A-6/2006 Statsbudsjettet 2007 - behandling og samordning av samiske saker

Til samtlige departementer
og Statsministerens kontor

Nr.
A-6/2006

Vår ref
200600850-/NKR

Dato
30.01.2006

Statsbudsjettet 2007 - behandling og samordning av samiske saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede samordningsansvar for sta­tens samepolitikk, mens det faglige ansvaret ligger i det enkelte fagdepartement. Det er det enkelte fagdepartement som har ansvaret for å følge opp samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjett­messig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2007 presenteres i Sametingets vedtak av 7. desember 2005, sak 58/05 Sametingets budsjettbehov 2007, kapittel 21 og 22. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Dokumentet er vedlagt, og er også lenket til dette rundskrivet på Arbeids- og inkluderingsdepartementets sider på ODIN.

I dette rundskrivet gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2007, og omtaler følgende temaer:

1. Forholdet til Sametinget
2. Satsningsforslag
3. Omtale i Arbeids- og inkluderingsdepartementets St prp nr 1
4. Publikasjon og bevilgninger til samiske formål
5. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet
6. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
7. Oppsummering av frister

1. Forholdet til Sametinget

Regjeringen vil føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkningen slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Sametinget må ha en reell innflytelse på områder som er viktige for det samiske samfunnet. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og har også overtatt forvaltnings­ansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. For å sikre at arbeidet med saker som kan påvirke samene direkte gjennomføres på en tilfredsstillende måte, ble det i mai 2005 etablert retningsgivende prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Budsjettarbeidet er ikke omfattet av konsultasjonsprosedyrene. Det er enighet mellom Sametinget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at det er nødvendig å se nærmere på prosedyrene for utarbeidelsen av Sametingets budsjett. Det tas sikte på å gjennomføre dette arbeidet innen 15. september 2006.

Sametingsrådet og arbeids- og inkluderingsministeren avholdt det første faste halv­årlige møtet 14. desember 2005. I dette møtet presenterte sametingspresidenten Sametingets budsjettforslag for 2007.

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn.

Sametinget har de siste årene vært invitert til et felles budsjettmøte med sameministeren og andre statsråder, der mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for påfølgende år drøftes. Dette møtet er en viktig del av dialogen mellom regjeringen og Sametinget. I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2007 møtes sametings­presidenten, finansministeren og arbeids- og inkluderingsministeren for å drøfte Sametingets budsjettforslag.

2. Satsningsforslag

Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske om­rådet, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det er derfor tidligere besluttet at samiske saker skal fremmes samlet til regjeringens budsjettkonferanser. Hensikten med dette er å kunne se satsningen på samepolitiske tiltak under ett. Dette innebærer at forslag fra alle departementene som gjelder samiske formål presenteres av arbeids- og inkluderingsministeren som har samordningsansvaret for samiske saker. Det understrekes at den enkelte fagstatsråd med dette ikke er unntatt ansvaret for tiltak innen eget fag­område.

Vi ber derfor om at departementene orienterer Arbeids- og inkluderingsdepartementet om eventuelle nye satsningsforslag som gjelder samiske formål innen 10. februar 2006.

3. Omtale i Arbeids- og inkluderingsdepartementets St prp nr 1

Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjettproposisjon skal gi en kort og samlet fram­stilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 09.80 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i bevilgninger til samiske formål i 2007. Fristen for å levere bidrag er 7. august 2006.

4. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Dette vil bli gjort også for statsbud­sjettet 2007. Publikasjonen utgis på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departemen­tenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposi­sjonene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det same­politiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

  • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
  • Målsetningen med bevilgningen
  • Regnskapstall/rapport for 2005, bevilgning for 2006 og forslag for 2007

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2006-budsjettet rundskriv H-2179. Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 4. september 2006.

5. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør arbeids- og inkluderingsministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Departementene bes derfor utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på ODIN og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist er 18. september 2006.

6. Tildelingsbrev til Sametinget - retningslinjer

Sametinget som samepolitisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 3 om bruttobudsjette­ring og får sin bevilgning fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innen­for eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Økonomiforvaltning i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltning i Sametinget, og Finans­departementets rundskriv av 21. desember 2005 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-106/05).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fagdepartementenes utkast til tildelingsbrev til Sametinget for statsbudsjettet 2007 forelegges Arbeids- og inkluderingsdepartementet til uttalelse. Arbeids- og inkluderingsdepartementets tildelingsbrev til Sametinget vil bli forelagt berørte fagdepartementer.

7. Oppsummering av frister

10. februar 2006

Orientere om satsningsforslag som gjelder samiske formål

7. august 2006

Kort bidrag til Arbeids- og inkluderingsdepartementets St. prp. nr. 1 (2006-2007)

4. september 2006

Bidrag til publikasjonen ”Bevilgninger til samiske formål i stats­budsjettet 2007”

18. september 2006

Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tekstbidrag bes levert på diskett/CD.

Vi ber departementene oppgi navn på kontaktperson og e-postadresse til rådgiver Nancy V. Olsen, tlf 47186, nvo@aid.dep.no.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rund­skrivet, ber vi om at det tas kontakt med rådgiver Nancy V. Olsen eller avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard, tlf 47031, bom@aid.dep.no.

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 14.5 Offentlighet i budsjettsaker.

Med hilsen

Bjørn Olav Megard (e.f) avdelingsdirektør

Ninni Kate Rognli
prosjektleder

Kopi: Sámediggi-Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok

Vedlegg: Sametingets budsjettbehov 2007 (Word-fil)