Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ofte stilte spørsmål om barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Lurer du på hvilke regler som gjelder for prioritering av søkere til barnehageplass, hvor mange voksne det skal være i barnehagen og hva en åpen barnehage egentlig er? Her får du svar på noen ofte stilte spørsmål om barnehageloven.

Jeg trenger barnehageplass til mitt barn – hvem kan jeg spørre?
Hvilke regler gjelder for prioritering av søkere til barnehageplass?
Hvor mange voksne skal det være i barnehagen?
Jeg er misfornøyd med barnehagetilbudet til barnet mitt – hvem kan jeg henvende meg til?
Kan jeg miste barnehageplassen for barnet mitt hvis jeg klager på barnehage­tilbudet?
Hvem fører tilsyn med barnehagene?
Hvordan fastsettes foreldrebetalingen i barnehagen?
Kan foreldrebetalingen endres midt i barnehageåret?
Hvor lang kan oppsigelsestiden i barnehagen være?
Hvor lang ferie skal barna ha?
Jeg vil starte barnehage – hvem kan jeg spørre?
Hva er åpen barnehage?

Her finner du informasjon om rett til barnehageplass.

 

Jeg trenger barnehageplass til mitt barn – hvem kan jeg spørre?

Foreldre som vil ha barnehageplass til barnet sitt kan kontakte kommunen. Kommunen gir veiledning om søknadsfrist og søknadsskjema samt informasjon om barnehagetilbudet i kommunen. Foreldre kan også ta direkte kontakt med private barnehager.

Hvilke regler gjelder for prioritering av søkere til barnehageplass?

Det er barnehageeier som i vedtektene fastsetter kriteriene for opptak av barn i barne­hagen. I kommunale barnehager er det gjerne felles opptak, mens det i private barnehager er eier eller styrer som tar beslutningen om opptak på bakgrunn av søknadene fra foreldre. Etter barnehageloven skal det være samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.

Barnehageloven har én regel om prioritet ved opptak til barnehage. Den gjelder funksjonshemmede barn. For øvrig skal prioriteringskriteriene framgå av vedtektene for barnehagen, men loven sier ikke hvilke kriterier dette skal være. I mange kommuner prioriteres barn av aleneforsørgere og barn med særlig behov for barne­hageplass.

En barnehage kan ha særlig opptakskrets. Eksempler på opptakskrets kan være barn som som bor i skolekretsen, barn av studenter ved en bestemt høgskole, barn i familier med medlemskap i en bestemt forening, barn av ansatte i en bestemt bedrift. Et stort antall private barnehager er opprettet av foreldre med det formål å skaffe barnehageplass til egne barn, og medlemmer av foreldrelaget vil normalt ha fortrinnsrett til plasser i denne barnehagen. Barn som ikke tilhører opptakskretsen, tas opp hvis det fortsatt er ledige plasser når alle barn innenfor opptakskretsen har fått plass.

En bør merke seg at fortrinnsretten for barn med funksjonshemming også gjelder blant barna innenfor opptakskretsen, jf. barnehageloven § 9. Opptakskretsen skal framgå av barnehagens vedtekter.

Hvor mange voksne skal det være i barnehagen?

Barnehageloven har ikke detaljerte regler om bemanningen, men loven krever at bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Denne regelen sier ikke noe bestemt om hvor mange voksne det skal være, men at barnehagen skal ha til­strekkelig bemanning til at virksomheten kan drives i tråd med lovens formål og rammeplan for barnehagen. Bemanningen skal sikre at barna får omsorg og tilsyn, men skal også være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehageeier er ansvarlig for dette.

Forskrift om pedagogisk bemanning gir regler om hvor mange barn det kan være pr. pedagogisk leder. Pedagogisk leder skal være utdannet førskolelærer. Forskriften sier at: Det skal være én pedagogisk leder pr. 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder pr. 7–9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I tillegg skal hver barnehage ha en styrer som er utdannet førskole­lærer.Kommunen fører tilsyn med at bemanningen er tilstrekkelig.

Jeg er misfornøyd med barnehagetilbudet til barnet mitt – hvem kan jeg henvende meg til?

Foreldre kan ta kontakt med personalet, styreren eller barnehageeieren for å drøfte sine spørsmål eller bekymringer. Loven slår fast at barnehagetilbudet skal gis i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Foreldre har derfor rett til å stille spørsmål, og de har krav på svar som gjør at de føler seg trygge.

Alle barnehager skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg. Spørsmål eller krav overfor barnehageeier kan også tas opp der. Er det flere som står bak en sak, står en gjerne sterkere.

Kommunen skal føre tilsyn med barnehagene. Det vil si at kommunen har ansvaret for å påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med loven. Den som ser feil eller mangler som kommunen bør være klar over, bør kontakte kommunen. Kommunen kan også kontaktes hvis en lurer på om et forhold er akseptabelt. Kommunen skal følge opp henvendelser fra publikum om forhold som ikke er tilfredsstillende. Kommunens sentralbord hjelper til med å finne riktig saks­behandler. Også fylkesmannen kan svare på spørsmål, men tilsynet med den enkelte barnehage føres primært av kommunen.

Kan jeg miste barnehageplassen for barnet mitt hvis jeg klager på barnehage­tilbudet?

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitets­muligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehageloven legger opp til dialog mellom hjem og barnehage.

Barnets plass i barnehagen følger av kontrakten mellom foreldrene og barnehageeier. At for­eldre stiller kritiske spørsmål, tar opp saker i foreldrerådet eller kontakter kommunen, gir ikke barnehageeier grunnlag for å si opp barnets plass.

Hvem fører tilsyn med barnehagene?

Kommunen fører tilsyn med barnehagene. Det vil si at kommunen har ansvaret for å påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med loven. Den som ser feil eller mangler som kommunen bør være klar over, bør kontakte kommunen. Kommunen kan også kontaktes hvis man lurer på om et forhold er akseptabelt. Kommunen skal følge opp henvendelser fra publikum om forhold som ikke er tilfredsstillende. Kommunens sentralbord hjelper til med å finne riktig saks­behandler. Også fylkesmannen kan svare på spørsmål, men tilsynet med den enkelte barnehage føres primært av kommunen.

Det er ikke fastsatt hvor ofte kommunen skal komme på tilsynsbesøk til den enkelte barnehage.

Hvordan fastsettes foreldrebetalingen i barnehagen?

Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heltidstilbud i barnehage er kr 2 330 per måned og kr 25 630 på årsbasis (maksimalpris), noe som tilsvarer betaling for 11 måneder i året. Betalingen for deltidstilbud skal settes lavere enn betalingen for et heldagstilbud. Barnehageeier kan ta betalt for mat i tillegg til den ordinære foreldrebetalingen. Det gis mulighet til å gå utover maksimalprisen dersom barnehagen ellers ville bli nedlagt av økonomiske årsaker eller dersom kvaliteten rammes. Foreldrerådet skal samtykke i slike saker. Les mer her.

Kan foreldrebetalingen endres midt i barnehageåret?

Endret foreldrebetaling dreier seg om endrede vilkår i en kontrakt mellom foreldrene og barnehageeier. Barnehageloven har ikke regler om slike kontraktsendringer.

Barnehageloven har regler om foreldremedvirkning. Det følger av forskrift om barne­hagens samarbeidsutvalg at samarbeids­utvalget skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg om blant annet budsjett og drifts­endringer. Endringer i foreldrebetaling bør være fore­lagt for samarbeidsutvalget.

Hvor lang kan oppsigelsestiden i barnehagen være?

Barnehageloven inneholder ingen bestemmelser om oppsigelse av barnehageplass utover et krav om at oppsigelsestiden skal framgå av vedtektene. Bestemmelsene om oppsigelse vil være en del av den kontrakten som inngås mellom barnehageeier og foreldre ved opptaket.

Forbrukerombudet har uttalt at det normalt ikke bør være behov for at oppsigelsestiden er lenger enn én måned. Ombudet uttaler imidlertid at i tilfeller hvor oppsigelsen kommer mot slutten av barnehageåret, vil det kunne være vanskeligere å få inn et nytt barn til å overta plassen. Det vil derfor kunne være akseptabelt med en noe lengre oppsigelsestid i denne perioden.

Hvor lang ferie skal barna ha?

Barnehageloven har ikke regler om ferieavvikling. Det er opp til barnehageeier å bestemme åpningstider, ferier mv.

Kommunen har ansvar for at barnehagetilbudet tilpasses lokale forhold og behov, men bestemmelsen gir ikke en plikt til å ha et bestemt opplegg for ferieavvikling.

Kontrakten mellom foreldrene og barnehageeier kan ha bestemmelser om ferie eller foreldrebetaling i sommermånedene. Hvis barnehageeier utvider ferien, kan det argumenteres for at foreldrebetalingen også går ned. Forbrukermyndighetene kan kontaktes om slike kontraktsspørsmål.

Reglene for statlig driftstilskudd til barnehager sier at barnehager som følger skolens ferier har rett til fullt statstilskudd. Ferielukking utover dette medfører trekk i statstilskuddet.

Jeg vil starte barnehage – hvem kan jeg spørre?

Den som vil starte barnehage kan kontakte kommunen. Kommunen gir veiledning og informasjonsmateriell. Fylkesmannen kan også gi informa­sjon, men kommunen har det primære veiledningsansvaret. Kommunen behandler søknader om godkjenning av barnehager. Husbanken og Kunnskapsdepartementet har en egen nettside for deg som vil starte barnehage.

Du finner informasjon om lovverk, utbygging, tilskudd, aktuelle blanketter, rundskriv og veiledere etc. her.

Hva er åpen barnehage?

Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barna ikke blir tildelt en fast plass i barnehagen. Barna kommer til barnehagen sammen med en omsorgsperson til de tider og dager de selv ønsker. De fleste åpne barnehager har relativt kort åpningstid, som regel 15 til 20 timer per uke. Det foretas ikke trekk i kontantstøtten ved bruk av åpen barnehage.

For å få statstilskudd, må en åpen barnehage godkjennes etter barnehageloven. Det innebærer at barnehagen må ledes av førskolelærer og tilfredsstille kravene til lokaler, uteområder, innhold, bemanning mv.