Rundskriv H-18/04

Endringer i sameloven – Sametinget har overtatt ansvaret for føringen av samemanntallet

Innledning
Stortinget vedtok den 30. mars 2004 endringer i lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Vedtaket gjelder endringer i samelovens § 2-6 Samemanntallet som er gjort på bakgrunn av Ot.prp. nr. 26 (2002-2003) og Innst. O. nr. 53 (2003-2004) fra Stortingets kommunalkomité.

Lovendringen trådte i kraft 14. mai 2004. 

Sametinget fører samemanntallet sentralt
I samelovens § 2-6 er det tilføyd et nytt annet ledd som lyder: ”Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget”. I samme bestemmelse er det presisert at ”Samemanntallet skal føres kommunevis”.

Lovendringen innebærer at Sametinget har overtatt bostedskommunenes ansvar for innføring og strykninger i samemanntallet på grunnlag av mottatte begjæringer. Sametinget har ansvaret for den samlede manntallsføringen og for at manntallet føres kommunevis.

Begjæringer skal oversendes løpende til Sametinget
Lovendringen innebærer videre at ansvaret for godkjenning av begjæringer om innføringer og strykninger i samemanntallet flyttes fra den enkelte kommune til Sametinget. Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget. Kommuner som mottar begjæringer, skal sørge for at disse blir oversendt løpende til Sametinget.

Kommunevis valgmanntall
Sametinget vil, i samarbeid med Sentralkontoret for folkeregistrering, foreta innføringer i det sentrale folkeregisteret og sørge for at kommunene får et oppdatert valgmanntall til sametingsvalg. Fristen for søknad om innføring i samemanntallet er i samevalgforskriften foreslått satt til 31. mai.

De nærmere regler om utlegging av samemanntallet, om adgang til retting og om underretning om endringer, vil som tidligere bli fastsatt i forskrift om sametingsvalg i medhold av samelovens § 2-11. Vi viser i denne forbindelse til utkast til forskrift om sametingsvalget, som for tiden er ute til høring. I forskriftsutkastet legges det opp til at samemanntallet skal oppdateres så lenge det er praktisk mulig frem til valgdagen.

Departementet vil presisere at det er Sametinget som har ansvaret for å foreta rettinger/innføringer i samemanntallet, og å videreformidle oppdaterte samemanntall til kommunene. Kommunene har intet ansvar når det gjelder ajourhold av samemanntallet frem til valgdagen.

Andre endringer
Sametinget er ved denne lovendringen også tillagt departementets tidligere myndighet til å gi samtykke til bruk av samemanntallet, blant annet til forskningsformål. 

Den fullstendige teksten til sameloven er tilgjengelig hos Lovdata: www.lovdata.no

 

Med hilsen

 

Drefvelin Petter (e.f.)
ekspedisjonssjef

Máret Guhttor
avdelingsdirektør