Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Rundskrivet informerer om endringer i opplæringsloven og friskoleloven vedtatt av Stortinget 12. juni 2007. Endringene omfatter blant annet lovregulering av reklame i skolen, lovfesting av skoleeiers ansvar for å holde elevene i videregående opplæring med nødvendige læremidler og innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring.

Rundskriv F-13-07: Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (pdf-fil) 

 Rundskrivet gjelder:

  • Lovregulering av reklame i skolen
  • Lovregulering av skoleeiers ansvar for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring
  • Innføring av en bestemmelse i opplæringsloven om godkjenning av videregående skoler basert på mellomstatlige avtaler
  • Innføringen av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring
  • Organiseringen av fag- og yrkesopplæringen regionalt og om yrkesopplæringsnemndas sammensetning og oppgaver

 

Vedlegg 1: Lov 2007-06-29 nr. 91 – Lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (pdf-fil)

Vedlegg 2: Forskrift om endringar i forskrift 14.07.2006 nr. 932 til privatskolelova og Forskrift om endringar i forskrift 23.06.2006 nr. 724 til opplæringslova (pdf-fil)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Dette rundskrivet er publisert i PDF-format. For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html