H-08/07 Kommuneproposisjonen 2008 og revidert nasjonalbudsjett 2007

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Nr. Vår ref             Dato
H-8/07 07/1321-9 29.06.2007     

 

KOMMUNEPROPOSISJONEN 2008 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2007

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2008 (St.prp. nr. 67 for 2006-2007), jf. Innst. S. nr. 231 (2006-2007) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Samtidig med kommuneproposisjonen la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett 2007 (St.meld. nr. 2 (2006-2007)) og forslag til bevilgningsendringer for 2007 i St.prp. nr. 69 (2006-2007), jf. Budsjett-innst. S. nr. II (2006-2007) og Innst. S. nr. 230 (2006-2007) fra Stortingets finanskomite. Stortinget fattet vedtak om disse sakene 13. og 15. juni 2007.

Innstillingene fra kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat fra stortingsdebattene 13. og 15. juni er tilgjengelig på Stortingets nettsider www.stortinget.no.

I punkt 5 i dette rundskrivet er det gitt en orientering om fordeling av 50 millioner kroner til fraflyttingskommuner i 2007.

1. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2008

Stortinget ga tilslutning til regjeringens signaler om hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for 2008 som innebærer følgende:

 • Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4½ og 5¼ milliarder kroner i 2008. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2007 i revidert nasjonalbudsjett 2007. Veksten i 2008 kommer i tillegg til oppjusteringen av inntektsnivået i 2007 med 1,3 milliarder kroner (jf. punkt 3.1).
 • Realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2008 på mellom 1½ og 1¾ milliarder kroner.
 • Veksten i frie inntekter kommer i sin helhet som rammetilskudd.
 • Fylkeskommunene får en noe sterkere prosentvis vekst i frie inntekter enn kommunene. Dette er begrunnet med fortsatt sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring.
 • Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester styrkes med 425 millioner kroner i 2008. Statens kompensasjonsgrad øker fra 70 til 85 prosent. Modell for tildeling av tilskudd endres slik at den enkelte kommune får kompensert en fast andel av egne utgifter ut over innslagspunktet på 770 000 kroner (2007-kr). Innslagspunktet vil bli prisjustert i statsbudsjettet 2008. Det bosettingsstimulerende særtilskuddet for flyktninger med alvorlige funksjonshemminger eller adferdsvansker skal ikke trekkes fra ved utmåling av tilskudd til ressurskrevende tjenester.
 • Systemet med tilføring av selskapsskatt til kommunene som rammetilskudd videreføres i 2008. Fordelingen av selskapsskatt i 2008 er vist i kommuneproposisjonen 2008, vedlegg 1, tabell 1.8.
 • Innenfor veksten i de samlede inntektene i 2008 vil det ligge midler til barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykisk helse og tiltak innenfor skolen.
 • Skjønnsrammen for 2008 er fastsatt til 2 371 millioner kroner i tråd med forslaget i kommuneproposisjonen.

Regjeringen legger fram endelig forslag til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2008 (St.prp. nr. 1 (2007-2008)).

2. Opplæring i institusjoner (fylkeskommuner)

I kommuneproposisjonen 2008, pkt. 4.4.5 ble det foreslått en revidert fordeling av midler til fylkeskommuner knyttet til opplæring i barnevernsinstitusjoner. Det ble varslet at en varig løsning for økonomisk oppgjør mellom fylkeskommuner skal være på plass seinest til statsbudsjettet 2009.

Ved stortingsbehandlingen uttalte et flertall i komiteen følgende:

”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, har merket seg at Regjeringen på raskeste måte har etterkommet kommunal- og forvaltningskomiteens anmodning i Budsjett-innst. S. nr. 5 (2006-2007) om å revidere fordelingen av tilskudd til fylkeskommuner for opplæring i barnevernsinstitusjoner. Flertallet mener at en permanent ordning må komme så raskt som mulig og iverksettes fra og med budsjettåret 2008. Flertallet mener videre at andre utdanningstilbud knyttet til ulike institusjoner, som rusinstitusjoner, bør omfattes av nyordningen.”

Oppfølging av komiteens merknad vil bli vurdert i forbindelse med statsbudsjettet 2008.

3. Revidert nasjonalbudsjett 2007

3.1 Revidert inntektsanslag for kommunesektoren i 2007

I revidert nasjonalbudsjett 2007 ble anslaget på kommunesektorens inntekter i 2007 vurdert. I forhold til det økonomiske opplegget for kommunesektoren i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007)  ble det gjort følgende endringer i inntektsanslag og bevilgninger:

 • Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2007 er oppjustert med 0,9 milliarder kroner
 • Øremerkede bevilgninger øker med vel 0,6 milliarder kroner. Dette er i hovedsak knyttet til flere barnehageplasser i 2006 og en oppjustering av måltallet for nye plasser i 2007.
 • Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren fra 2006 til 2007 (deflator) er oppjustert fra 3,5 til 3,6 prosent. Økningen skyldes høyere lønnsvekst i kommunesektoren enn lagt til grunn i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007), mens utviklingen i energiprisene, særlig elektrisitet, trekker i motsatt retning. Økt kostnadsvekst trekker den reelle inntektsveksten ned med drøyt 0,2 milliarder kroner.

Disse endringene innebærer at det reelle inntektsnivået i 2007 anslås 1,3 milliarder kroner høyere enn i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007). De frie inntektene anslås 0,7 milliarder kroner høyere enn i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007).

3.2 Endringer i rammetilskuddet til kommuner (budsjettkap. 571)

Gratis frukt og grønt

Regjeringen fikk tilslutning til forslaget om økning av rammetilskuddet med 83 millioner kroner til finansiering av ordningen med gratis frukt og grønt til alle elever på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2007.

Rådgivningstjenesten i skolen

Regjeringen hadde foreslått 15 millioner kroner til styrking av rådgivningstjenesten i grunnskolen. Stortinget vedtok å omdisponere dette bevilgningsforslaget som følger:

 • 4 millioner kroner til kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa, post 21 Særskilde driftsutgifter på Kunnskapsdepartementets budsjett
 • 11 millioner kroner til fylkeskommunenes rammetilskudd

I vedlegg 1 er vist kommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. I tillegg er det vist endringer som følge av bruk av nyere befolkningstall og endring i tilbakeføring av trekk for elever i statlige og frittstående skoler. Begge disse sakene er endringer i rammetilskuddet mellom kommunene innenfor uendret totalramme. Det vises til nærmere omtale i Revidert grønt hefte 2007 fra Kommunal- og regionaldepartementet, publisert 29. juni 2007 (publikasjonsnummer H-2200).

Endringene foretas i innbyggertilskuddet (kap. 571, post 60). Endringene foretas i sin helhet på juli-terminen av rammetilskuddet.

Forklaring til vedlegg 1

Kolonne 1:

Rammetilskudd til kommunene etter saldert budsjett 2007 (jf. rundskriv
H-6/06 av 21.12.06).

Kolonne 2:

Innbyggertilskuddet endres som følge av at endelige befolkningstall per 1. januar 2007 er tilgjengelig. Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen påvirkes av de nye befolkningstallene. Kolonnen viser isolert gevinst/tap for de enkelte kommuner som følge av oppdatering av befolkningstallene.

Kolonne 3:

Midler til ordningen med gratis frukt og grønt for alle elever på skoler med ungdomstrinn er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av elevtallet i den enkelte kommune.

Kolonne 4:

I motsetning til tidligere år, skjer tilbakeføringen av trekk for elever i statlige og frittstående skoler etter utgiftsbehov inkludert oppdaterte befolkningstall per 1. januar 2007. Kolonnen viser gevinst/tap for de enkelte kommuner som følge av oppdatering av beregnet utgiftsbehov.

Kolonne 5:

Rammetilskudd til kommunene etter Stortingets vedtak om revidert budsjett 2007.

3.3 Endringer i rammetilskuddet til fylkeskommuner (budsjettkap. 572)

I vedlegg 2 er vist fylkeskommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. I tillegg er det vist endringer som følge av bruk av nyere befolkningstall og endring i tilbakeføring av trekk for elever i statlige og frittstående skoler. Begge disse sakene er endringer i rammetilskuddet mellom fylkeskommunene innenfor uendret totalramme. Det vises til nærmere omtale i Revidert grønt hefte 2007 fra Kommunal- og regionaldepartementet, publisert 29. juni 2007 (publikasjonsnummer H-2200).

Endringene foretas i innbyggertilskuddet (kap. 572, post 60). Endringene foretas i sin helhet på juli-terminen av rammetilskuddet.

Forklaring til vedlegg 2

Kolonne 1:

Rammetilskudd til fylkeskommunene etter saldert budsjett 2007 (jf. rundskriv
H-6/06 av 21.12.06).

Kolonne 2:

Innbyggertilskuddet endres som følge av at endelige befolkningstall per 1. januar 2007 er tilgjengelig. Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen påvirkes av de nye befolkningstallene. Kolonnen viser isolert gevinst/tap for de enkelte fylkeskommuner som følge av oppdatering av befolkningstallene. Kolonnen avviker noe fra tabell F i Revidert grønt hefte 2007. Dette har sammenheng med at det her er tatt hensyn til uttrekket i forbindelse med ny fordeling til opplæring i barnevernsinstitusjoner.

Kolonne 3:

I motsetning til tidligere år, skjer tilbakeføringen av trekk for elever i statlige og frittstående skoler etter utgiftsbehov inkludert oppdaterte befolkningstall per 1. januar 2007. Kolonnen viser gevinst/tap for de enkelte fylkeskommuner som følge av oppdatering av beregnet utgiftsbehov.

Kolonne 4:

Som nevnt i punkt 3.2 vedtok Stortinget en økning av fylkeskommunenes rammetilskudd på 11 millioner kroner knyttet til rådgivningstjenesten i skolen.
Kolonnen viser fordelingen av disse midlene.

Kolonne 5:

I revidert nasjonalbudsjett 2007 ble det bevilget 1,5 millioner kroner til statlig medfinansiering av driften av fergesambandene Andenes-Gryllefjord og Botnhamn-Brensholmen. Beløpet utbetales til Nordland og Troms fylkeskommuner med 0,75 millioner kroner til hver.

Kolonne 6:

Fra 1. januar 2007 ble ansvaret for opplæring i barnevernsinstitusjoner og private helseinstitusjoner lagt til fylkeskommunen der institusjonen ligger, jf. Ot.prp. nr. 59 (2005-2006) og Innst. O. nr. 51 (2005-2006). I revidert nasjonalbudsjett 2007 ble det vedtatt en omfordeling av midler knyttet til opplæring i barnevernsinstitusjoner mellom fylkeskommunene. Omfordelingen er også omtalt i kommuneproposisjonen 2008, punkt 4.4.5. Kolonnen viser gevinst/tap ved omfordelingen.

Kolonne 7:

Rammetilskudd til fylkeskommunene etter Stortingets vedtak om revidert budsjett 2007.

3.4 Øremerkede tilskudd

Når det gjelder bevilgningsendringer i øremerkede tilskudd for 2007, vises det til vedlegg 3.

4. Midler til fraflyttingskommuner som taper på oppdatering av befolkningstall

I 2007 blir det fordelt 50 millioner kroner til 79 fraflyttingskommuner som taper på oppdateringen av befolkningstall. Kommunevis fordeling er vist i vedlegg 4.

Kommuner med nedgang i folketallet får kompensert tap over 135 kroner per innbygger. I tillegg har fylkesmannen i Hedmark fordelt 1,9 millioner kroner og fylkesmannen i Nordland 12 millioner kroner i skjønnsmidler til kommuner som taper på oppdateringen. Kommuner som har samlede skatteinntekter over 150 prosent av landsgjennomsnittet (skatt på inntekt og formue 2006, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 2005) får ikke støtte fra departementet uavhengig av hvor mye de taper på oppdateringen av befolkningstall.

Midlene utbetales fra skjønnstilskuddet (kap. 571, post 64) på juli-terminen av rammetilskuddet. 

5. Statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 1 (2007-2008) legges etter planen fram fredag 5. oktober 2007.

 

Med hilsen

 

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Einar Bye
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

Vedlegg 1: Rammetilskudd til kommunene 2007 (pdf)

Vedlegg 2: Rammetilskudd til fylkeskommunene 2007 (pdf)

Vedlegg 3: Statlige overføringer til kommunesektoren i 2007. 1000 kr. (pdf)

Vedlegg 4: 50 mill. til fraflyttningskommuner (pdf)

 

Kopi m/vedlegg:
KS
Finansdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet