Rundskriv KSF 1/2004

Godkjenning og innføring av nye køller i fengslene

Regiondirektøren
Direktøren for KRUS
Fengselslederne
Politiets data- og materielltjeneste

Rundskriv KSF 1/2004
J.nr.: 2004/01749 D OJH/mha
Dato: 19.04.2004

Godkjenning og innføring av nye køller i fengslene

Bakgrunn, formål og hjemmel

For bedre å kvalitetssikre, systematisere og formalisere bruken av tvangsmidler, har KSF nedsatt et Rådgivende utvalg for tvangsmiddelsaker, med representanter utpekt av regionene og KRUS.

Etter anbefaling fra utvalget, og med henvisning til straffegjennomføringsloven § 38 med tilhørende forskrift og retningslinjer, har KSF besluttet å innføre ny type kølle for fengslene. Flere typer køller av ulike lengder er vurdert og utprøvd av utvalget, også i samarbeid med KRUS i forbindelse med instruktøropplæring. Masseøvelser er gjennomført, og også lokal utprøving over tid. Politihøgskolen og daværende Politiets materielltjeneste har bidratt med utlån av køller.

Vi vil understreke at vilkårene for når kølle kan benyttes er uendret, og det forutsettes at innføring av ny type kølle i seg selv ikke fører til hyppigere bruk av dette tvangsmiddelet. Iht. retningslinjene skal all bruk av kølle rapporteres særskilt, også i statistisk form.

Godkjente køller

  1. Alle fengsler skal benytte kølle av type ”ASP teleskopbatong”, lengde 26” (tommer).
  1. I tillegg kan de fengsler som beslutter det, også anskaffe langkølle av samme type som er godkjent for politiet. Langkøllen kan evt vurderes for store, åpne områder, som f. eks luftegårder. Den vil derfor neppe være aktuell ved mindre fengsler uten slike områder.

Krav til opplæring og vedlikehold av kunnskaper

Alle tilsatte som skal benytte kølle, skal ha bestått opplæring i bruk av tvangsmiddelet. Regodkjenningsprøve må bestås minst hvert femte år. Fengslene skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har godkjent opplæring.

Alle regionene skal ha tilstrekkelig antall godkjente instruktører/opplæringsansvarlige, som kan forestå opplæringen i fengslene. KRUS skal bistå regionene med opplæring av instruktører, og har ansvar for godkjennings- og regodkjenningsordning for disse instruktørene. Regodkjenningsprøve må bestås minst hvert tredje år for instruktører.

KRUS utreder de faglige standarder og minimumskrav som må stilles til opplæring, godkjenning og regodkjenning. KRUS har utarbeidet egen manual for opplæring i bruk av ny kølle.

Vedlikehold av kunnskaper og eventuelle godkjennings- og regodkjenningsprøver er det naturlig å kombinere med årlig øvelse i bruk av tvangsmidler, jfr retningslinjenes pkt 3.41 om opplæring i bruk av tvangsmidler.

Anskaffelse, frist for innfasing av nye køller, kassering av gamle

Alle køller skal anskaffes gjennom Politiets data- og materielltjeneste (PDMT). PDMTs gjeldende rammeavtale med leverandør kan dermed benyttes.

De nye køllene skal være anskaffet innen 30.06.2005. Gamle køller kasseres fortløpende ettersom nye køller anskaffes.

Merking og oppbevaring

Køllene leveres fra PDMT uten merking. Evt merking besørger fengslene selv. Køllene oppbevares sammen med annet tvangsmiddelutstyr, evt også i vaktrom, utilgjengelig for uvedkommende. Fengslene skal til enhver tid ha oversikt over antall køller, og hvor de befinner seg.

Tilleggsutstyr til køllene

Teleskopbatongene kan leveres med en rekke ulike tilleggsfunksjoner. KSF anbefaler at batongene utstyres med solide håndleddsreimer, og evt konet endestykke i håndtaket. Dersom hylster anskaffes, anbefaler vi en bevegelig modell.

Med hilsen

Kristin Bølgen Bronebakk

Andreas Skulberg

ekspedisjonssjef

avdelingsdirektør