Rundskriv G-16/2003

Ny salærsats* for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser* for medisinsk sakkyndige

Rundskriv G-16/2003
Jnr.: 199900567 A-AK
Dato: 11.12.2003

Ny salærsats 1I medhold av straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 §§ 78, 107 og 107d, lov 21. juli 1916 nr. 2 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m. v. § 10 og rettshjelpsloven 13. juni 1980 nr. 35 § 3 er Kongen gitt myndighet til å gi salærforskrift. Denne myndigheten er ved kgl. res. 8. oktober 1982 nr. 1445 og kgl. res.13. desember 1985 nr. 2095 delegert til Justisdepartementet. for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser 2 for medisinsk sakkyndige

I. 1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være
kr 770,- med virkning fra 1. januar 2004.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II.Justisdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr. 2100

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig- dager og offentlige høytidsdager:

kr. 3675

b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr. 655

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-dager og offentlige høytidsdager:

kr. 1145

c. For uttak av blodprøve i farskapssaker:

Pr. prøve:

kr. 205

d. Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr. 400

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-dager og offentlige høytidsdager:

kr. 695

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere: Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr. 540

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-dager og offentlige høytidsdager:

kr. 955

e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr. 1925

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før hellig-dager og offentlige høytidsdager:

kr. 3325

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen

Wenche Bjørland

Anne-Line Hovland

fung. avdelingsdirektør

seniorrådgiver