Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1101-1150 av 2057 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv H-25/92

  Overføring av myndighet etter kommuneloven og kommuneinndelingsloven, forvaltningsloven m.v. fra departementet til fylkesmennen, statens utdanningskontor og fylkeslegen

  17.10.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv V-19-2003

  Statsbudsjettet for 2004 - kapittel 328 post 70 det nasjonale museumsnettverket - orientering om budsjettomlegging (08.10.2003)

  08.10.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fylkeskommunene og Oslo kommune Nr. Vår ref Dato V-2003/19 2003/3264 KU/KU3 IE:pbp 08.10.2003 Statsbudsjettet for 2004 – kapittel 328 post 70 det nasjonale museumsnettverket – orientering om budsjettomlegging 1 Innledning Som ledd i arbeidet med

 • Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2004

  Grønt hefte

  08.10.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (2003-2004)

 • Rundskriv H-22/03

  Bevilgninger til samiske formål - Statsbudsjettet 2004

  08.10.2003 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Rundskriv F-21-03

  Informasjon til elevene om innsyn i og grunnlaget for terminkarakterene i den videregående skolen

  02.10.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-21-03 Saksnr. 200307760 11.09.2003 Fylkeskommunene Styrene for de private videregående skolene Styrene for de statlige videregående skolene Fylkesmennene Læringssenteret INFORMASJON TIL ELEVENE OM INNSYN I OG GRUNNLAGET FOR

 • Informasjon om den nye friskoleloven

  01.10.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv V-18B-2003

  Orientering om tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg og adgang til å søke om tilskudd til lokale og regionale kulturbygg 2004 (30.09.2003)

  30.09.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til kommuner og fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato V-18B 2003/ 3174 KU ILE:pbp 30.09.2003 Orientering om tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg og adgang til å søke om tilskudd til lokale og regionale kulturbygg 2004 Orientering om

 • Rundskriv V-17B-2003

  Ny forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (25.09.2003)

  25.09.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Kommunene Nr. Vår ref Dato V-17B/2003 03/40 KIF obl 25.09.2003 Ny forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke Ved rundskriv F-96-96 av 18. november 1996 ble det med

 • Rundskriv F-20-03

  Informasjon i tilknytning til endringene i forskrift til opplæringsloven om alternativ lærekontrakt/opplæringskontrakt

  22.09.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-20-03 Saksnr. 200303814 03.09.2003 Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Informasjon i tilknytning til endringene i forskrift til opplæringsloven om alternativ lærekontrakt/opplæringskontrakt Departementet sendte 09.04.03 på høring

 • Rundskriv H-25/03

  Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven, statsborgerloven og utlendingsforskriften. Ny forskrift til statsborgerloven

  17.09.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Justisdepartementet Utenriksdepartementet Politidirektoratet Politiets sikkerhetstjeneste Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Nr. Vår ref Dato H-25/03 02/6053 17.09.2003 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven, statsborgerloven og

 • Rundskriv H-23/03

  Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/ fylkesråd, ordfører/ fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

  17.09.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/ fylkesråd, ordfører/ fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m. (17.09.2003)

 • Nasjonale prøver og gjennomføring våren 2004

  16.09.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Kommuner og fylkeskommuner Fylkesmenn Deres ref Deres dato Vår ref Dato 200302134 15.09.03 Nasjonale prøver og gjennomføring våren 2004 Nasjonale prøver Stortinget har gjennom behandlingen av St.prp. nr.1 Tillegg nr. 3 (2002-2003) sluttet seg til at

 • Rundskriv V-16B-2003

  Statsbudsjettet 2003 kap. 340 post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene - ekstratildeling (11.09.2003)

  11.09.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statsbudsjettet 2003 kap. 340 post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene - ekstratildeling.

 • Rundskriv V-15-03

  Særavtaler (lokale tariffavtaler) - rettstvister og innsendelse av tvisteprotokoller (25.08.2003)

  25.08.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Nr. Vår ref Dato V- 15/2003 2003/280 AØ OD 25.08.2003 Særavtaler (lokale tariffavtaler) – rettstvister og innsendelse av tvisteprotokoller I forbindelse med omorganiseringen av Arbeids- og

 • Rundskriv H-20/03

  Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

  21.08.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). (21.8.2003)

 • Rundskriv V-14-03 B

  Statsbudsjettet 2003 kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg (20.08.2003)

  20.08.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fylkesmennene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Norges kristne råd Norges Frikirkeråd Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge Islamsk råd Nr. V-14 B Vår ref. 2003/2698 KU/KU3 ES:pbp Dato 20.8.2003 Statsbudsjettet 2003 kap. 310 post 75

 • U-9/2003 Kommunenes bruk av private vaktselskaper som kontrollører etter alkoholloven - forholdet til forvaltningslovens habilitetsregler

  11.08.2003 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Kommunenes bruk av private vaktselskaper som kontrollører etter alkoholloven – forholdet til forvaltningslovens habilitetsregler U-9/2003 11.7.2003 Landets kommuner Landets fylkesmenn Sosial- og helsedirektoratet En rekke kommuner har valgt å

 • U-8/2003 Endringer i alkoholloven - nye ordninger for tillatelse til tilvirkning og innførsel for omsetning i egen virksomhet og effektivisering av håndhevingen av alkoholreklameforbudet

  11.08.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Endringer i alkoholloven – nye ordninger for tillatelse til tilvirkning og innførsel for omsetning i egen virksomhet og effektivisering av håndhevingen av alkoholreklameforbudet U-8/2003 Dato: 18.7-2003 Adressater Følgende endringer i

 • Rundskriv N-5/2003

  Garantierklæring ved søknad om behovsprøvd løyve m.m

  04.08.2003 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelinga RUNDSKRIV N-5/2003 Fylkeskommunane, samferdselskontora Oslo kommune, samferdselsetaten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norges Lastebileier-Forbund Transportbedriftenes Landsforening Norsk

 • Rundskriv I-11/2003

  Om MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

  26.07.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Om MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften Rundskriv I-11/2003 Forskrift av 20. juni 2003 nr. 740 Forskriften foreligger i pdf.format her

 • Rundskriv F-19-03 Vedlegg 2 og 3

  Protokoll av 03.07.03 Vedlegg 1 og 2

  10.07.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 1 til protokoll av 03.07.03 1.Grunnskolen F-4073 Tillegg nr. 3 per 31.07.03: Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen: Pkt 2.2 Klassestyrertjenesten Til klassestyrertjenesten konverteres en leseplikttime pr. klasse.

 • Rundskriv F-19-03 Vedlegg 1

  Protokoll av 03.07.03

  10.07.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  PROTOKOLL År 2003, den 26 juni og 3. juli, ble det holdt forhandlinger mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte organisasjoner om tidsressurs og lønnstillegg til kontaktlærertjeneste som en følge av endringer i opplæringsloven. Til

 • Rundskriv F-19-03

  Kontaktlærertjeneste - Forhandlinger om godtgjøring

  10.07.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-19-03 Saksnr. 03/06695 04.07.2003 Fylkesmannen Kommunene Kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Private skoler Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Kontaktlærertjeneste -

 • Rundskriv G-10/2003

  Endringar i forvaltningslova - klagerett når klageinstansen avviser

  08.07.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-10/2003 Jnr.: 200305161 E Dato: 08.07.2003 Til Departementa, Fylkesmennene, Fylkeskommunane og Kommunane Endringar i forvaltningslova – klagerett når klageinstansen avviser Justisdepartementet gjer med dette merksam på ei nyleg vedteke

 • Forvaltningslova § 28

  Vedlegg

  08.07.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Vedlegg Forvaltningslova § 28, slik han lyder etter endringane ved lov 27. juni 2003 nr. 66, i kraft frå 1. august 2003: § 28. ( vedtak som kan påklages, klageinstans). Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i

 • Rundskriv V-13-03

  Forhøyet forsikring ved tjenestereiser i utlandet (08.07.2003)

  08.07.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Nr. Vår ref Dato V- 13/2003 2003/3019 AØ OD 08.07.2003 Forhøyet forsikring ved tjenestereiser i utlandet Vi viser til vårt rundskriv V- 18/2002 av 1. juli 2002 hvor vi oversendte Arbeids- og

 • Strategidokument - statlig overtagelse av fylkeskommunale oppgaver, barnevern og familievern

  Q-19/2003

  07.07.2003 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Strategidokument – statlig overtagelse av fylkeskommunale oppgaver, barnevern og familievern Strategidokument – statlig overtagelse av fylkeskommunale oppgaver, barnevern og familievern (pdf)

 • Rundskriv F-18-03

  Rundskrivet gir informasjon om vedtakene som er foretatt i tilknytning til Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) - Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa. Rundskrivet gir også informasjon om enkelte andre forhold av betydning i denne sammenhengen.

  04.07.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-18-03 Saksnr. 200302955 04.07.2003 Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Informasjon i tilknytning til lovendringene som følge av Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) - Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa Dette rundskrivet gir

 • F-16-03 Vedlegg - adresseliste

  03.07.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Adressater Akademikerne Arbeidernes opplysningsforbund i Norge Arbeidsdirektoratet Arbeidsmarkedsbedriftenes landsforening (AMBL) Arbeidstilsynet De politiske partiene Departementene Elevorganisasjonene Fjernundervisningsinstitusjonene

 • Rundskriv F-16-03

  Realkompetansevurdering

  03.07.2003 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv H-17/03

  Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13 - regnskapsføring av pensjoner - fastsettelse av beregningsforutsetninger og håndtering av premieavvik

  02.07.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv H-18/03

  Endring i kommuneloven - initiativrett | Endringer i valgloven - stortingsvalgreglene

  02.07.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato H-18/03 27.06.2003 Endring i kommuneloven – initiativrett Endringer i valgloven - stortingsvalgreglene 1. Innledning Stortinget vedtok den 12. juni 2003 endringer i kommuneloven og valgloven.

 • Rundskriv V-12-03

  Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2003 (02.07.2003))

  02.07.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Nr. Vår ref Dato V- 12/2003 2003/2120 AØ OD 02.07.2003 Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2003 Arbeids- og

 • Rundskriv H-16/03

  Kommuneproposisjonen 2004 og revidert nasjonalbudsjett 2003 - informasjonsrundskriv

  01.07.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommuneproposisjonen 2004 og revidert nasjonalbudsjett 2003 - informasjonsrundskriv. (01.07.2003)

 • Rundskriv H-13/03

  Lovendringer om tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.

  01.07.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Rundskriv I-10/2003

  Lov om biobanker med merknader

  01.07.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rundskriv H-15/03

  Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper - tolkninger fra departementet 2002 og første halvår 2003

  01.07.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Gjeldsordningsloven - regulering av livsoppholdssatser (følgebrev)

  01.07.2003 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Lensmenn Underfogder Byfogder Deres ref Vår ref. 2003/02928b Dato 30. juni 2003 GJELDSORDNINGSLOVEN – REGULERING AV LIVSOPPHOLDSSATSER Vi viser til vedlagte rundskriv Q 08/03 av 30. juni 2003, som inneholder endringer i satsene for livsopphold etter

 • Rundskriv I-3/2003

  Forskrift om miljørettet helsevern

  01.07.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Departementene Nr. Vår ref Dato I-3/2003 03/02356 FHA/Rags 12.05.2003 RUNDSKRIV OM NY FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN Bakgrunn Helsedepartementet vil med dette rundskrivet informere om at

 • I-12/03

  Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i system for vaksinasjonskontroll (SYSVAK- registerforskriften)

  01.07.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • U-7/2003

  Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

  30.06.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene U-7/2003 Dato: 27.6.2003 Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven trer i kraft 01.07.2003. Fra samme tidspunkt oppheves

 • Rundskriv I-9/2003

  Om regelvverket som gjeld organdonasjon og samtykke

  30.06.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Regelverket som gjeld organdonasjon og samtykke

 • Rundskriv I-8/2003

  KOSMETISK KIRURGI - fortolkning av relevant regelverk

  30.06.2003 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • T-2/03 Om endringer i plan- og bygningsloven

  Tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon

  26.06.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rundskrivet kan lastes ned i PDF: Rundskriv T-2/03 Forord Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon). Endringene trer i

 • Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2003

  Revidert grønt hefte

  26.06.2003 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner, revidert beregningsteknisk dokumentasjon.

 • Rundskriv G-9/2003

  Behandling av saker om konkurskarantene - muntlig forhandling

  26.06.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-9/2003 Jnr.: 200209428 E Dato: 24.06.2003 Til tingrettene, Stavanger byfogdembete, Bergen byfogdembete, Oslo skifterett og byskriverembete og Konkursrådet Kopi til: Høyesterett, lagmannsrettene, Domstoladministrasjonen Behandling av

 • Høyesterett - Kjennelse

  26.06.2003 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv V-11-03

  Rapport over rekneskapen pr. 31. august 2003. Plan for forbruket i resten av budsjetterminen 2003 (23.05.2003)

  21.06.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

  Til statlege verksemder under Kultur- og kyrkjedepartementet ( utanom verksemder under Kyrkjeavdelinga) Nr. Vår ref Dato V-11/2003N 2002/4516 AØ/Ø EAn 23.05.2003 Rapport over rekneskapen pr. 31. august 2003 Plan for forbruket i resten av

 • Rundskriv V-10-03

  Tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2004 (20.06.2003)

  19.06.2003 Rundskriv Kultur- og likestillingsdepartementet

 • I-5/2003 Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere m.m.

  17.06.2003 Rundskriv Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I-5/2003 Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere – nærmere om inntakskriteriene og unntak for disse Felles rundskriv fra HD og SOS