Rundskriv

A-18/2007 Behandling og samordning av samiske saker i departementene

Samtlige departementer og
Statsministerens kontor

Nr
A-18/2007
Vår ref
200607442-/NVO
Dato
26.01.2007

Statsbudsjettet 2008 - Behandling og samordning av samiske saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede samordningsansvar for statens samepolitikk, mens det faglige ansvaret ligger i det enkelte fagdepartement. Det er det enkelte fagdepartement som har ansvaret for å følge opp samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2008 presenteres i Sametingets vedtak i sak 046/06. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Dokumentet er vedlagt, men finnes også på www.samediggi.no, eller det kan bestilles fra Sametingets arkiv samediggi@samediggi.no, telefon 78 47 40 00, telefaks 78 47 40 90.

I dette rundskrivet gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2008, og omtaler følgende temaer:


1. Forholdet til Sametinget
2. Satsningsforslag
3. Omtale i Arbeids- og inkluderingsdepartementets St. prp. nr. 1
4. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
5. Pressemeldinger til framleggelsen av statsbudsjettet
6. Tildelingsbrev til Sametinget - retningslinjer
7. Oppsummering av frister


1. FORHOLDET TIL SAMETINGET
Regjeringen vil føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkningen, slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Sametinget må ha en reell innflytelse på områder som er viktige for det samiske samfunnet. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn.

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. For å sikre at arbeidet med saker som kan påvirke samene direkte gjennomføres på en tilfredsstillende måte, ble det i mai 2005 etablert retningsgivende prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Budsjettarbeidet er ikke omfattet av konsultasjonsprosedyrene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Sametinget, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet som er gitt i mandat å vurdere Sametingets formelle stilling og foreslå forbedrede budsjettprosedyrer mellom Sametinget og regjeringen. Arbeidet skal ferdigstilles innen 15. mars 2007, og vil bli omtalt i stortingsmeldingen om samepolitikken som Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på å legge fram senhøstes 2007.

2. SATSNINGSFORSLAG
Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske området, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det er derfor tidligere besluttet at samiske saker skal fremmes samlet til regjeringens budsjettkonferanser. Hensikten med dette er å kunne se satsningen på
samepolitiske tiltak under ett. Dette innebærer at forslag fra alle departementene som gjelder samiske formål presenteres av arbeids- og inkluderingsministeren som har samordningsansvaret for samiske saker. Det understrekes at den enkelte fagstatsråd med dette ikke er unntatt ansvaret for tiltak innen eget fagområde. Det enkelte departement sender eventuelle satsingsforslag vedrørende samiske formål til Finansdepartementet sammen med sine øvrige satsingsforslag. Samtidig orienteres Arbeids- og inkluderingsdepartementet om satsingsforslag som gjelder samiske forhold.

3. OMTALE I ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETS ST. PRP. NR. 1
Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjettproposisjon skal gi en kort og samlet framstilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 09.80 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i bevilgninger til samiske formål i 2008. Fristen for å levere bidrag er 8. august 2007.

4. PUBLIKASJON OM BEVILGNINGER TIL SAMISKE FORMÅL
Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Dette vil bli gjort også for statsbudsjettet 2008. Publikasjonen utgis på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departementenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposisjonene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det samepolitiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

  • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
  • Målsetningen med bevilgningen
  • Regnskapstall/rapport for 2006, bevilgning for 2007 og forslag for 2008

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2007-budsjettet. Denne kan lastes ned fra http://odin.dep.no/aid/norsk/tema/same/068091-430004/dok-bn.html . Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 5. september 2007.

5. PRESSEMELDINGER TIL FRAMLEGGELSEN AV STATSBUDSJETTET
Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør arbeids- og inkluderingsministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Departementene bes derfor utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på regjeringens nettsider og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist er 18. september 2007.

6. TILDELINGSBREV TIL SAMETINGET - RETNINGSLINJER
Sametinget som samepolitisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 3 om bruttobudsjettering og får sin bevilgning fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Økonomiforvaltning i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltning i Sametinget, og Finansdepartementets rundskriv av 21. desember 2005 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-106/05).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding. Sametingets årsmelding for 2006 vil være vedlegg til stortingsmeldingen om samepolitikken som legges fram senhøstes 2007.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fra og med budsjetterminen 2007 samordnet tildelingene til Sametinget i ett tildelingsbrev, jf. pkt. 1.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi ber om at nødvendig informasjon om tildelingene til Sametinget for budsjetterminen 2008, med forbehold om behandlingen i Stortinget, oversendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 22. oktober 2006.

7. OPPSUMMERING AV FRISTER

8.august 2007 Kort bidrag til Arbeids- og inkluderingsdepartementets St. prp. nr. 1
5.september 2007 Bidrag til publikasjonen ”Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2008” 17. september 2007 Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger
22. oktober 2007 Innspill til tildelingsbrev til Sametinget for budsjetterminen 2008

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tekstbidrag bes levert på diskett/CD.
Vi ber departementene oppgi navn på kontaktperson og e-postadresse til rådgiver Nancy V. Olsen, tlf 47186, nvo@aid.dep.no.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rundskrivet, ber vi om at det tas kontakt med rådgiver Nancy V. Olsen eller prosjektleder Ninni Kate Rognli, tlf 47096, nkr@aid.dep.no.

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 14.5 Offentlighet i budsjettsaker.

Med hilsen

Bjørn Olav Megard (e.f)
avdelingsdirektør

Nancy Vibeke Olsen
rådgiver

 


Kopi: Sámediggi-Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok