Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1001-1050 av 2057 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv H-30/04

  Kap. 521 post 61 Særtilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere - Retningslinjer for 2005

  03.01.2005 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv V/26.2004

  Konsesjonsordning for framvisning og omsetning av film eller videogram i næring(31.12.2004)

  31.12.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til Landets kommuner Nr. V-/26.2004 Vår ref: 20024216ME/ME2LaB:elt Dato: 31.12.2004 Konsesjonsordning for framvisning og omsetning av film eller videogram i næring Gjeldende film- og videogramlov med forskrifter åpner for å knytte vilkår til

 • I-20/2004

  Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005

  27.12.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-20/2004 Regionale helseforetak Rikstrygdeverket Nr. Vår ref Dato I-20/2004 200405824-3/OYS 22.12.2004 Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005 Helse- og

 • Rundskriv H-32/04

  Statsbudsjettet 2005 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

  22.12.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv G-06/2004

  Endringer i stykkprisforskriften - utlendingssaker

  22.12.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 06/2004 Snr. 200406589 Dato: 22.12.2004 ENDRINGER I STYKKPRISFORSKRIFTEN § 4 ANNET LEDD NR. 6 – UTLENDINGSSAKER I Kommentarer Justisdepartementet viser til stykkprisforskriften (forskrift av 18.09.2001 nr. 1088 om salær fra det

 • Rundskriv G-04/2004

  Ny salærsats og nye stykkprissatser

  20.12.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Salærsatsen øker fra 770 kroner til 790 kroner med virkning fra 1. januar 2005. Justisdepartementet har også fastsatt nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige. (21.12)

 • Rundskriv H-31/04

  Plikta til å omdanne interkommunale revisjonseiningar til selskap (kommuneloven § 81) blir oppheva

  17.12.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Rundskriv H-31/04 Deres ref Vår ref Dato 04/4004 - JEM 17.12.2004 Plikta til å omdanne interkommunale revisjonseiningar til selskap (kommuneloven § 81) blir oppheva Den tidlegare § 81 i kommuneloven påla

 • M-5/2004 Endringer i forskrift av 10.april 2000 nr. 351 om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket

  R-1086 (15.12.2004)

  17.12.2004 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Nr. M-5/2004 R-1086 Vår ref 200402264-/HVA Dato 15.12.2004 Til: Fylkesmennenes landbruksavdelinger Norges Skogeierforbund Skogeierforeningene Norskog Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Endringer i forskrift av 10.april 2000 nr. 351 om

 • 04/4089 C TS/ISa

  Rapportering til statsregnskapet for 2005

  16.12.2004 Rundskriv Finansdepartementet

  RAPPORTERING TIL STATSREGNSKAPET FOR 2005 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Anerkjennelse av utenlandske separasjoner og skilsmisser, samt skiftefritak etter ekteskapsloven

  Rundskriv Q-19/2004

  09.12.2004 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner, samt skiftefritak etter ekteskapsloven Rundskriv Q-19/2004 For å lese dette dokumentet kreves Acrobat Reader. Dette programmet kan lastes ned gratis fra Acrobat

 • Rundskriv H-28/04

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi desember 2004

  06.12.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets høstrapport for 2004. (07.12.2004)

 • BARNEVERNLOVEN § 1-3 — TILTAK FOR UNGDOM OVER 18 ÅR

  01.07.2003

  11.11.2004 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Forståelsen av barnevernloven § 1-3 og adgangen til å opprettholde barneverntiltak overfor ungdom over 18 år.

 • Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter - H-26/04

  27.10.2004 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Rundskriv V-24B/2004

  Utnevning av biskop i Oslo

  25.10.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Prester i offentlig kirkelig stilling i Oslo bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, de teologiske professorer ved de teologiske fakulteter, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarene, og vigslede kateketer, diakoner og kantorer i

 • Rundskriv V-23B/2004

  Utnevning av biskop i Oslo

  25.10.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Menighetsrådene i Oslo bispedømme Nr. Vår ref Dato V-23B/2004 2004/02796 KI tmr 15.10.2004 Utnevning av biskop i Oslo I anledning forestående utnevning av biskop i Oslo bispedømme anmodes menighetsrådet om å gi stemme til fem kandidater i prioritert

 • Rundskriv V-22 N/2004

  Overføring av ansvaret for å prøve vilkåra for å inngå ekteskap til folkeregistra — konsekvensar for kyrkjebokføringa (05.10.04)

  12.10.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Presteskapet Nr. Vår ref Dato V-22 N/2004 2004/1999 KIA mtb 05.10.2004 Overføring av ansvaret for å prøve vilkåra for å inngå ekteskap til folkeregistra – konsekvensar for kyrkjebokføringa Vi viser til brev 9. september 2004 frå Barne- og

 • Rundskriv H-22/04

  Bevilgninger til samiske formål - Statsbudsjettet 2005

  06.10.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskriv H-22/04 – Statsbudsjettet 2005 Bevilgninger til samiske formål Som urfolk og minoritet i fire stater har samene behov for og rett til en særlig status i hen­hold til internasjonal og nasjonal rett. Norge har et særskilt ansvar for

 • Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005

  Grønt hefte

  06.10.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2004-2005)

 • Rundskriv-V21B/2004

  Saksbehandlingsregler ved utnevning av prost (29.09.2004)

  05.10.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til presteskapet og menighetsrådene Nr. Vår ref Dato V-21B/2004 2004/03556 KI tmr 29.09.2004 Saksbehandlingsregler ved utnevning av prost Den nye tjenesteordningen for proster som ble fastsatt ved kgl.res. 16. april 2004 innebærer at proster for

 • Rundskriv H-18/04

  Endringer i sameloven – Sametinget har overtatt ansvaret for føringen av samemanntallet

  22.09.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Innledning Stortinget vedtok den 30. mars 2004 endringer i lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Vedtaket gjelder endringer i samelovens § 2-6 Samemanntallet som er gjort på bakgrunn av Ot.prp. nr. 26 (

 • Rundskriv H-30/03

  Rapportering fra interkommunale selskaper

  14.09.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv F-008-04 Endringer i opplæringsloven og friskoleloven

  Endringer i opplæringslova og friskoleloven

  03.09.2004 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Endringer i opplæringsloven og friskoleloven.

 • Rundskriv V-19B/2004

  Endring av navnet på Agder Bispedømme (02.09.2004)

  02.09.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Presteskapet og kirkelige råd i Agder bispedømme Nr. V-19/B-2004 Vår ref: 2004/2313 KIA mtb Dato: 02.09.2004 Endring av navnet på Agder Bispedømme I medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 2 andre ledd jf. kongelig resolusjon av

 • Ekteskapsloven § 7h - Dokumentasjon fra utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge

  Rundskriv Q-18/2004

  01.09.2004 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Ekteskapsloven § 7h – Dokumentasjon fra utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge. Rundskriv Q-18/2004 Vær oppmerksom på nytt rundskriv Q-21/2007 som kommer i tillegg til dette rundskrivet. For å lese dette

 • Rundskriv H-13/04

  Tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av fristen for behandling av byggesaker

  01.09.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv V-18B/2004

  AKAN i Den norske kirke (12.08.2004)

  12.08.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Bispedømmerådene Biskopene Prostene Nr. V-18 B/2004 Vår ref: 2004/02862 KIA krs Dato: 12.08.2004 AKAN i Den norske kirke Som vedlegg til rundskrivet følger brosjyre om AKAN arbeid i Den norske kirke, utarbeidet i samarbeid mellom Kirkerådet, Kirkens

 • Rundskriv F-007-04 Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn

  Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn

  09.08.2004 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn.

 • Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd og forskrift om foreldrebetaling i barnehager

  Rundskriv Q-0902

  28.07.2004 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd og forskrift om foreldrebetaling i barnehager foreligger nå i trykket utgave. Rundskrivet har nummer Q-0902 og kan bestilles fra Statens trykksaksekspedisjon. (

 • Retningslinjer for fosterhjem

  Q-1072B

  15.07.2004 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Retningslinjer for fosterhjem gir informasjon om blant annet de ulike ansvarlige myndigheter, rekruttering, opplæring og veiledning av fosterforeldre, generelle krav som stilles til fosterforeldre, valg og godkjenning av fosterhjem til det enkelte

 • T-2/04 Rundskriv om endringer i plan- og bygningsloven

  Klage og innsigelse - Ot.prp. nr. 31 (2003-2004)

  05.07.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskrivet kan lastes ned i PDF: Rundskriv T‑2/04 Forord Effektivisering av plan- og byggesaksbehandlingen er en viktig oppgave for Regjeringen. Det vil være en klar effektivisering og forbedring å

 • Rundskriv H-17/04

  Kommuneproposisjonen 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 - Informasjonsrundskriv

  30.06.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv N-2/2004

  Endring i forskrift om anbud i lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr. 400

  29.06.2004 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N-2/2004 Fylkeskommunene, samferdselskontorene Oslo kommune, samferdselsetaten Statens Vegvesen, Vegdirektoratet 28.06.2004 Sak: 04/540 Endring i forskrift om anbud i lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr. 400 I

 • Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2004

  Revidert grønt hefte

  29.06.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommune. Revidert beregningsteknisk dokumentasjon.

 • Rundskriv H-16/04

  Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2004

  29.06.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunene Fylkeskommunene Rundskriv H-16/04 Deres ref Vår ref Dato 03/2421-3 BED 29.06.2004 Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2004 Forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning § 13-5 angir de

 • Regler for personer utsatt for menneskehandel

  23.06.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendingsdirektoratet har utarbeidet to rundskriv for personer som er utsatt for menneskehandel og som ikke har lovlig opphold i landet.

 • Rundskriv G-01/2004

  Endring i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker (stykkprisforskriften) mm.

  23.06.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-01/04 Fylkesmennene Domstolene Advokatene Jnr.: 200406589 SIA GST Dato: 23.06.2004 ENDRING I FORSKRIFT OM SALÆR FRA DET OFFENTLIGE TIL ADVOKATER M.FL. ETTER FASTE SATSER VED FRITT RETTSRÅD OG STRAFFESAKER (STYKKPRISFORSKRIFTEN) M.M. 1.

 • Rundskriv V-17B/2004

  Statsbudsjettet 2004, kap. 310, post 75: Tilskudd til privateide kirkebygg (22.06.2004)

  22.06.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fylkesmennene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Norges kristne råd Norges Frikirkeråd Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge Islamsk råd Organisasjonenes Fellesråd Nr. V-17 B Vår ref: 2004/2674 KU/KU3 LGR:pbp Dato: 21.06.2004

 • Rundskriv KSF 1/2004

  Godkjenning og innføring av nye køller i fengslene

  21.06.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Regiondirektøren Direktøren for KRUS Fengselslederne Politiets data- og materielltjeneste Rundskriv KSF 1/2004 J.nr.: 2004/01749 D OJH/mha Dato: 19.04.2004 Godkjenning og innføring av nye køller i fengslene Bakgrunn, formål og hjemmel For bedre å

 • Rundskriv H-15/04

  Ikrafttreden av lov om endringer i kommuneloven om kommunal revisjon m.m., forskrifter om kontrollutvalg og revisjon, samt enkelte endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning

  21.06.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv V-15B/2004

  Orientering om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2005 (15.06.2004)

  15.06.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Rundskriv F-005-04 Studieturer som del av langkurs ved folkehøyskolene

  Studieturer som del av langkurs ved folkehøyskolene

  14.06.2004 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Studieturer som del av langkurs ved folkehøyskolene.

 • Rundskriv H-12/04

  Endring i utlendingsforskriften § 197 a om gebyr for søknader om tillatelser etter utlendingsloven og i § 1 i forskrift til statsborgerloven om søknad om statsborgerskap

  04.06.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskriv H-12/04 Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Politidirektoratet Utenriksdepartementet Politiets Sikkerhetstjeneste Justisdepartementet Nr. H-12/04 Vår ref 04/287 LEH Dato 04.06.2004 Endring i utlendingsforskriften § 197 a om gebyr for

 • Rundskriv H-09/04

  Kommunelova og lov om interkommunale selskap. Tolkingar frå departementet siste halvår 2003 og første kvartal 2004.

  28.05.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv V-14B/2004

  Ny tjenesteordning for proster og endringer i tjenesteordningen for menighetsprester (25.05.2004)

  25.05.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Rundskriv H-10/04

  Endring i utlendingsforskriften § 106

  19.05.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskriv H-10/04 Utenriksdepartementet Utlendingsdirektorat Utlendingsnemnda Politidirektoratet Politiets sikkerhetstjeneste Justisdepartementet Sosialdepartementet Nr. Vår ref Dato H-10/04 04/535/VMS 19.05.2004 Endring i utlendingsforskriften §

 • I-7/2004

  Forskrift om stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til jordmorhjelp med ikrafttreden 1.mai 2004

  13.05.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rundskriv H-05/04

  Kap. 521 post 61 Særtilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere - Retningslinjer for 2004

  12.05.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv H-07/04

  Midlertidig forskrift om realitetsbehandling av berostilte søknader om familiegjenforening fra særkullsbarn, som er fremmet fra riket

  07.05.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv H-08/04

  Om enkelte forhold knyttet til ikrafttreden av endringer i kommuneloven om kommunal revisjon og forskrifter om revisjon og kontrollutvalg

  05.05.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv H-8/04 Deres ref Vår ref Dato 04/1556-2 JOS 05.05.04 Om enkelte forhold knyttet til ikrafttreden av endringer i kommuneloven om kommunal revisjon og forskrifter om revisjon og kontrollutvalg 1. Om

 • I-8/2004

  Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

  21.04.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-8/2004 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61 om