Rundskriv G-01/2005

Retningslinjer for fri rettshjelp til personer som er rammet av naturkatastrofen i Sørøst-Asia

Rundskriv G 01/2005
Snr. 200500074
Dato: 07.01.2005

Retningslinjer for fri rettshjelp til personer som er rammet av naturkatastrofen i Sørøst-Asia

Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia kan føre til at en rekke personer bosatt i Norge i den nærmeste fremtid kan få et utvidet behov for hjelp og støtte som følge av det de har vært utsatt for, herunder bistand fra advokat for å ivareta sine juridiske interesser og finne fram i eksisterende forsikrings- og støtteordninger m.v. Dette gjelder personer som er direkte berørt av hendelsene og deres nærmeste pårørende.

I medhold av rettshjelpsloven § 13 annet ledd jf. § 18 første ledd kan det innvilges fri rettshjelp i bl.a. trygde- og pensjonssaker, visse forsikringssaker mv. I disse tilfellene kan det tilstås fri rettshjelp i den utstrekning det fremstår som rimelig og nødvendig i den enkelte sak. På bakgrunn av det mange har opplevd i forbindelse med flomkatastrofen, vil det måtte legges til grunn at det vil være rimelig å innvilge fritt rettsråd for å finne løsninger på akutte problemstillinger som vil være typiske etter slike hendelser. Dette vil også gjelde for saker som hører under rettshjelpsloven § 13, tredje ledd, for eksempel bistand etter lov om forsvunne personer og spørsmål knyttet til arv. Departementet legger til grunn at en samlet bistand på inntil 10 timer fritt rettsråd i utgangspunktet vil være tilstrekkelig. I enkelte, særlige tilfeller med omfattende og sammensatte problemstillinger vil et slikt antall timer ikke være tilstrekkelig. I saker som byr på spesiell tvil, eller som kan antas å falle innenfor rettshjelpsloven § 6 kan departementet gi muntlig veiledning.

Rettshjelpsloven er subsidiær i forhold til andre dekningsmåter en søker måtte ha, som private rettshjelpsforsikringer og lignende.

Vi viser for øvrig til at lovens økonomiske vilkår, jf. §§ 8 og 10 på vanlig måte må være oppfylt i forhold til inntekt. Det skal imidlertid ses bort fra søkers eventuelle formue i den utstrekning den er en følge av katastrofen.

Når det gjelder barn/mindreårige skal det ikke foretas økonomisk identifikasjon med foreldre/foresatte/verge når saken gjelder barnets eget behov for bistand. Det betales ikke egenandel i disse sakene der fri rettshjelp gis uten behovsprøving.
Med hilsen

Anne K. Herse
ekspedisjonssjef

Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør