Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005

Grønt hefte

Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2004-2005)