pr. medlem.

 1. Vilkår for å få tildelt statlig og kommunalt tilskudd

Søknadsfristen er 1. mars 2006. I særskilte tilfeller kan samfunnet søke fylkesmannsembetet om å få fristen utsatt til 20. mars 2006.

Alle tros- og livssynssamfunn som søker om tilskudd må ha organisasjonsnummer fra enhetsregisteret. Nærmere informasjon kan fås fra Brønnøysundregistrene
tel. 75 00 75 00, http://www.brreg.no/registrering/ny_enhet.html

Alle samfunn må fylle ut vedlagte kravskjema og sende inn digital lesbar oversikt over fødselsnummer for alle til­skudds­berettigede medlemmer på diskett eller CD-rom, fortrinnsvis i ren tekst-fil ( .txt), eventuelt Excel-fil ( .xls). Trossamfunn med færre enn 100 medlemmer kan sende inn en maskinskrevet oversikt over fødselsnummer i papir­versjon.

Følgende krav stilles til innsendelsen:

 1. Tros- eller livssynssamfunnets navn og organisasjonsnummer skal stå skrevet utenpå disketten
 2. Filnavnet skal bestå av organisasjonsnummeret, à la 123456789.txt
 3. Filen skal kun inneholde fødselsnumrene til medlemmene og de må listes fortløpende nedover, ett på hver linje
 4. Fødselsnumrene må være 11-sifret (uten mellomrom), eks 02020211111

Eksempel på elektronisk oversikt over fødselsnummer (txt-fil)

Det vil ikke bli utbetalt tilskudd til trossamfunn som ikke sender inn slik oversikt.

Dersom et samfunn er usikker på et medlems fødselsnummer bør det likevel føres opp på listen. Retting kan i så fall foretas før andre kontrollrunde, på feilliste tilsendt fra fylkesmannsembetet.

 1. Krav til rapportering

Frist for innsending av årsrapport og regnskap for 2006 er 1. april 2007, og frist for innsending av regnskap og årsrapport for 2005 er 1. april 2006.

Det vises til forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 10: ”Stats- og kommunaltilskudd skal brukes til religiøse formål. For det mottatte tilskudd skal trossamfunnet føre eget regnskap som viser hva pengene er anvendt til. Innsendte regnskap over bruk av kommunale og statlige tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når det statlige tilskuddet er under kr 100.000. I slike tilfelle skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg.”

Det vises videre til forskrift om tilskot til livssynssamfunn § 2 ” Stats- og kommunaltilskot skal nyttast til føremål som går inn under virket som livssynssamfunn. For mottekne tilskot skal livssynssamfunnet føre eigen rekneskap som viser kva pengane er nytte til. Innsende rekneskap over bruk av kommunale og statlege tilskotsmidlar skal attesterast av statsautorisert eller registrert revisor.”

 1. Hvordan foretas kontrollen av medlemsoversikter

Fylkesmannen videresender medlemsoversikter med fødselsnummer til Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene vil kontrollere alle gyldige fødselsnummer opp mot Det Sentrale Folkeregistret (DSF) og innhente følgende opplysninger fra DSF:

 • navn
 • bostedskommune
 • om vedkommende har norsk statsborgerskap eller ikke
 • status på person (bosatt, utvandret, død)

Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer. Ved utgått fødselsnummer vil eventuelt nytt fødselsnummer bli sendt samfunnet. Kontrollen foretas av data fra 1. januar 2006. Videre vil det ikke bli utbetalt tilskudd for interne dobbeltmedlemskap i det enkelte tros- eller livssynssamfunnet, samt dobbeltmedlem­skap i ett eller flere andre trossamfunn og i Den norske kirke.

 1. Kontroll av dobbeltmedlemskap

Det vises til St.prp. nr. 1 for 2006 der det under omtalen av kap 310 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn post 70 heter: ”Fra og med 2005 utbetales det tilskudd kun for medlemmer av tros- og livssynssamfunn som har gyldig fødselsnummer. Det kontrolleres videre for dobbeltmedlemskap i det enkelte tros- eller livssynssamfunn, samt dobbeltmedlemskap i ett eller flere andre trossamfunn og i Den norske kirke. For å gi samfunnene nødvendig tid til å rydde opp ble det som overgangsordning i 2005 ikke korrigert for dobbeltmedlemskap i flere tros- eller livssynssamfunn. Det samme gjelder dobbeltmedlemskap i ett tros- eller livssynssamfunn og Den norske kirke. Fra og med 2006 vil det nye systemet bli gjennomført fullt ut og slik at det ikke vil bli utbetalt tilskudd for medlemmer som tilhører mer enn ett tros- eller livssynssamfunn eller som tilhører både Den norske kirke og et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.”

Etter at første kontroll er foretatt vil det bli sendt ut brev til personer som står oppført både som medlem av Den norske kirkes medlemsregister og tilskuddsberettiget medlem av et annet tros- og livssynssamfunn. De som fortsatt ønsker å stå oppført som medlem i Den norske kirkes medlemsregister skal sende inn en bekreftelse på dette. De som ikke besvarer henvendelsen vil bli tatt ut av Det norske kirkes medlemsregister. Den norske kirkes register skal sende Brønnøysundregistrene en oversikt over bekreftede medlemmer. Brønnøysundregistrene vil deretter videreformidle til hvert enkelt tros- eller livssynssamfunn liste over medlemmer som har bekreftet sitt medlemskap i Den norske kirkes register.

Det vil videre bli sendt ut et tilsvarende brev til medlemmer av to eller flere trossamfunn utenfor Den norske kirke. Det enkelte medlem vil da bli oppfordret til å melde seg ut som tilskuddsberettiget medlem der han/hun ikke ønsker å stå oppført som tilskuddsberettiget medlem. Når trossamfunnet mottar utmeldingsskjema skal trossamfunnets forstander bekrefte utmeldelsen ved utmeldingsattest.

Nærmere informasjon vil bli sendt ut.

Det vises for øvrig til forskrift om registrerte og uregistrete trossamfunn § 11., der det heter at ”Prest eller forstander i registrert trossamfunn skal føre medlemsregister med følgende opplysninger: Opptatt i menigheten, utmeldt av menigheten, levende fødte og døde. Videre skal det i medlemsregistret fremgå hvem som er ekteviet av menighetens prest eller forstander når han/hun har vigselsmyndighet (jf. ekteskapsloven).”

 1. Kommunalt tilskudd

Fastsettelse av tilskuddssats i dette rundskrivet gjelder ikke kommunale tilskudd, som må regnes ut etter de særlige regler som gjelder for kommunalt tilskudd.

Det er ikke nødvendig å søke særskilt om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil av de kommuner hvor det er bosatt medlemmer, få utbetalt kommunalt tilskudd. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike trossamfunnene i den respektive kommunen. Ved endring av kontonummer i løpet av året må tros- og livssynssamfunnene selv sørge for å informere kommunene og fylkesmannsembetet om det nye kontonummeret. Kommunalt tilskudd kan forventes utbetalt i løpet av oktober.

Samfunn som ønsker det kommunale tilskuddet fordelt på flere menigheter og som har mer enn 6000 tilknyttede medlemmer bes kontakte fylkesmannsembetet for ytterligere informasjon. Det vil i så fall bli stilt tilleggskrav til innsendelsen jf. pkt 2 a-d.


 1. Fremdriftsplan

Dato

 

1. mars

Søknadsfrist. Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn medlems­oversikter til fylkesmennene

1. april

Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsrapport og regnskap for 2005

10. mai

Fylkesmannen skal ha oversendt feillister til samfunnene

1. juni

Fylkesmennene skal foreta første utbetaling av tilskudd for tros- og livssynssamfunn der regnskap og årsrapport er sendt fylkes­mannen, og fylkesmannen ikke har merknader

23. juni

Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn korrigerte feillister

15. september

Oversendelse av oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer til kommunene

Begynnelsen av oktober

Andre utbetaling av statlige tilskuddet

   

 

 1. Kunngjøring

Statstilskudd til uregistrerte og registrerte trossamfunn kunngjøres ikke lenger i dagspressen og i Norsk lysningsblad, men i stedet bli gjort kjent gjennom Odin.

Fylkesmannen bes sende rundskrivet med vedlegg til alle tros- og livssynssamfunn innen fylkesmannens ansvarsområde.

Frist for innsending av søknader vedlagt oversikt over fødselsnummer er som nevnt over 1. mars 2006.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Gro Paudal
seniorrådgiver

Vedlegg: Kravskjema

Kopi: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn