U-1/2004 Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen

Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen

U-1/2004
Vår ref: 2004/00202
27.1.2004

Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Fylkeskommunene
Sosial- og helsedirektoratet
De regionale helseforetakene

Stortinget har vedtatt å overføre fylkeskommunenes ansvar for behandlingstiltak for rusmiddelmisbrukere til staten ved de regionale helseforetakene med virkning fra 1. januar 2004. Det ble vedtatt endringer både i sosialtjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og i helseforetaksloven.

Det vises til Ot.prp. nr. 3 (2002-2003), Innst. O. nr. 51 (2002-2003) og Besl. O. nr. 56 (2002-2003), samt til Ot.prp. nr. 54 (2002-2003), Innst. O. nr. 4 (2003-2004) og Besl. O. nr. 5 (2003-2004). Regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) ble endret gjennom Stortingets vedtak i Besl. O. nr. 5 (2003-2004). Det vises derfor til Innst. O. nr. 4 (2003-2004) for kommentarer til lovendringene.

Nedenfor gis en kort oppsummering av de viktigste endringene som gjelder kommunene.

Sosialtjenestens ansvar for arbeid med rusmiddelmisbrukere

Sosialtjenesten i kommunene har hatt plikt til å ”sørge for et behandlingsopplegg” utenfor institusjon når det er behov for det og klienten ønsket det. Ordlyden i § 6-1 annet ledd er nå endret til at sosialtjenesten skal ”bistå med å etablere et behandlingsopplegg”. Endringen er foretatt for å harmonisere begrepsbruken i sosial- og helselovgivningen. Dette innebærer ikke realitetsendringer av kommunenes ansvar og oppgaver. I oppregningen av hvilke elementer et behandlingsopplegg kan bestå av, er det nå tydeliggjort at alle tjenester og ytelser etter sosialtjenesteloven kan inngå i et slikt opplegg.

Kommunenes henvisningsadgang til tverrfaglig spesialisert behandling

Sosialtjenesteloven § 6-1 tredje ledd første punktum er opphevet, da institusjonsbehandling (inkludert poliklinisk behandling) nå er spesialisthelsetjeneste. Med rusreformen har sosialtjenesten fått adgang til å henvise til ”tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk”. Henvisningsadgangen er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-12. Som en følge av at tverrfaglig spesialisert behandling er spesialisthelsetjeneste, vil også leger kunne henvise til behandling.

Helsedepartementet vil utarbeide en forskrift om henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Spørsmål om framgangsmåten for henvisning kan rettes til de regionale helseforetakene.

Gjennomføringen av rusreformen får ingen konsekvenser for retningslinjene for innsøking til legemiddelassistert rehabilitering (se rundskriv I-35/2000, I-33/2001 og I-5/2003).

Samarbeid

Kommunene har fortsatt et hovedansvar for å forebygge og avhjelpe rusproblemer, jf sosialtjenesteloven § 3-1 og § 6-1. Formålet med rusreformen er å styrke behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen vil være avgjørende for å oppnå dette.

Flere av lovendringene skal bidra til å sikre godt samarbeid. Rett til individuell plan etter § 4-3a er omtalt i eget rundskriv (se U-13/2003). Sosialtjenesteloven § 7-6a pålegger sosialtjenesten en plikt til å samarbeide med spesialisthelsetjenesten ved utskriving av en pasient, når sosialtjenesten får varsel om utskrivingen. Sosialtjenesten skal varsles når det er behov for oppfølging og rusmiddelmisbrukeren samtykker til varsling. Ved utskriving etter opphold på grunnlag av tvangsvedtak, skal sosialtjenesten alltid varsles. Plikten til å varsle sosialtjenesten er regulert i spesialisthelsetjenesteloven § 3-15. Varsel skal gis i god tid.

Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Det er ikke gjort endringer med hensyn til vilkårene for innleggelse og tilbakehold uten samtykke etter §§ 6-2 og 6-2a i sosialtjenesteloven. Dette innebærer at sosialtjenesten fortsatt har ansvar for å igangsette, utarbeide forslag om vedtak for fylkesnemndsbehandling og iverksette vedtak. Sosialtjenestens adgang til å fatte midlertidige vedtak med hjemmel i samme bestemmelser er også uendret.

De regionale helseforetakene skal utpeke behandlingsinstitusjoner som skal ta imot innleggelser etter §§ 6-2, 6-2a og 6-3, og de har ansvar for gjennomføringen av vedtakene. Det kreves ikke lenger samtykke fra sosialtjenesten for å skrive ut personer som er lagt inn i institusjon etter ovennevnte bestemmelser. Sosialtjenesten skal imidlertid varsles i god tid før utskriving skjer. Det vises til at § 7-6 tredje ledd er opphevet.

Ved tilbakeholdelse av gravid rusmiddelmisbruker etter § 6-2a, skal sosialtjenesten fremdeles vurdere grunnlaget for, og treffe avgjørelse om, fortsatt tilbakeholdelse minst hver tredje måned. Dette skal nå skje i samråd med institusjonen, jf § 6-2a tredje ledd.

Finansiering

Behandling i institusjoner som omfattes av rusreformen og som de regionale helseforetakene har ansvar for fra 1. januar 2004, har samme finansieringsmåte som øvrige spesialisthelsetjenester. Det innebærer at sosialtjenestelovens regler om egenandel og kommunal delbetaling ikke lenger gjelder her.

Internkontroll og tilsyn

Kommunenes plikt til internkontroll er utvidet til også å gjelde virksomheten etter kapittel 6. Fylkesmannens tilsyn med den kommunale sosialtjeneste er utvidet tilsvarende. Dette følger av endringer i §§ 2-1 annet ledd og 2-6 første ledd.

Fylkesmannen skal ikke lenger føre tilsyn med institusjoner for rusmiddelmisbrukere som omfattes av rusreformen. Dette gjelder de institusjonene som, ved utgangen av 2003, enten var i fylkeskommunalt eie eller hadde avtale med fylkeskommunen. Tilsynet med institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk vil fra 1. januar 2004 følge reglene for tilsyn med spesialisthelsetjenestene, og utføres av Helsetilsynet i fylket.

Fylkesmannen skal fortsatt ha tilsynsansvar for private institusjoner for rusmiddelmisbrukere som ikke omfattes av rusreformen. Det vil senere bli gitt nærmere veiledning om tilsynsansvaret.

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk er spesialisthelsetjeneste

Som en følge av overføringen av ansvaret for behandlingstilbudet til de regionale helseforetakene og helselovgivningen, vil rusmiddelmisbrukere omfattes av pasientrettighetsloven. Helsedepartementet vil utarbeide et rundskriv om endringene i spesialisthelsetjenesteloven og forholdet til pasientrettighetene, herunder spørsmål knyttet til fritt valg av behandlingssted og klage.

Med hilsen

Tom Rådahl e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Gran
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Lenke til lovendringene i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen

Kopi
Helsedepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Den norske lægeforening