Rundskriv H-10/04

Endring i utlendingsforskriften § 106

Rundskriv H-10/04

Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektorat
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Justisdepartementet
Sosialdepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

H-10/04

04/535/VMS

19.05.2004

Endring i utlendingsforskriften § 106

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt en endring i § 106 i utlendingsforskriften. Endringen gjelder vilkår for å få visum. Endringen er omhandlet i høringsbrev av 18.03.2004.

Endringen trer i kraft 1.juni 2004.

Endringen følger under:

Om endringen i utlendingsforskriften § 106

Det tilføyes et nytt annet ledd i § 106. Dagens § 106 første ledd lister opp hvilke vilkår som skal være oppfylt for å få visum, (gyldig pass, returadgang og midler til å dekke oppholdet). Endringen som nå gjøres, innebærer at det innføres krav til reise/sykeforsikring for å få visum. Dette vilkåret kan imidlertid fravikes, jf nærmere under.

EU-Rådet vedtok den 22.12.2003 Rådsbeslutning 2004/17/EF. Den omhandler endring av den Konsulære Felles Instruks, del V punkt 1.4 annet avsnitt, tredje ledd. Det innføres nå som et standard vilkår at søker for å få Schengen-visum, som hovedregel må ha en forsikring som dekker eventuelle utgifter i forbindelse med hjemsendelse av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og akutt sykehusbehandling.

Søker skal i utgangpunktet tegne forsikring i det landet vedkommende har bopel. Hvis dette ikke er mulig skal det tilstrebes å tegne forsikring i et annet land. Forsikringen kan også tegnes av den som inviterer, og da bør forsikringen tegnes i vedkommende bopelsland.

Forsikringen skal gjelde for samtlige Schengen-land, og minstedekningen skal være 30 000 Euro.

Utgangspunktet skal være at dokumentasjon for forsikringen skal fremlegges ved utstedelse av visumet. Det kreves altså ikke at forsikringen skal være kjøpt og betalt på det tidspunkt man søker, men på det tidspunkt man får utstedt visumet. På den måten avverger man at en søker kjøper en forsikring og deretter får avslag på visumsøknaden av andre grunner.

Den ansvarlige lokale utenriksstasjon kan i forbindelse med behandling av visumsøknaden beslutte å gjøre unntak fra kravet om forsikring der det kan antas at det finnes tilstrekkelig forsikring søkers ervervssituasjon tatt i betraktning.

Det kan fritas for krav om forsikring der det innen rammen av det lokale konsulære samarbeidet konstateres at det for visse tredjelandsborgere er umulig å tegne slik forsikring.

Schengen-utenriksstasjonen på stedet kan beslutte å dispensere fra kravet om forsikring i individuelle tilfeller for innehavere av diplomat-, tjeneste-, og offisielle pass når det skjer av hensyn til nasjonale utenrikspolitiske, utviklingspolitiske eller andre vesentlige offentlige interesser.

I alle tilfeller der visumsøker unntas fra kravet om reiseforsikring skal dette anmerkes i visumetiketten.

Med hilsen


Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

Sissil Pettersen
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Med virkning fra 1. juni 2004 gjøres følgende endring i forskrift av 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften):

§ 106 annet ledd skal lyde:

Besøksvisum kan gis for turistbesøk, familiebesøk, offentlige oppdrag, forretningsreise, studiebesøk eller annet formål, når oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse ikke kreves. Visum kan også gis til utlending som har slik kompetanse som nevnt i § 3 annet ledd bokstav og som har til hensikt å søke jobb i Norge, eller som har inngått arbeidskontrakt med arbeidsgiver i Norge. I alle tilfelle kreves det at søker har:

1) Gyldig pass eller . . .

2) Returadgang til . . .

3) Midler til å dekke . . .

Det er videre som hovedregel et vilkår at søkeren fremlegger dokumentasjon på reise/sykeforsikring som dekker eventuelle utgifter i forbindelse medhjemsendelse av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og akutt sykehusbehandling. Forsikringen skal gjelde for samtlige Schengen-land, og ha en minstedekning på 30 000 Euro. Det skal anmerkes i visumetiketten dersom det er gjort unntak fra kravet om forsikring.

Tidligere annet ledd blir nytt tredje ledd. Tidligere tredje ledd blir nytt fjerde ledd osv.