Rundskriv V-6N/2005

Statsbudsjettet 2005 kap.310 post 75, Tilskudd til privateide kirkebygg

Rundskriv

Fylkesmennene
Samarbeirsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges kristne råd
Norges Frikirkeråd
Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge
Islamsk råd
Organisasjonenes Fellesråd

Nr.

Vår ref

Dato

V-6

2005/490 KU/KU3 KSR

16.02.2005

Statsbudsjettet 2005 Kap. 310 Post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg.


Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg i 2005 med kr 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kultur- og kirkedepartementet innen 1. juni 2005, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved. Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen årsskiftet. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at søknadsfristen er fremskyndet i forhold til tidligere år. Vi ber derfor alle mottakere av rundskrivet om snarest å videreformidle rundskrivet med vedlegg til alle registrerte trossamfunn innenfor sitt ansvarsområde. For å unngå at enkelte lokale menigheter kommer for sent med sine søknader, ber vi spesielt fylkesmennene om å sende rundskrivet til alle menigheter i sitt fylke, uavhengig av om det kunne vært forventet at menighetenes sentrale nivåer videreformidlet dette til lokale nivåer.

Det er utarbeidet retningslinjer for tilskuddsordningen i henhold til Økonomireglementet for staten. Retningslinjene og søknadsskjema følger vedlagt.

Søknadsskjema skal benyttes, og retningslinjene må følges ved utfylling og innsending av søknaden, jf. særlig pkt. 6.1 om søknadens innhold.

Med hilsen

Stein Sægrov e.f.

avdelingsdirektør

Elisabeth Solberg

underdirektør

Vedlegg: Retningslinjer og søknadsskjema