M-5/2004 Endringer i forskrift av 10.april 2000 nr. 351 om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket

R-1086 (15.12.2004)

Nr.
M-5/2004
R-1086

Vår ref
200402264-/HVA

Dato
15.12.2004

Til:

Fylkesmennenes landbruksavdelinger
Norges Skogeierforbund
Skogeierforeningene
Norskog
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Endringer i forskrift av 10.april 2000 nr. 351 om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket

Det vises til departementets høringsbrev datert 7. juli 2004 vedrørende FoU-avgifter innen landbruksområdet.

Landbruks- og matdepartementet har i dag endret avgiftssatsen i § 4 i ovennevnte forskrift fra kr. 0,50 til kr. 1,00 med virkning fra 1. januar 2005. Den nye avgiftssatsen gjelder for alt avgiftspliktig virke som omsettes etter denne dato.

En kopi av dette rundskriv med vedlegg er sendt Norsk Virkesmåling, Treforedlings-industriens Bransjeforening, Treindustrien, Skog-Data A/S, Norges forskningsråd og Norsk Almenningsforbund.

Endringer i forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket

Landbruks- og matdepartementet

Med hilsen

Ellen Hambro (e.f.)
ekspedisjonssjef

Bente Lise Dagenborg
kst. avdelingsdirektør