Rundskriv

Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2006

P-0930

Rundskriv om bevilgningsendringer for 2006. Stortinget har i juni 2006 økt bevilgningen på kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier post 71 Tilskudd til kommunepartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2006

KAP. 1530 POSTENE 71 og 75 - BEVILGNINGSENDRINGER FOR 2006

Til Fylkesmennene

Nr.

Vår referanse

Dato

P-0930

200500470-/JON

11.08.2006

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) viser til brev av 28.10.2005 fra daværende Moderniseringsdepartementet om oppgaver tillagt fylkesmennene fra 1.1.2006 som følge av den nye partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Det vises også til rundskriv 1/2006 av 23.1.2006 om satser for utbetaling på kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier post 71, 73 og 75, jf statsbudsjettet for 2006 og embetsoppdraget.

Relevante dokumenter i saken finnes på følgende lenke:

http://odin.dep.no/fad/norsk/tema/politiske_partier/bn.html

(Rundskriv 1/2006 inneholder lenker til Statistisk sentralbyrås tabeller over kommunestyre og fylkestingsvalget 2003 og stortingsvalget 2005).

Bevilgningsendringer for 2006

Stortinget har i juni 2006 økt bevilgningen på kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier post 71 Tilskudd til kommunepartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner. Det vises til St.prp nr. 66 (2005-2006) og Innst.S. nr. 205 (2005-2006). Ved utbetaling av tilskudd for 2006 skal satsene i dette rundskrivet benyttes (jf avsnittet nedenfor) i tillegg til satsene i rundskriv 1/2006. De fleste fylkesmenn har allerede foretatt utbetalinger til partiene i hht rundskriv 1/2006. Det må i slike tilfeller derfor foretas en ekstra utbetaling til kommunepartiene og fylkesungdomslagene i 2006. Det presiseres at dette kun gjelder partier som har sendt inn registreringsopplysninger i samsvar med reglene. Det kreves ingen tilleggssøknad fra partiene for utbetaling i hht dette rundskrivet.

For øvrig legges kap. 3 i partiloven til grunn for utbetalingene.

Vedtak fattet av Partilovnemnda

Støtte til partienes ungdomsorganisasjoner

Partilovnemnda har i sak 05-06 (av 22.6.2006) avgitt tolkningsuttalelse i forbindelse med Rød Ungdoms spørsmål av 7.2.2006 til departementets anvendelse av partilovens bestemmelser om støtte til ungdomsorganisasjoner. Nemndas vedtak finnes på følgende lenke:

http://partilovnemnda.no

Departementet ga i brev av 30.1.2006 Rød Ungdom avslag på søknad om støtte i hht § 11 tredje ledd i partiloven. Til grunn for lovanvendelsen la departementet intensjonen i Ot. prp nr 84 (2004-2005) Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene) side 25:

”Departementet viser til at støtten på post 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner fordeles etter de samme kriteriene som gjelder for støtten post 70. Departementet foreslår at støtten til ungdomsorganisasjonene fordeles slik at kun de organisasjoner hvor morpartiet er berettiget grunntilskudd etter post 70, har rett til støtte over post 76 - og at denne støtten fordeles forholdsmessig etter morpartienes stemmetall. Begrunnelsen for forslaget er at støtten til ungdomsorganisasjonene i dag er begrenset (5,7 mill. kroner). En oppsplitting og fragmentering av støttebeløpet antas å føre til at den samfunnsmessige effekten av støtten blir redusert. I praksis vil dette innebære at støtten over post 76 blir fordelt etter samme kriterier som i dag.”

Departementet har i brev av 3.5.2006 til Partilovnemnda gitt uttrykk for at intensjonen kan sies ikke å være fulgt opp i tilstrekkelig grad i lovteksten §11 tredje ledd og (tilsvarende § 12 tredje ledd). I stedet for ”stemmestøtte” burde det her stått ”grunnstøtte”.

Partilovnemnda har enstemmig gitt tilrådning om at man, inntil eventuell lovendring, følger ordlyden i partiloven § 11 tredje ledd og § 12 tredje ledd.

Dette innebærer at det ved tildeling av statlig partistøtte til ungdomsorganisasjoner, ikke skal stilles vilkår om at morpartiet er berettiget grunnstøtte i hht §§ 11 og 12 annet ledd i loven. Dette innebærer igjen at søknader som tidligere er avslått av fylkesmennene på grunnlag av departementets tolkning av disse bestemmelsene, jf også rundskriv 1/2006, likevel skal honoreres.

Felleslister

Partilovnemnda har i forbindelse med klage på avslag på statlig partistøtte fra Solidaritetslista i Notodden kommune, kommet til at en fellesliste mellom registrerte partier, jf §§ 11-13 fjerde ledd, ikke mister støtten fordi en viss andel av listekandidatene var partiløse. Det vises forøvrig til vedtak 04-06 (av 22.6.2006) på Partilovnemndas webside.

Departementet tolker for øvrig nemndas vedtak slik at loven ikke gir grunnlag for tvil om at det skal stilles krav om at kun registrerte politiske partier kan inngå på listen for at listen skal være berettiget statlig partistøtte.

Tilleggssatser

Departementet har lagt ovennevnte vedtak til grunn ved beregning av tilleggssatsen for post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Bevilgningsøkningen på kap. 1530 vedtatt i forbindelse med behandling av St. prp 66 (2005-2006), jf Innst.S. nr. 205 (2005-2006), gir følgende tilleggssatser for 2006:

Tabell 1Tilleggssatser 2006

Post 71.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner

kr

1,25

Post 71.02

Grunntilskudd til de politiske partiers kommuneorganisasjoner

kr

115,60

Post 75

Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner

kr

7,21

Regneeksempler

I tilfelle det skulle være uklarheter knyttet til bruk av tabellen ovenfor, vises det til følgende regneeksempler:

Eksempel 1

Miljøpartiet De grønne i Nesodden kommune fikk 195 stemmer ved 2003-valget. Partiet fikk også inn minst én representant i kommunestyret. Tilskuddet i hht St. prp. nr 1 (2005-2006), jf rundskriv 1/2006, ble beregnet til:

Stemmestøtte: 195 x 11,12 kr = 2 168,40 kr

Grunntilskudd: 1 025,46 kr

Sum:……………………….. 3 193,86 kr

Tilleggsbevilgningen på post 71 gitt i forbindelse med St.prp. nr 66 (2005-2006), gir grunnlag for følgende tilleggsutbetaling til partilaget:

Stemmestøtte: 195 x 1,25 kr = 243,75 kr

Grunntilskudd: 115,60 kr

Sum:……………………….. 359,35 kr

Eksempel 2

Høyre i Østfold fikk 14 052 stemmer ved 2003-valget. Tilskuddet til Unge Høyres lag i Østfold ble, i hht St. prp. nr 1 (2005-2006) jf også rundskriv 1/2006, beregnet til:

14 052 x 1,50 kr = 21 078 kr

Tilleggsbevilgningen på post 75 i hht St.prp. nr 66 (2005-2006) gir grunnlag for følgende tilleggsutbetaling til Unge Høyre Østfold:

14 052 x 7,21 kr = 101 314,92 kr.

Eksempel 3 (fiktivt)

”Rått parti” fikk 400 stemmer i ved fylkestingsvalget 2003 i Møre og Romsdal. Dette holdt ikke til representasjon og tilsvarte også under 4 pst av totalt stemmeantall. Med henvisning til departementets tolkning av partiloven § 12 tredje ledd, har Fylkesmannen tidligere avslått søknaden om støtte fra partiets fylkesungdomsorganisasjon. Etter Partilovnemndas tolkningsuttalelse i sak 05-06 vil partilaget likevel ha krav på støtte.

Samlet vil bevilgningen i hht St. prp. nr 1 (2005-2006) og tilleggsbevilgningen i hht St.prp. nr 66 (2005-2006) gi følgende utbetaling til fylkesungdomslaget:

400 x (1,50 kr + 7,21 kr) = 3 484 kr.

Eventuelle spørsmål kan rettes til FAD v/Jens-Oscar Nergård på e-post jon@fad.dep.no eller telefon 22 24 47 89.

Med hilsen

John Stanley Engstrøm
ekspedisjonssjef Jens-Oscar Nergård
rådgiver