Rundskriv H-01/05

Statsbudsjettet 2006 - behandling og samordning av samiske saker

Samtlige departementer
Statsministerens kontor

Nr.

Vår ref

Dato

H-1/05

04/3509-5 NVO

13.01.05

Statsbudsjettet 2006 - behandling og samordning av samiske saker

Kommunal- og regionaldepartementet har det overordnede samordningsansvar for sta­tens samepolitikk, mens det faglige ansvaret ligger i det enkelte fagdepartement. Det er det enkelte fagdepartement som har ansvaret for å følge opp samiske saker innenfor sitt politikkområde, jf. St meld. nr. 33 (2001-2002), side 19. Dette innebærer et budsjett­messig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2006 presenteres i Sametingets budsjett 2005, kapittel 17 og 18 (Sametingets vedtak av den 25. november 2004, sak 50/04). Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Dokumentet er vedlagt, men finnes også på www.samediggi.no, eller det kan bestilles fra Sametingets arkiv samediggi@samediggi.no, telefon 78 47 40 00, telefaks 78 47 40 90.

I dette rundskrivet gir Kommunal- og regionaldepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2006, og omtaler følgende temaer.

1. Forholdet til Sametinget
2. Samordningsutvalget for samiske spørsmål
3. Satsningsforslag
4. Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St.prp.nr.1
5. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
6. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet
7. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
8. Oppsummering av frister

1. Forholdet til Sametinget

Regjeringens forhold til Sametinget beskrives i samarbeidsregjeringens samepolitiske plattform, jf. St. meld. nr. 33 (2001-2002), side 13. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og har også overtatt forvaltnings­ansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, er det viktig at departementene og Sametinget har en god dialog og tilstrekkelige rutiner i forbindelse med overføring av myndighet, og at det er en felles forståelse mellom partene om forutsetningene for overføringene. Regjeringen vil også legge vekt på å gi Sametinget rammer som gjør det mulig å utvikle en selvstendig politikk på de områder som er overført, jf St.meld. nr. 33, side 19.

Kommunal- og regionalministeren inviterer hvert år Sametinget og flere statsråder til et felles møte hvor mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for påfølgende år drøftes. Dette møtet er en viktig del av dialogen mellom regjeringen og Sametinget. I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2006 ble dette møtet avhold 14. desember 2004. På møtet deltok sametingspresidenten, statsrådene fra KRD og LMD, samt statssekretærer fra HOD, KKD og politiske rådgivere fra BFD og UFD.

2. Samordningsutvalget for samiske spørsmål -
statssekre­tær­møter

Samordningsutvalget for samiske spørsmål vil ha en viktig rolle i den videre behand­lingen og samordningen av samiske saker i budsjettsammenheng. Det vil bli sendt egne innkallinger til disse møtene.

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2005 inviterte statssekretær i KRD sine kolleger til et felles møte for å tydeliggjøre regjeringens profil i samepolitikken og koordinere budsjettarbeidet mht. samiske saker. Det vil i løpet av januar bli avholdt et tilsvarende møte i forbindelse med budsjettarbeidet for 2006. I tillegg vil det bli tatt initiativ til bilaterale møter på statssekretærnivå. Vi vil komme tilbake til dette i egne henvendelser.

3. Satsningsforslag

Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske om­rådet, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det er derfor tidligere besluttet at samiske saker skal fremmes samlet til regjeringens budsjettkonferanser. Hensikten med dette er å kunne se satsningen på samepolitiske tiltak under ett. Dette innebærer at forslag fra alle departementene som gjelder samiske formål presenteres av kommunal- og regional­ministeren som har samordningsansvaret for samiske saker. Det understrekes at den enkelte fagstatsråd med dette ikke er unntatt ansvaret for tiltak innen eget fag­område.

Vi ber derfor om at departementene orienterer Kommunal- og regionaldepartementet om eventuelle nye satsningsforslag som gjelder samiske formål innen 30. januar 2005. Vi viser for øvrig til at vi vil invitere til bilaterale møter mellom Kommunal- og regional­departementet og enkelte departementer.

4. Omtale i Kommunal- og regionaldepartementets St prp nr 1

Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon gir en kort og samlet fram­stilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 13.40 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i bevilgninger til samiske formål i 2006. Fristen for å levere bidrag er 1. august 2005.

5. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Kommunal- og regionaldepartementet har siden 1999 lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Dette vil bli gjort også for statsbud­sjettet 2006. Publikasjonen utgis på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departemen­tenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposi­sjonene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det same­politiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

  • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
  • Målsetningen med bevilgningen
  • Regnskapstall/rapport for 2004, bevilgning for 2005 og forslag for 2006


Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2005-budsjettet (rundskriv H-22/04). Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 2. september 2005.

6. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør kommunal- og regionalministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Departementene bes derfor utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Kommunal- og regionaldepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på ODIN og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist er 14. september 2005.

7. Tildelingsbrev til Sametinget - retningslinjer

Sametinget som samepolitisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 4 om bruttobudsjette­ring og får sin bevilgning fra BFD, KKD, KRD, MD og UFD over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innen­for eget budsjett. Unntaket fra bevilgningsreglementets § 4 bekreftes gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak.

Økonomiforvaltning i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltning i Sametinget, og Finans­departementets rundskriv av 10. september 2004 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-106/04).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fagdepartementenes utkast til tildelingsbrev til Sametinget for statsbudsjettet 2006 forelegges Kommunal- og regionaldepartementet til uttalelse. Kommunal- og regional­departementets tildelingsbrev til Sametinget vil bli forelagt berørte fagdepartementer.

Oppsummering av frister

14. desember 2004

Budsjettmøte mellom sametingspresidenten og statsråder

Januar 2005

Statssekretærmøter

30. januar 2005

Orientere om satsningsforslag som gjelder samiske formål

1. august 2005

Kort bidrag til Kommunal- og regionaldepartementets St. prp. nr. 1 (2003-2004)

2. september 2005

Bidrag til publikasjonen ”Bevilgninger til samiske formål i stats­budsjettet 2004”

14. september 2005

Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger


Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet. Tekstbidrag bes levert på diskett/CD.

Vi ber departementene oppgi navn på kontaktperson og e-postadresse til rådgiver Nancy V. Olsen, tlf 47186, nancy-vibeke.olsen@krd.dep.no.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rund­skrivet, ber vi om at det tas kontakt med rådgiver Nancy V. Olsen eller avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard, tlf 47096, bjorn-olav.megard@krd.dep.no.

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 14.5 Offentlighet i budsjettsaker.

Med hilsen

Bjørn Olav Megard e.f.
avdelingsdirektør Nancy Vibeke Olsen
rådgiver

Kopi: Sámediggi-Sametinget, Kautokeinoveien 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok

Vedlegg: Sametingets budsjett 2005 (Word-fil)

Likelydende brev sendt til:
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet