Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2005

Rundskriv 1/2005

Rundskriv 1/2005

Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2005

Kap. 1530 postene 71 –74

Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner

Nr.

Dato

1/2005

4. januar 2005

Stortinget har bevilget støtte for 2005 til de politiske partienes lokale organisasjoner og til gruppene i fylkestingene og kommunestyrene. Ved utbetaling av tilskudd for 2005 skal satsene gjengitt i dette rundskrivet benyttes.

Generelle forutsetninger for ordningen

Det skal anvendes de samme reglene for utbetalingene i 2005 som tidligere, jf. retningslinjer P-650 av 24. mai 1993. Her nevnes spesielt at for å oppnå stemmestøtte (post 71 og 73) må et parti være registrert i overensstemmelse med valgloven § 5-1 og § 5-2. Dersom det blir stilt en fellesliste mellom to eller flere registrerte partier, har vedkommende fellesliste krav på stemmestøtte. Hvis derimot et registrert parti stiller fellesliste sammen med en “upolitisk” gruppe, har ikke felleslisten krav på stemmestøtte.

Merk også at den stemmefordeling og den gruppesammensetning som følger av valgresultatet gjelder for tilskuddsberegningen i hele valgperioden, slik at en ser bort fra mulige partiendringer i perioden.

Tilskudd gitt over kap. 1530 postene 71-74 administreres av fylkesmennene, mens selve utbetalingen av støtten foretas av den enkelte kommune og fylkeskommune etter søknad fra de politiske partiers organisasjoner på kommune- og fylkesplan. Kommunene og fylkeskommunene søker deretter fylkesmannen om refusjon fra statskassen. Kommune- og fylkesrevisjonen skal kontrollere alle refusjonskrav hva angår det materielle innholdet, dvs. at partiet er registrert i overensstemmelse med valgloven § 5-1 og § 5-2, at det er benyttet riktige satser i tråd med det årlige rundskrivet fra Moderniseringsdepartementet og at det er benyttet korrekt antall godkjente stemmer etter den offisielle valgstatistikken fra siste kommune- og fylkestingsvalg. I tillegg skal det kontrolleres at det beløpet som blir krevd refundert, er utbetalt og korrekt bokført.

Fylkesmannen skal også kontrollere at refusjonskrav er riktige hva angår tilskuddssatser og at tallet på stemmer, representanter og grupper er oppført i samsvar med det offisielle valgresultatet. Det bes spesielt om at det påses at utbetalingene blir belastet på de riktige postene i statsregnskapet, da det i senere år har vist seg å være noe feilpostering mellom postene 71 – 74.

Bevilgningen på kap. 1530 kan ikke overføres fra ett budsjettår til neste, dvs. refusjonskrav må være bokført i 2005 for å bli honorert. Refusjonskravene må derfor være fylkesmennene i hende senest 15. november 2005.

Følgende satser skal benyttes ved beregning av støtten for 2005:

Post 71

Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner


kr

12,38

Post 72

Grunnbeløp til kommunestyregruppene

kr

3089,56

Post 72

Representanttillegg til kommunestyregruppene

kr

1110,18

Post 73

Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner der det foreligger søknad fra ungdomsorganisasjonene

kr

29,65

Post 73

Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner der det ikke foreligger søknad fra ungdomsorganisasjonene

kr

20,94

Post 74

Grunnbeløp til fylkestingsgruppene

kr

24960,54

Post 74

Representanttillegg til fylkesgruppene

kr

5552,70


Eventuelle spørsmål kan rettes til Moderniseringsdepartementet
v/Jens-Oscar Nergård, telefon 22 24 47 89 eller e-mail: jens-oscar.nergaard@mod.dep.no

Med hilsen

Christian Fredrik Horst Jens-Oscar Nergård