Statsbudsjettet 2007. Statlig støtte til registrerte politiske partier satser for utbetaling

Rundskriv P-1/2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2007 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102).

Rundskriv

Fylkesmennene

Nr. P-1/2007

Dato:
19.01.07

Statsbudsjettet 2007. Statlig støtte til registrerte politiske partier satser for utbetaling

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2007 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). FAD har ved utsendelsene av rundskrivet avventet Partilovnemndas vedtak av 11.1.2007 av relevans for administreringen av regelverket. Dette rundskrivet vil også bli lagt ut på FADs hjemmeside ODIN under ”Politiske partier”.

Det vises også til rundskriv 1/2006 (av 23.1.06) og P-0930 (av 11.8.06) som innholder informasjon om overordnet regelverk, Partilovnemndas tolkningsuttalelser og administrative forhold i tilknytning til ordningen samt embetsoppdraget. Rundskrivene for 2006 finnes på følgende lenker:

Kort om administrative forhold
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene ble vedtatt og sanksjonert den 17. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 84 (2004-2005) Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) og Innst. O. nr. 129 (2004-2005) fra Stortingets familie-, kultur-, og administrasjonskomité. De administrative oppgavene i tilknytning til loven er lagt til FAD og fylkesmennene. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes inntekter. Fylkesmennene overtok fra 1.1.2006 de oppgaver som kommuner og fylkeskommuner tidligere hadde med å betale ut statlig tilskudd til kommune- og fylkespartiene over kapittel 1530 Tilskudd til de politiske partiene. Det vises for øvrig til departementets brev av 28.10.05 til fylkesmennene.

Partilovnemndas oppgaver følger av partiloven § 24 annet ledd, som lyder:

”Partilovnemnda skal:

  1. tolke det aktuelle regelverket
  2. fatte vedtak om tilbakeholdelse av støtte
  3. avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8
  4. avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15”

Partilovnemndas oppgaver framgår også av Ot.prp. nr. 84 (2004-05) side 82:

”Nemnda skal behandle klager på tildeling av tilskuddet og klager på forhold i forbindelse med registrering som i dag tilligger klagenemnda etter valgloven. Den skal videre treffe avgjørelser om tilbakeholdelse av støtte til partier eller partilag som ikke har oppfylt lovens krav innen gjeldende frister, enten på eget initiativ eller etter innstilling fra departementet. Nemnda skal avgi en årlig rapport om sin virksomhet til departementet.”

Særskilt om registreringer i 2007 – Partilovnemndas uttalelse i sak 35-06
Det vises for øvrig til rundskriv 1/2006 for nærmere redegjørelse for registrerings- og søknadsbehandling.

Departementet antar at de fleste partier som er tilskuddsberettiget i inneværende valgperiode allerede søkte om støtte i 2006 og at departementet og fylkesmennene derfor kun vil motta et begrenset antall søknader i 2007. FAD sendte den 7.11.2006 en forespørsel til Partilovnemnda om hvordan departementet og fylkesmennene på prinsipielt grunnlag skal forholde seg til søknader som mottas senere enn første år i en valgperiode.

Partilovnemnda har i brev av 11.1.2007 kommet med tilrådninger til søknadsbehandling og dessuten drøftet adgangen til å sette vilkår i form av oppfylt innberetningsplikt etter partiloven § 18, jf avnittet nedenfor om utbetaling av tilskudd i 2007.

Etter nemndas vurdering kan ikke bestemmelsene om at en søknad første året etter et valg vil gjelde for hele perioden, tolkes dit hen at man bare kan søke det første året. Bestemmelsene er gitt for at partiene skal slippe å søke hvert år. Følgelig er dette bestemmelser i favør av partiene. Det kan ikke da være riktig å forstå bestemmelsene slik at det også må søkes det første året, og at retten til støtte ellers ville gå tapt. Det må være opp til partilaget om det ønsker å benytte seg av retten til partistøtte i alle fire år eller bare i deler av valgperioden.

Basert på dette, konkluder Partilovnemnda med at partilag som ikke søkte om støtte for 2006, likevel kan søke om støtte for 2007. Partilovnemnda tilrår at det legges til grunn som administrativ praksis at bare partilag som eksisterer i et helt år har rett til støtte:

”Resultatet vil da bli at om et partilag sender inn en søknad i mai, og viser til at laget er nystartet eller har gjenoppstått, så må svaret fra fylkesmannen bli at det først kan søkes om støtte for neste år.

Ved behandlingen av søknaden (i praksis i februar/mars?) året etter, har man selvsagt ingen garanti for at partilaget vil eksistere ut hele det aktuelle året. Dette er imidlertid den allmenne situasjon for samtlige partilag. De får utbetalt støtten tidlig på året, og det føres ingen kontroll med at de deretter faktisk eksisterer, før det eventuelt blir aktuelt å treffe vedtak om tilbakehold av støtte, jf. partiloven § 24 annet ledd bokstav b og partilovforskriften § 15 første ledd bokstav b, lang tid etterpå.

I denne sammenheng kan man trekke inn problemstillingen i spørsmål 3. Man kan f.eks. legge til grunn som administrativ praksis at søknadsfristen – i ethvert år – er 20. januar, og at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet. Så kan man ha et unntak fra denne søknadsfristen for partilag som kan sannsynliggjøre at de har eksistert hele året, men av ulike grunner ikke klarte å overholde søknadsfristen. Resultatet vil da bli at nystartede og gjenoppståtte partilag ikke får støtte i stiftelsesåret (med mindre de stiftes mellom 1. og 20. januar), mens eksisterende partilag som oversitter fristen ikke blir fratatt den støtten de har krav på etter loven om laget kan sannsynliggjøre at det har eksistert hele året.”

Vi tror ikke at slike administrative ordensregler vil bli utfordret i særlig grad. Dette vil i praksis uansett dreie seg om partilag med liten velgeroppslutning, slik at den partistøtten det er tale om vil være beskjeden.”

Partilovnemnda konkluderer med følgende prinsipper for søknadsbehandling som departementet ber fylkesmennene legge til grunn:

  1. Det bør settes en administrativ søknadsfrist, til f.eks. 20. januar.
  2. Bare lag som eksisterer på denne datoen kan søke
  3. Lag som stiftes/gjenoppstår etter denne datoen må vente til neste år med å søke, og får ikke støtte for stiftelsesåret.
  4. Det gjøres unntak for lag som oversitter søknadsfristen, men som kan sannsynliggjøre at de eksisterte ved søknadsfristens utløp.

Departementet har bestemt at fristen under bokstav a) settes til 15. februar.

Utbetaling av tilskudd i 2007

Fylkesmennene skal i 2007 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene sendes fylkesmennene i årlige rundskriv. I tillegg legges SSBs spesialutkjøringer fra valgstatistikken ut på fylkesmennenes webside og på departementets hjemmeside (ODIN). Tabellene inngikk som vedlegg til rundskriv 1/2006, jf lenken ovenfor. SSBs utkjøringer/oversikter viser stemmeantallet til støtteberettigede partier, herunder hvilke partier som er berettiget grunnstøtte på lokalt og regionalt plan . Fylkesmennene skal benytte disse tabellene sammen med departementets satser for beregning av tilskudd til den enkelte mottaker. Årets satser framgår av avsnittet nedenfor.

Det legges opp til én utbetaling per år. I hht til resultatkravet i embetsmannsoppdraget, skal tilskuddene utbetales innen første kvartal.

Om adgang til å stille vilkår om tidligere innberetning av inntektsregnskaper eller erklæringer - Partilovnemndas uttalelse i sak 35-06
Partilovnemnda har drøftet om det kan settes som vilkår for å behandle/innvilge søknader i 2007 at partilaget har overholdt sin innrapporteringsplikt etter partiloven § 18 i 2006. Partilovnemnda har i sak 35-06 konkludert med følgende:

”Det bør ikke settes som vilkår for å behandle/innvilge søknader i 2007 at partilaget har overholdt sin innrapporteringsplikt etter partiloven § 18 i 2006. Slikt vilkår bør likevel settes for eventuelle hovedorganisasjoner eller fylkeslag/fylkesungdomslag i de større partiene som søker for første gang i 2007, dersom laget også fantes i 2005 og 2006.”

Partiene som nemnda her sikter til, er: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Rød Valgallianse.

Departementet ber om at fylkesmennene følger opp dette. Det presiseres at det kun skal stilles vilkår om innberettede inntektsregnskaper eller erklæringer etter § 18 tredje ledd til partilag under ovennevnte partier, dersom partilaget både eksisterte i 2005 og 2006.

Satser for 2007

Ved beregning av tilskuddet for 2007 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB:

Post 71.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner


kr 11,48

Post 71.02

Grunntilskudd til de politiske partiers kommuneorganisasjoner


kr 1 064,07

Post 73.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner


kr 27,06

Post 73.02

Grunntilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner


kr 38 589,26

Post 75

Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner


kr 8,88

Merk at grunnstøtten er en fast sats uavhengig av antallet representanter! Det gis derfor kun ett grunnstøttebeløp per parti. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, tildeles ett grunnstøttebeløp pr. liste. Det vises forøvrig til Partilovnemndas uttalelser i sak 4-06 og 10-06 om felleslister som kan finnes på:

www.partilovnemnda.no

Tilskuddet til det enkelte partilag etter post 71.01, 73.01 og 75 framkommer ved å multiplisere den respektive satsen med partiets stemmer ved siste fylkestings- eller kommunestyrevalg. For fylkesungdomspartiene legges morpartiets stemmer til grunn. For nærmere redegjørelse for framgangsmåten ved beregningene, vises det til regneksempler i rundskriv 1/2006.

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes pr. e-post til:

jon@fad.dep.no

Med hilsen

Christian Fredrik Horst
avdelingsdirektør(e.f.)

Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver