U-12/2003 Ny toppfinansierig for særlig ressurskrevende brukere - foreløpig orientering

Ny toppfinansiering for særlig ressurskrevende brukere – foreløpig orientering

U-12/2003
Vår ref: 02/03899
19.12.2003

Landets kommuner

Bakgrunn
Fra 2000 er det gitt kompensasjon til kommuner med særlig ressurskrevende brukere over skjønnstilskuddet. Fylkesmannen har blant annet på bakgrunn av innrapporterte budsjettall fordelt midler til de enkelte kommuner.

Ved behandling av kommuneproposisjonen for 2002 ba Stortinget Regjeringen utrede og foreslå en ny toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere. En interdepartemental arbeidsgruppe vurderte ulike modeller, og rapporten fra gruppen ble høsten 2002 sendt på høring til kommunene, brukerorganisasjoner o.a. Kommunal- og regionaldepartementet la i kommuneproposisjonen for 2004 frem forslag til ny toppfinansieringsordning.

I forbindelse med behandling av kommuneproposisjonen for 2004 fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak:

”Stortinget ber Regjeringen innføre en finansieringsordning for særlig ressurskrevende brukere med et innslagspunkt som settes til 700 000 kroner
der det kompenseres for 80 pst. av de totale utgiftene på landsbasis til særlig ressurskrevende brukere utover det nevnte beløpet, beskrevet som modell 2 i St.prp. nr. 66 (2002-2003). Ordningen finansieres som overslagsbevilgning”.

Et forslag til ny toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere er omtalt i St. prp. nr. 1 (2003- 2004) for Sosialdepartementet. Stortinget har 10. desember 2003 gitt sin tilslutning til forslaget. Den nye ordningen vil gjelde fra 2004. Stortinget har videre ved behandlingen av forslaget bedt Regjeringen evaluere ordningen fortløpende. I tillegg er fylkesmennene bedt om å ta hensyn til særlig tyngende utslag for enkeltkommuner ved fordeling av skjønnsmidler.

For 2004 er det beregnet totalt 1,2 milliarder kroner til formålet. Dette er en økning på 550 millioner kroner i forhold til fordelingen for 2003. De faktiske kostnadene vil først bli kjent når antall ressurskrevende brukere og regnskapstall for 2003 er innrapportert fra kommunene.


Hva er en ressurskrevende bruker
Med ressurskrevende brukere menes her en person med store hjelpebehov og som mottar omfattende helse- sosial- pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, rusmiddelmisbrukere og psykiatriske pasienter. Kommunalkomiteen har presisert at sterkt hjelpetrengende eldre over 67 år skal finansieres gjennom ordinære midler til eldreomsorgen i kommunene. Dette betyr at brukere oer 67 år ikke omfattes av toppfinansieringen.

Hvilke kommunale utgifter omfattes av ordningen
Refusjonsordningen omfatter kun kommunenes direkte lønnsutgifter (lønnsartene 010-099) til brukere innenfor helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenester. I tillegg kan brukere som mottar tjenester fra ikke kommunale aktører også tas med. Driftsutgifter, indirekte kostnader og eventuell fortjeneste, skal ikke tas med i refusjonsgrunnlaget.

Netto utgifter
Netto utgifter er de direkte lønnsutgifter (jfr. avsnittet over) som kommunen har, fratrukket alle tilskudd knyttet til den aktuelle bruker. Kommunens netto utgifter må overstige innslagspunktet på 700 000 kroner for å bli regnet som ressurskrevende bruker. Til fratrekk fra kommunens utgifter kommer øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom kriterier i inntektssystemet knyttet til antall psykisk utviklingshemmede i kommunene.

Det finnes flere øremerkede tilskudd som er knyttet til ressurskrevende brukere. Sosial- og helsedirektoratet vil i eget skriv gi eksempler på øremerkede tilskudd som skal oppgis ved rapporteringen. Dersom en kommune mottar øremerket tilskudd, eller har brukere som omfattes av kriteriene for psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet, er det kommunens netto utgifter som må overstige innslagspunktet på 700 000 kroner.

Kompensasjon på80 prosentpå landsbasis
Utover innslagspunktet for kommunene på 700 000 kroner per bruker, skal kommunene kompenseres for 80 prosent av de totale utgiftene på landsbasis. Den endelige egenandelen for hver enkelt kommune kjenner vi først etter at rapportering er gjennomført og kommunenes samlede utgifter til ressurskrevende brukere er summert og fordelt på det totale antallet innbyggere i kommunene. For kommuner som har særlig høye utgifter i forhold til folketallet, vil en få en høyere kompensasjonsandel enn 80 prosent. Kommuner med relativt sett lave utgifter i forhold til folketallet, vil få en lavere kompensasjonsandel enn 80 prosent.

Administrasjon av ordningen
Departementet vil legge opp til at rapporteringen fra kommunene skjer så effektivt som mulig. Vi legger derfor opp til at rapporteringen i hovedsak skjer etter samme prinsipper som tidligere, da kommunene rapporterte data til fylkesmennene. Rapporteringen fra kommunene skal baseres på regnskapstall for foregående år. Kommunerevisjonen vil få en sentral rolle for å sikre kvaliteten på de innrapporterte dataene.

Sosial- og helsedirektoratet vil administrere ordningen. Skjema for rapportering av antall særlig ressurskrevende brukere og kommunens utgifter til disse, vil bli sendt til kommunene fra Sosial- og helsedirektoratet. Sosial- og helsedirektoratet vil også utarbeide en veileder for utfylling av skjemaet.

Kontaktperson i Sosial- og helsedirektoratet er rådgiver Wasim Ul Haque ( wasim.ul.haque@shdir.no).

Tom Rådahl (e.f.)
ekspedisjonssjef

Eli Johanne Lundemo
avdelingsdirektør

Kopi:
Kommunerevisjonen
Fylkesmennene
Kommunenes Sentralforbund
Kommunerevisorforeningen – sentralt
Kommunal- og regionaldepartementet
Sosial- og helsedirektoratet