Historisk arkiv

Oppfølging av Dent-o-sept-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Oppfølging av Dent-o-sept-saken

Brev til regionale helseforetak

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør RHF

Helse Øst RHF

Deres ref

Vår ref

Dato

02/02836 SR EIA

19.04.2002

OPPFØLGING AV DENT-O-SEPT-SAKEN

Det vises til møtet i Helsedepartementet den 15.04.02, til brev fra Eieravdelingen den 17.04.02 og til telefonkonferanse mellom administrerende direktører i de regionale helseforetakene og Helsedepartementet den 18.04.03. Det vises videre til rapportene om Dent-o-sept-saken fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

På telefonkonferansen den 18.04.02 og i telefonmøte samme dag med Helse Sør RHF bekreftet alle de regionale helseforetakene at de var i gang med en systematisk oppfølging og korrigerende tiltak. Dette arbeidet tar utgangspunkt i vurderingene og tilrådingene som framkommer i de foreliggende rapportene, som både innebærer kortsiktige tiltak og et helhetlig, langsiktig og systematisk arbeide for å påse at de forholdene som er påpekt, som systemer for smittevern, meldeplikt og andre lovpålagte systemer fungerer i henhold til kravene som er fastsatt.

Helsedepartementet merker seg og legger til grunn at de regionale helseforetakene vil påse at de lokale helseforetakene følger rapportene opp, jf. også de momentene som er særlig omtalt i vedlegg til dette brevet. Departementet vil særlig sette fokus på de meldepliktene som foreligger, at en arbeider for å bedre kulturen for melding og rapportering, samt at krav til hygienisk standard følges.

Helsedepartementet vil be om at de regionale helseforetakene gir en tilbakemelding om strategier som er lagt og det arbeidet som gjøres i oppfølgingen av denne saken innen den 02.05.02.

Med hilsen

Vidar Oma Steine e.f.

Ekspedisjonssjef

Synnøve Roald

Underdirektør

Vedlegg