Rundskriv G-01/2004

Endring i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker (stykkprisforskriften) mm.

Rundskriv G-01/04


Fylkesmennene
Domstolene
Advokatene


Jnr.: 200406589 SIA GST
Dato: 23.06.2004

ENDRING I FORSKRIFT OM SALÆR FRA DET OFFENTLIGE TIL ADVOKATER M.FL. ETTER FASTE SATSER VED FRITT RETTSRÅD OG STRAFFESAKER (STYKKPRISFORSKRIFTEN) M.M.


1. Endring i stykkprisforskriftens § 5

Justisdepartementet sendte den 13. mai d.å. et forslag om en endring i stykkprisforskriftens § 5 første ledd annet punktum på høring. Endringen gjelder en reduksjon av multiplikatoren for betaling til advokater i ankeforhandling for lagmannsretten. Forslaget hadde høringsfrist den 4. juni d.å. Høringsrunden ga etter departementets oppfatning ikke grunnlag for endringer hva gjelder realiteten i forslaget.

Det er ved kgl. res. av 18. juni 2004 besluttet å redusere multiplikatoren for betaling til advokater i ankeforhandling for lagmannsretten til 2 ganger den offentlige salærsats fra og med 1. juli d.å.

Forskriftens§ 5 første ledd annet punktum skal etter endringen ha følgende ordlyd (endring i kursiv):

”For hovedforhandling som overstiger 3,5 timer betales 2,25 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår under hovedforhandling for tingretten, og 2 ganger den offentlige salærsats for hver time som

medgår under ankeforhandlingen for lagmannsretten.”

Ikrafttredelse

Endringen trer i kraft fra 01.07.2004.

Endringen gjelder for alle oppdrag påbegynt etter ikrafttredelsestidspunktet. I forhold til saker der advokaten har ytt bistand også i tingretten, legges skjæringstidspunktet for påbegynt bistand i ankeforhandling til det tidspunkt ankeerklæringen sendes inn til retten.

Før 1. juli 2004 betales det derfor, som dekning for bistand i straffesaker for lagmannsretten, 2,5 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår under ankeforhandling. Etter 1. juli 2004 blir multiplikatoren for godtgjørelse for dette arbeidet 2 ganger den offentlige salærsats.



2. Informasjon om evaluering av stykkprisforskriften m.v.

Departementet benytter anledningen til å gjøre oppmerksom på at det er påbegynt et arbeid med evaluering av stykkprisforskriften, herunder en vurdering av en eventuell innføring av stykkpris i andre prioriterte saker, herunder saker med fri sakførsel.

Høringsinstansene ble gjort oppmerksom på og gitt anledning til å komme med innspill til dette arbeidet i forbindelse med vårt høringsbrev av

13. mai d.å. Fristen for dette er satt til utgangen av juli d.å.


Med hilsen


Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

Gunn Kathrine Stangvik
rådgiver