Rundskriv G-06/2004

Endringer i stykkprisforskriften - utlendingssaker

Rundskriv G 06/2004
Snr. 200406589

Dato: 22.12.2004

ENDRINGER I STYKKPRISFORSKRIFTEN § 4 ANNET LEDD NR. 6 – UTLENDINGSSAKER

I

Kommentarer

Justisdepartementet viser til stykkprisforskriften (forskrift av 18.09.2001 nr. 1088 om salær fra det offentlige til advokater mfl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker) og rundskriv G22/02.

Kommunal- og regionaldepartementet har evaluert advokatordningen for asylsøkere. I Ot.prp. nr. 51 (2003-2004) ble det foreslått endringer i utlendingsloven, herunder endringer i reglene om fritt rettsråd i asylsaker, og i rettshjelpsloven. Stortinget behandlet saken ved Innst. O nr. 93 (2003-2004), og forslagene ble vedtatt. Endringene trer i kraft 01.01.2005.

Lovendringen medfører at asylsøkere som hovedregel ikke lenger skal ha rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i søknadsomgangen. UDI og en frivillig organisasjon skal nå ivareta asylsøkerens behov på dette stadiet. Enslige mindreårige asylsøkere og visse andre grupper skal fremdeles ha rett til fritt rettråd uten behovsprøving i søknadsomgangen.

Det skal fortsatt gis fritt rettsråd uten behovsprøving til asylsøkere i klageomgangen, men bistanden blir noe mer differensiert.

I saker om bortvisning, utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse er det ikke foretatt endinger. Bistand i disse sakene skal honoreres som før og er nå tatt inn i forskriften bokstav a.

I arbeidsoppgaven skal asylsøkerens DUF nummer oppgis. Det skal også redegjøres for hvilket arbeid som faktisk er utført og tidspunktet for dette, ved at arbeidsoppgavens

del 2 fylles ut som ved skjønnsmessig salærfastsettelse. I familiesakene skal samtlige familiemedlemmers DUF nummer oppgis. Videre skal kopi av tildelingsbrevet fra UDI vedlegges, samt kopi av vedtak og eventuelt beslutning om utsatt iverksettelse. Slike opplysninger er av avgjørende betydning for at fylkesmannen som salærfastsettende myndighet skal kunne ta stilling til salæroppgaven på en tilfredsstillende måte jf. salærforskriften § 5, og er et vilkår for at arbeidsoppgaven skal kunne honoreres.

Når det gjelder salærfastsettelsen vises det til salærforskriftens bestemmelser, særlig § 9 om bostedsforbehold og § 12 om skifte av advokat. Det vises også til utdypning vedrørende nevnte bestemmelser i rundskriv UDI 2004-60 og rundskriv UDI 2004-061. Lovendringene innebærer at det vil gå med færre tolketimer i forbindelse med advokatens kommunikasjon med klient. Med unntak av de grupper som har krav på advokatbistand i søknadsomgangen, legges det til grunn at det i en sak av normalt omfang vil være tilstrekkelig med inntil 3 timers tolkebistand. Søknad om dekning utover dette må derfor begrunnes særskilt.

I følge utlendingsloven § 38 b fjerde ledd kan utlending gis adgang til å møte personlig og uttale seg i sak som behandles av Utlendingsnemnda. Slik adgang skal som hovedregel gis i asylsaker som byr på vesentlige tvilsspørsmål. Klagerens advokat eller annen representant kan møte sammen med klageren. I de tilfeller klageren i medhold av § 38 b fjerde ledd møter med advokat, skal det som i dag gis et tillegg på 5 ganger den offentlige salærsats.

Det understrekes at stykkprisforskriften ikke kommer til anvendelse ved begjæring om omgjøring av endelig forvaltningsvedtak eller når utlending som har søkt asyl klager over bare å ha fått innvilget arbeids- eller oppholdstillatelse, jf. Justisdepartementets rundskriv G-73/96 om fri rettshjelp side 98 flg. Stykkprisforskriften § 4 tredje ledd om eventuell skjønnsmessig salærfastsettelse gjelder fortsatt.

II

Forskriften § 4 annet ledd nr. 6 skal heretter lyde

6. Utlendingssaker:

a. I sak om bortvisning, utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse:

3 ganger den offentlige salærsats.

Ved klage gis et tillegg med 1 gang salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

b. Ved søknad om asyl fra enslig mindreårig asylsøker, i saker som kan berøre rikets sikkerhet, utenrikspolitiske forhold eller der eksklusjon fra flyktningstatus kan bli utfallet:

3 ganger den offentlige salærsats.

Ved klage gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

c. Utlending som klager over negativt vedtak på søknad om asyl:

1. I ordinær asylsak: 5 ganger den offentlige salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

2. I asylsak som anses å være åpenbart grunnløs:

3 ganger den offentlige salærsats.

Ved samtykke om utsatt iverksettelse gis et tillegg med 2 ganger salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

3. I asylsak som behandles etter Dublin II-forordningen og i 1. asyllandssaker:

2 ganger den offentlige salærsats.

Ved samtykke om utsatt iverksettelse gis et tillegg med 3 ganger salærsatsen.

Ved personlig fremmøte i Utlendingsnemnda gis et tillegg med 5 ganger salærsatsen.

For familier gis det i saker som nevnt i a,b,c et tillegg med én gang salærsatsen for ektefelle/registrert partner/samboer og for hvert barn mellom 14 og 18 år. For familiemedlemmer over 18 år gis en selvstendig stykkpris.

III

Ikrafttredelse

Forskriftsendringen trer i kraft 01.01.2005. Endringene som er nevnt i pkt. b. og c. kommer til anvendelse i saker der utlending registreres som asylsøker hos politiet fra og med 01.01.2005.Med hilsen

Anne Pauline Jensen fung. ekspedisjonssjef

Wenche Kverneland avdelingsdirektør