Rundskriv om hundeloven

Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)

Rundskriv med kort oversikt over de viktigste reglene i hundeloven.

Rundskrivet gir i tillegg orienteringer om:

  • myndighetsfordelingen mellom offentlige organer, med særlig tanke på behovet for kommunale forskrifter,
  • forholdet til eldre vedtak,
  • saksgangen ved vedtak som hundeloven gir adgang til å treffe.
      
Merknad:
Dette rundskrivet ble utgitt som en veiledning til hundeloven som trådte i kraft 1. januar 2004. Per mars 2018 er innholdet i rundskrivet fortsatt gjeldende.

Innhold i rundskrivet