Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1051-1100 av 2057 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv N-1/2004

  Samferdselsdepartementet sine rundskriv 1983 - 2003

  30.03.2004 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Rundskriv N-1/2004 Fylkeskommunane, samferdselsavdelingane Statens vegvesen, Vegdirektoratet 29.03.2004 Sak 04/704 Samferdselsdepartementet sine rundskriv 1981 - 2003 Departementet har sidan 1981 gitt ut 168 rundskriv. I

 • Rundskriv V-12/2004

  Kommunane og kyrkja

  30.03.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kommunane Dei kyrkjelege fellesråda Sokneråda Fylkesmennene Biskopane Bispedømmeråda Nr. Vår ref Dato V-12N/2004 2004/814 30.03.2004 Kommunane og kyrkja Sist vinter kom det meldingar frå kyrkjelydar i ulike deler av landet om at ein vanskeleg

 • Rundskriv V- 11B/2004

  Gravlegging og utlevering av askeurner

  17.03.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kirkelige fellesråd Menighetsråd i kommuner med ett sokn Kommuner med forvaltningsansvar for gravferdsvirksomheten Krematorier Nr. Vår ref Dato V- 11B/2004 2004/01314 KIA NIV/ael 17.03.2004 Gravlegging og utlevering av askeurner Departementet er

 • I-3/2004

  Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne - bruk av individuell plan

  15.03.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-3/2004 Landets kommuner Landets fylkeskommuner Fylkesmannsembetene Regionale helseforetak Statlig spesialpedagogisk støttesystem Læringssenteret Sosial- og helsedirektoratet Statens barnevern og familievern v/ nasjonalt kontor og

 • M-2/2004 Bo- og driveplikt - de rettslige rammene og saksbehandlingen.

  R-1052 (Mars 2004)

  11.03.2004 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Erstattet av rundskriv M-2/2009 og M-3/2011.

 • Rundskriv V-9N/2004 Vedlegg 1

  Vedlegg 1

  05.03.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Rundskriv V-10B/2004

  Skyss- og kostgodtgjøring for menighetsprester (02.03.2004)

  02.03.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Presteskapet Biskopene Bispedømmerådene Nr. Vår ref Dato V-10B-2004 2004/246 KiF JOL 02.03.2004 Skyss- og kostgodtgjøring for menighetsprester Fra 1. januar 2003 overtok staten det økonomiske ansvaret for reiser og boligtelefon for menighetsprestene

 • Rundskriv V-9N/2004 Vedlegg 2

  Vedlegg 2

  02.03.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Rundskriv V-9N/2004

  Tilskottet til kyrkjeleg verksemd i kommunane, jf. kap. 340, post 72 (02.03.2004)

  02.03.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Dei kyrkjelege fellesråda Sokneråda i kommunar med eitt sokn Bispedømmeråda Nr. Vår ref Dato V-9N/2004 04/490 KIF obl 02.03.2004 Statsbudsjettet 2004 – kap. 340 post 72 tilskott til kyrkjeleg verksemd i kommunane – kyrkjerekneskapane for 2002 Ved

 • Ekteskapsloven § 16a om fylkesmannens adgang til å reise sak om et ekteskap består eller ikke består

  Rundskriv Q-11/2004

  27.02.2004 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Departementet har sendt ut rundskriv til fylkesmannene. Dette er en lovendring som blant annet kan bidra til at det blir lettere å oppløse ekteskap som er inngått ved tvang. (27.02.04)

 • Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2004

  Q-7/04

  02.02.2004 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Rundskriv Q7/04 Barne- og familiedepartementet Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2004 1. Målsetjinga med tilskotsordninga Midlar til samlivstiltak vert gjevne over kap. 0830 på statsbudsjettet. Den overordna målsetjinga med tilskotet er å

 • Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2005

  Rundskriv Q-17/05

  02.02.2004 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  I samarbeid med Bufdir utlyser departementet tilskudd til frivillige organisasjoner som har målsetting og/eller aktiviteter/tiltak med en klar familie- og/eller likestillingsprofil. (18.01.05)

 • I-1/2004

  Rundskriv om meldeplikt for frisør- og hudpleievirksomhet – endring i forskrift

  01.02.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv om meldeplikt for frisør- og hudpleievirksomhet – endring i forskrift Rundskriv I-1/2004 Helsedepartementet vil med dette informere om at forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav i frisør-, hudpleie-, tatoverings- og

 • U-1/2004 Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen

  27.01.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen U-1/2004 Vår ref: 2004/00202 27.1.2004 Landets kommuner Landets fylkesmenn Fylkeskommunene Sosial- og helsedirektoratet De regionale helseforetakene Stortinget har vedtatt å

 • R1/2004

  27.01.2004 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukte bevilgninger til 2004 Rundskriv R-1/2004 (pdf-format) Oversikt som viser overgangen mellom kontoplan for 2002 og år 20023 (pdf-format)

 • Rundskriv V-6N-2004

  Budsjettrundskriv for 2005 (20.01.2004)

  20.01.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til faste tilskotsmottakarar under Kulturavdelinga ( utanom: tilskotsinstitusjonar) Nr. Vår ref Dato V-6N/2004 2004/268 KU/KU3 EvFa 20.01.2004 Budsjettrundskriv for 2005 1. Innleiing 1.1 Generelt Budsjettrundskrivet gir retningslinjer for arbeidet

 • Rundskriv V-5N-2004

  Budsjettrundskriv for 2005 (20.01.2004)

  20.01.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til tilskotsinstitusjonar under Kulturavdelinga (tilskot frå 70-, 71- og 72-postar i statsbudsjettet) Nr. Vår ref Dato V-5N/2004 2004/267 KU/KU3 EvFa 20.01.2004 Budsjettrundskriv for 2005 1. Innleiing 1.1 Generelt Budsjettrundskrivet gir

 • Rundskriv V-4N-2004

  Budsjettrundskriv for 2005 (20.01.2004)

  20.01.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Rundskriv om hundeloven

  Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)

  20.01.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv med kort oversikt over de viktigste reglene i hundeloven.

 • Rundskriv V-4B-2004

  Overføring av festerett til gravsted (15.01.2004)

  15.01.2004 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kirkelige fellesråd Bispedømmerådene Nr. Vår ref Dato V-4B/2004 2004/192 KI TMR/ael 15.01.2004 Overføring av festerett til gravsted Sivilombudsmannen har mottatt klager i saker som gjelder overføring av festerett til gravsted. Departementet vil på

 • Rundskriv G-16/2003

  Ny salærsats* for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser* for medisinsk sakkyndige

  13.01.2004 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-16/2003 Jnr.: 199900567 A-AK Dato: 11.12.2003 Ny salærsats 1I medhold av straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 §§ 78, 107 og 107d, lov 21. juli 1916 nr. 2 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m. v. § 10 og rettshjelpsloven 13. juni

 • Lønnstillegg til førskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

  Rundskriv Q-11

  12.01.2004 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Lønnstillegg for førskolelærere i Finnmark og Nord-Troms Rundskriv Q-11 (PDF)

 • U-10/2003 Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998-2002 Sluttrapportering

  08.01.2004 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998 – 2002. Sluttrapport U-10/2003 Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002 Sluttrapportering Lenke til sluttrapport om Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002 (word-fil)

 • Rundskriv H-33/03

  Statsbudsjettet 2004 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

  07.01.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv H-34/03

  Statsbudsjettet 2005 - behandling og samordning av samiske saker

  06.01.2004 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv I-19/2003 - (Erstatter rundskrivene I-36/99 og I-8/2000)

  Om høyspesialiserte tjenester - landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra

  05.01.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • U-14/2003

  Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

  05.01.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming U-14/2003 Vår ref: 02/03374 LIT/HRJ 22.12.03 Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets nemnder for

 • Rundskriv F-26-03 Vedlegg nemndskjennelse

  29.12.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv F-26-03

  Nemndskjennelse vedrørende kontaktlærertjeneste

  29.12.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-26-03 Saksnr. 200307335 22.12.2003 Fylkesmennene Kommunene Kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Private skoler Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Nemndskjennelse vedrørende

 • Rundskriv KSF 4/2003

  Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

  22.12.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv KSF 4/2003 Jnr.: 95/1710 D ET/AsH Dato: 22.12.2003 Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse Det er i budsjettet for 2004 innarbeidet en netto priskompensasjon på 1,7 % på post 01.2. Dette tilsier at den generelle

 • Rundskriv I 15/2003

  Røykfrie serveringssteder

  19.12.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv til serverings- og overnattingssteder om innføring av røykfrie serveringssteder fra 1. juni 2004.

 • U-12/2003 Ny toppfinansierig for særlig ressurskrevende brukere - foreløpig orientering

  19.12.2003 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Ny toppfinansiering for særlig ressurskrevende brukere – foreløpig orientering U-12/2003 Vår ref: 02/03899 19.12.2003 Landets kommuner Bakgrunn Fra 2000 er det gitt kompensasjon til kommuner med særlig ressurskrevende brukere over skjønnstilskuddet.

 • Rundskriv G-15/2003

  Endringer i tinglysingsforskriftene fastsatt av Justis- og politidepartementet 8. desember 2003 med hjemmel i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38 og forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing § 2

  19.12.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv V-12N/2003

  Melding til Stortinget om dødsfall blant tidlegare stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer (02.11.2003)

  19.12.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Presteskapet Nr. Vår ref Dato V-12N/2003 2003/369 KIA 05.11.2003 Melding til Stortinget om dødsfall blant tidlegare stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer Med rundskriv 1. desember 1961 bad departementet prestane om å melde frå til

 • U-13/2003 Endringer i lov om sosiale tjenester: Lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen

  19.12.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  ENDRINGER I LOV OM SOSIALE TJENESTER: LOVFESTING AV RETT TIL INDIVIDUELL PLAN OG TILPASNINGER TIL RUSREFORMEN U-13/2003 Vår ref: 03/02847 19.12.2003 Landets kommuner Landets fylkesmenn Sosial- og helsedirektoratet Helsetilsynet Regjeringen har i

 • Rundskriv H-31/03

  Rundskriv om frist for omorganisering av kommunale bedrifter til kommunale føretak m.m.

  18.12.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Rundskriv H-31/03 03/4132 02.12.2003 Rundskriv om frist for omorganisering av kommunale bedrifter til kommunale føretak m.m. 1. INNLEIING Vi vil i dette rundskrivet minne om fristen for å

 • Rundskriv V-22N-2003

  Rapportering om målbruk i departementa i 2003 (15.12.2003)

  16.12.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rundskriv Alle departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato V-22N 2003/3946 KU/KU3 IE:pbp 15.12.2003 Rapportering om målbruk i departementa og ved Statsministerens kontor i 2003 Vedlagt følgjer to skjema for rapportering om målbruk i

 • Rundskriv V-21B/2003

  Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd - Kommentarer (16.12.2003)

  14.12.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Rundskriv F-025-03

  Praktisering av forskriftsbestemmelsene om lærerkompetanse i skoleverket

  12.12.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv KSF 3/2003

  Fremskutt løslatelse i medhold av straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd

  12.12.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv KSF 3/2003 Jnr.: 199909722 D SF/GEK Dato: 12.12.2003 Fremskutt løslatelse i medhold av straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd Blant flere tiltak for å øke kapasiteten i fengslene, nevnes i St.prp. nr. 1 (2003 – 2004), på s. 72 – 73,

 • M-6/2003 Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

  R-1045 (08.12. 2003)

  09.12.2003 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-5/2003 Om lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

  R-1046 (08.12. 2003)

  09.12.2003 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Erstattet av rundskriv M-2/2009

 • Rundskriv H-32/03

  Norskopplæring for voksne innvandrere - personkrets som utløser statstilskudd i 2004

  08.12.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ansvaret for norskopplæring for voksne innvandrere overføres fra Utdannings- og forskningsdepartmentet (UFD) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) med virkning fra 1. januar 2004. Rundskriv H-32/03. (08.12.2003)

 • M-4/2003 Omdisponering og deling - Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23 §§ 9 og 12.

  R-1047 (02.12.2003)

  02.12.2003 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • Rundskriv I-14/2003

  Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).

  24.11.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften). Fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre

 • Rundskriv V-20B-2003

  Statsbudsjettet 2004 Omlegging av arbeidsgiveravgiften og generell kompensasjon for merverdiavgift (20.11.2003)

  20.11.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Nr. Vår ref Dato V-20B/2003 2003/413 KIF obl 20.11.2003 Statsbudsjettet 2004 – Omlegging av arbeidsgiveravgiften og generell kompensasjon for merverdiavgift I forslaget til statsbudsjett for 2004 er det foreslått

 • R-102 03/3419 ErH

  Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for statlige virksomheter

  31.10.2003 Rundskriv Finansdepartementet

  Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for statlige virksomheter Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • U-11/2003 Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester

  23.10.2003 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Internett: Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester U-11/2003 Vår ref: 03/02402 21.10.2003 Landets kommuner Landets fylkesmenn Sosial- og helsedirektoratet En ny nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester trådte i kraft 1.

 • Rundskriv KSF 2/2003

  Gjennomføring av søk mot person ved bruk av narkotikahund

  20.10.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv KSF 2/2003 Jnr.: 00/02299 D 606.81 OJH/mha Dato: 20.10.2003 Gjennomføring av søk mot person ved bruk av narkotikahund I medhold av straffegjennomføringsloven § 27 og retningslinjene til samme lovs § 29 kan det gjennomføres søk mot personer

 • Rundskriv H-06/95

  Endring av rundskriv H-25/92 - Delegasjon av myndighet til å foreta lovlighetskontroll

  17.10.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nr. Vår ref Dato H-6/95 93/480 16.02.1995 Endring av rundskriv H-25/92 – Delegasjon av myndighet til å foreta lovlighetskontroll Vi viser til vårt rundskriv H-25/92 datert 1. juni 1993. I kongelig resolusjon av 18. desember 1992 ble det i punkt V